?ydowskie Muzeum w Belomnte zostanie otwarte po renowacji

?ydowskie Muzeum w Belomnte zostanie otwarte po renowacji

?ydowskie Muzeum w Belomnte zostanie otwarte po renowacji Portugalskie miasto Belmonte odnowi?o i ponownie otworzy?o swoje ?ydowskie Muzeum – najwi?ksze na ?wiecie, kt?re swoja tematyk? po?wi?ca Bnei Anousim ? potomkom ?yd?w, kt?rzy 500 lat temu musieli ukrywa? si? lub przej?? na katolicyzm. Projekt kosztowa? 350 000 ameryka?skich dolar?w, a jego uko?czenie by?o gotowe na coroczne Europejskie Dni Kultury ?ydowskiej, kt?re odby?y si? we wrze?niu.

“Mo?na powiedzie?, ?e jest to zupe?nie nowe muzeum i jeste?my pewni, ?e stanie si? punktem odniesienia dla kultury sefardyjskiej” – powiedzia? agencji informacyjnej Lusa burmistrz Belmonte, Ant?nio Dias Rocha. ?”Celem zwiedzania i ogl?dania jest, aby odwiedzaj?cy mogli zrozumie? w jaki spos?b ?ydom uda?o si? pozosta? w Belmonte tak wiele lat?. Muzeum zosta?o za?o?one 12 lat temu. Opr?cz nowych interaktywnych eksponat?w znajduje si? obecnie zrekonstruowane mury oraz fragmenty opowie?ci spo?eczno?ci ?ydowskiej Belmonte. Muzeum liczy, ?e przyci?gnie 100 000 odwiedzaj?cych rocznie. Read more

Izraelczycy odwiedzaj? Centrum Zion Tora w Erode w Indiach

Izraelczycy odwiedzaj? Centrum Zion Tora w Erode w Indiach

Centrum Zion Tora w Erode, w Indiach, zosta?o w tym roku odwiedzone przez wielu izraelskich turyst?w. Nasi wys?annicy i liderzy wsp?lnoty Anne i Samuel Devasahayam przes?ali nam pi?kne zdj?cia z tych spotka?. Kto wiedzia?, ?e w po?udniowym stanie indyjskim Tamil Nadu by?a tak du?a spo?eczno?? ?ydowska?

 

Przygotowania do Pesach

 

Fotografie przedstawiaj?ce spo?eczno?? podczas ?wi?ta Purim.

Nowa nauczycielka hebrajskiego w Portugalii

Nowa nauczycielka hebrajskiego w Portugalii

Spo?eczno?? Bnei Anousim w Portugalii ma now? wolontariuszk?, kt?ra zosta?a nauczycielk? hebrajskiego. Poznajcie Shoshan? Hovav. Nauczanie w Portugalii to dla Shoshany pewnego rodzaju powr?t do domu. Jej rodzina ?y?a w tutejszej spo?eczno?ci ?ydowskiej zanim zosta?a wydalona w XV wieku.

Siedemdziesi?cioletnia Shoshana przys?a?a nam niezwyk?e rodzinne drzewo rodziny Tzadik?w. Yosef ben Yakov, patriarcha rodziny, urodzi? si? oko?o roku 1075 w andaluzyjskim mie?cie Cordoba, dzi? we wsp??czesnej Hiszpanii. By? rabinem, filozofem i poet?, kt?ry otrzyma? imi? rodzinne, Tzadik – czyli sprawiedliwo?? – od chrze?cijan lokalnych, kt?rzy nazywali go “Justo” lub “cz?owiekiem sprawiedliwo?ci”.

Hovav przebada?a potomstwo rodziny Tzadik?w przez wiele region?w i miast – Amsterdam, Bagdad, Turcj? i osad? ?ydowsk? pod panowaniem otoma?skim w Jerozolimie. Pisa?a o tym w ksi??ce “Kszta?t ziemi” Rivki Rubin (Wydawnictwo Yad Ben-Zvi). Read more

Biuro ?ydowskich Prelegent?w zacz??o wsp??prac? z Shavei Israel!

Biuro ?ydowskich Prelegent?w zacz??o wsp??prac? z Shavei Israel!

Za?o?yciel i prezes Shavei Israel Michael Freund oraz dyrektor do spraw marketingu i nowych medi?w w organizacji Laura Ben-David pojawili si? na stronie Biura ?ydowskich Prelegent?w, kt?ra ma na celu po??czenie wyk?adowc?w z zainteresowanymi prelekcj? synagogami, o?rodkami ?ydowskich spo?eczno?ci, instytucjami edukacyjnymi i organizacjami (zar?wno ?ydowskimi jak i nie-?ydowskimi) w Stanach Zjednoczonych i na ca?ym ?wiecie. Lista w Biurze ?ydowskich Prelegent?w zawiera kr?tk? biografi?, po kt?rej znajduje si? lista temat?w, na kt?re mo?e wypowiada? si? m?wca. Read more

Zdj?cia z obozu ?ydowskiego dla Bnei Menasze

Zdj?cia z obozu ?ydowskiego dla Bnei Menasze

Lato si? zacz??o, a to oznacza, ?e sko?czy?a si? szko?a i czas na wakacje! Najlepiej pojecha? na letni ob?z zorganizowany przez Shavei Israel w centrum Bnei Menashe w Churachandpur w Indiach. Na taki ob?z przyje?d?a blisko 300 dzieci. Bior? udzia? w zaj?ciach muzycznych, ucz? si? hebrajskich piosenek, bawi? si? w gry domowe oraz na ?wie?ym powietrzu, uczeszczaj? na lekcje hebrajskiego oraz wiedzy o judaizmie i kulturze ?ydowskiej.

Wyjazd trwa zaledwie pi?? dni, a lato jest przecie? znacznie d?u?sze.

Z twoj? pomoc? mo?emy przed?u?y? wyj?tkowy czas i zaoferowa? go jeszcze wi?kszej grupie dzieci z Bnei Menasze. Read more