Paraszat Wajeszew

W Parszy w tym tygodniu poznajemy J?zefa i jego sny. Od drugiego wersu naszej Parszy jasne jest, ?e J?zef stara si? z ca?ych si?, by zapewni? sobie w?adz? nad bra?mi. Gdy opowiada im sw?j pierwszy sen, skar?? si? w?a?nie na to. W swoich narzekaniach formu?uj? dwa pytania. Pierwsze: ?Czy b?dzie naszym kr?lem?? Drugie pytanie oparte jest na hebrajskim s?owie z korzeniem M-SZ-L, co mo?e znaczy? ?rz?dzi?? lub ?metafora?. Zatem tradycyjne t?umaczenie drugiego pytania brzmi?ce: ?Czy b?dzie nami rz?dzi??? ma sens, ale nie dodaje niczego do pierwszego pytania, ani nie zmienia go. Mo?na je te? interpretowa? jako zapytanie: ?Czy b?dzie nam narzuca? swoj? opowie????

Jest wiele sposob?w kontrolowania i kszta?towania rzeczywisto?ci. Mo?na rz?dzi? wykorzystuj?c si?? fizyczn?, zasoby wojskowe i dyscyplin?. Inna droga do hegemonii to kreowanie i kontrolowanie historii, kt?r? opowiadamy o tym, kim jeste?my. ?wiat jest bezgranicznie z?o?ony, niemo?liwe jest jego kontrolowanie i sprawianie, by rzeczy by?y takie jak chcemy, ?eby by?y. Mo?emy jednak kontrolowa? histori?, kt?r? o tym opowiadamy sobie i innym. Nie mamy kontroli nad faktami, ale mo?emy kontrolowa? ich interpretacj?. Walka o kontrol? nad Dzie?mi Izraela, kt?ra wybuch?a mi?dzy J?zefem i jego bra?mi, nie dotyczy?a tego, kto b?dzie nam m?wi?, co robi?, ale raczej tego, kto opowie histori? o tym, co zrobili?my.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

T?um. Jojo Wrze?niowska