Emigra?ci z Kolumbii ?wi?tuj? dwulecie zrobienia Aliji

Emigra?ci z Kolumbii ?wi?tuj? dwulecie zrobienia Aliji

Kiedy zbli?a si? ?wi?to Rosz Haszana wypowiadamy specjalne b?ogos?awie?stwa. Dla rodzin Antolineusa, Camargo i Maloof jest jedno b?ogos?awie?stwo, kt?re wyr??nia si? bardziej ni? jakikolwiek inne: zechut (przywilej) rozpocz?cia nowego ?ycia w Izraelu!

Te trzy rodziny z plemienia Bnei Anousim wraz z Rivk? Sisa, kt?ra sama przyby?a do Izraela, nale?? do dumnych nowych imigrant?w. Shavei Izrael pom?g? zrobi? im alij? z dalekiej Kolumbii. Teraz mijaj? dwa lata odk?d zamieszkali na Ziemi ?wi?tej jako jej pe?noprawni obywatele.

M??czy?ni Camargo i Maloof studiuj? obecnie w jesziwie. Ich dzieci s? w szkole. Pani Camargo otworzy?a mishpachton ? czyli prywatny ??obek – we swoim domu.

Rodziny Antolinez i Maloof pochodz? z Bello z okr?gu Antioquia w Kolumbii; Camargosa z Bogoty, a Rivka przyby?a z Cali. Dzisiaj poza tym, ?e pochodz? z tego samego rejonu, ??czy ich jeszcze jedno – wszyscy mieszkaj? w Ber Szewie.

?ydzi Subbotnicy ?wi?tuj? Rosz Haszana

?ydzi Subbotnicy ?wi?tuj? Rosz Haszana

Spo?eczno?? ?ydowska, zwana Subbotnikami, zebra?a si? w Izraelu w mie?cie Beit Szemesz, by wsp?lnie radowa? si? i przygotowywa? do ?wi?ta Rosz Haszana jedz?c owoce i s?odycze oraz pos?ucha? d?cia w szofar i spotka? si? z rabinem Zeligiem Avrasinem.

Oko?o 30 os?b regularnie uczestniczy w dzia?alno?ciach, kt?re Shavei Israel przygotowuje dla ?ydowskiej spo?eczno?ci Subbotnik?w. Po tym jak wyemigrowali do Ziemi ?wi?tej nie brakuje im nauki Tory i obchodzenia ?ydowskich ?wi?t w prawdziwie pi?knej atmosferze.

Na pocz?tku XIX w. pod rz?dami Czara Aleksandra I, tysi?ce przewa?nie rosyjskich ch?op?w w mie?cie Vysoky przesz?o na judaizm. Wielu z nich studiowa?o w wielkich jesziwach na Litwie. Tysi?ce wyemigrowa?o do Izraela podczas “drugiej Aliyy” na pocz?tku 1900 roku. Nazwa “Subbotnik” pochodzi z ich mi?o?ci do “Subboty” czyli szabatu, kt?ry tak si? nazywa po rosyjsku.
Oto kilka zdj??:

D?cie w szofar w Indiach

W tym roku w Indyjskim Zion Torah Center duch ?wi?ta Rosz Haszana prawdziwie wszed? we wsp?lnot?.

Liderzy spo?eczno?ci ?ydowskiej w Erode Samuel i Anne Devasahayam przes?ali nam ten film , kt?ry przedstawia d?cie w bardzo du?y szofar. D?to w niego w?a?nie we wspomnianeymCentrum Syjonizmu, kt?re liczy 1500 cz?onk?w.

W 2001 roku pastor Samuel u?wiadomi? sobie, ?e judaizm jest prawdziw? drog? do Boga. Dziesi?? lat p??niej przekszta?ci? swoje dawne zgromadzenie chrze?cija?skie w spo?eczno?? przestrzegaj?c? praw Tory.

M??czy?ni nosz? kipy i s? obrzezani, ka?de drzwi zdobi pi?kna mezuza, a spo?eczno?? przestrzega szabatu oraz wszystkich ?wi?t ?ydowskich oraz praw koszerno?ci.

Opr?cz dmuchania w szofar Centrum ?ydowskie Tory b?dzie go?ci? kilka izraelskich rodzin w okresie Wielkich ?wi?t zaczynaj?c od Jom Kippur, kt?re zaczyna si? w tym tygodniu i kontynuuj?c przez ca?y okres Sukot.