FUNDAMENTALNY FREUND: BUDOWA MUZEUM ALIJI

FUNDAMENTALNY FREUND: BUDOWA MUZEUM ALIJI

Je?li spojrzymy wstecz patrz?c na ostatnie 70 lat, zobaczymy wyra?nie, ?e niekt?re z najbardziej poruszaj?cych moment?w naszego narodu by?y tymi, kt?re dotyczy?y ratowania ?ydowskich spo?eczno?ci diaspory. Ale ile m?odsze pokolenie zna lub w pe?ni docenia te niezwyk?e opowie?ci?

W anna?ach wsp??czesnej historii ?ydowskiej niewiele opowie?ci jest tak epickich, jak i inspiruj?cych, jak zes?anie wygna?c?w z czterech kra?c?w ziemi.

Od czasu odrodzenia pa?stwa Izrael w 1948 roku ponad 3,2 miliona imigrant?w dotar?o do brzeg?w Ziemi ?wi?tej z ponad 100 kraj?w na ca?ym ?wiecie. Niekt?rzy przybyli tutaj, uciekaj?c przed prze?ladowaniami. Innych motywowa?o syjonistyczne marzenie, przekonanie religijne lub o?ywione nadzie na stworzenie lepszego ?ycia dla siebie i swoich rodzin.

Read more

BNEI ANUSIM: Odkrywanie ?ydowskiej historii i przeznaczenia w Ameryce ?aci?skiej

BNEI ANUSIM: Odkrywanie ?ydowskiej historii i przeznaczenia w Ameryce ?aci?skiej

“Zapis genetyczny DNA przekazuje, ?e anusim czyli, ?ydzi kt?rzy byli zmuszeni do zmiany wiary i ukrywnia swojego Judaizmu a tak?e ich potomkowie – przybyli do Ameryki ?aci?skiej niezwykle liczebnie”.

W ostatnich latach, potomkowie hiszpa?skich i portugalskich ?yd?w zwanych te? Bnei Anusim, kt?rzy przemoc? zostali ?nawr?ceni? na inn? wiar?, powracaj? coraz cz??ciej i liczebniej do naszego ludu. Spekulowano ju? wielokrotnie na temat potencjalnego zasi?gu tego zjawiska w Ameryce ?rodkowej i Po?udniowej.

Jednak?e teraz, dzi?ki wynikom powa?nej nowej ankiety genetycznej, wszystko sta?o si? jasne i nie trzeba ju? spekulowa?.

W artykule opublikowanym 19 grudnia w ?Nature Communications?, mi?dzynarodowy zesp?? genetyk?w przedstawi? zapieraj?ce dech w piersiach odkrycia zapisane w DNA.

Read more

Fundamentalnie FREUND: Operacja MenaszE 2017

Fundamentalnie FREUND: Operacja MenaszE 2017

Do Izraela niedawno przylecia?a pierwsza grupa ze stanu Mizoram z p??nocnych Indii. Te 102 osoby z plemienia Bnei Menasze w?a?nie rozpocz??o swoje ?ycie w Ziemi Obiecanej. I tak rozpocz??a si? Operacja Menashe 2017. Zainicjowana przez Shavei Israel, organizacj? za?o?on? i prowadzon? przy wsparciu Ministerstwa Absorpcji Izraela.
Z Bo?? pomoc?, w ci?gu najbli?szych 12 miesi?cy, Shavei Israel pomo?e innym 600 Bnei Menasze wr?ci? do Syjonu ? do pa?stwa z kt?rego 27 lat wcze?niej zostali wygnani.

Zwykle t?tni?ca ?yciem hala przylot?w na lotnisku Ben Guriona tym razem by?a jeszcze bardziej poch?oni?ta emocjami. Emigranci zaraz po wyl?dowaniu wpadli w ramiona krewnych i przyjaci?? z kt?rymi rozdzielenie byli przez kilkana?cie lat. W?r?d raduj?cych si? ponownym spotkaniem by? Menachem Menashe, kt?ry zrobi? alij? w 2006 roku, a kt?ry teraz wreszcie zobaczy? si? z siostr? i jej du?? rodzin?. By? te? m?ody m??czyzna o imieniu Ariel promieniej?cy na widok swojej narzeczonej, kt?ra przyjecha?a razem z rodzicami. Niebawem wezm? ?lub! By? Lyon Fanai, komputerowiec, kt?ry sprowadzi? si? z ?on? i dwoma synami. I by?o wiele innych os?b, kt?re szcz??liwe dotar?y do celu podr??y.
Bez wzgl?du na wyczerpanie widoczne na ich twarzach, imigranci ?piewali weso?e piosenki wype?niaj?c sale swoj? rado?ci?. Energicznie ta?czyli w du?ym kole krzycz?c “Am Israel Chai” nawi?zuj?c s?owami do Ksi?gi Jeremiasza, rozdzia?u 31: “Synowie zwracaj? si? do swoich granic.” Du?e niebiesko-bia?e flagi zosta?y rozwini?te, a liczni ?wiadkowie do??czyli do wsp?lnej zabawy. Read more

Zasadniczo FREUND: Spotkanie z papie?em Franciszkiem

Zasadniczo FREUND: Spotkanie z papie?em Franciszkiem

Tekst ukaza? si? w izraelskiej gazecie ?Jeruzalem Post?, do kt?rej pisze za?o?yciel Shavei Israel Michael Freund. (Jeruzalem Post 03.08.2016)

Niezale?nie od tego, co Ko?ci?? uczyni? wobec nas na przestrzeni wiek?w, ?ydzi przetrwali i powr?cili do naszej Ziemi, by ponownie swobodnie wielbi? Stw?rc? w Jerozolimie.

W t? ostatni? niedziel? w du?ej eleganckiej sali w samym sercu Krakowa, w Polsce, niespodziewanie wzi??em udzia? w do?? niewyobra?alnym wydarzeniu: w spotkaniu z papie?em.

Grupa kilkunastu ?yd?w, na czele z niezast?pionym naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem, otrzyma?a mo?liwo?? spotkania z papie?em, kt?ry zaledwie dwa dni wcze?niej z?o?y? bardzo nag?o?nion? przez media wizyt? w obozie zag?ady Auschwitz.

Po zebraniu si? poza rezydencj? arcybiskupa podczas popo?udniowej ulewy zostali?my poprowadzeni przez wielki dziedziniec i podj?ci w pa?acowych wn?trzach.

Portrety r??nych osobisto?ci ko?cielnych zdobi?y ?ciany i wydawa?y si? nieco zdziwione patrz?c na zaproszon? grup? ubranych w kipy ?yd?w.

Podczas gdy papie? sta? w s?siednim pokoju, machaj?c przez okno do t?umu wielbi?cych go Polak?w, cz?onkowie naszego zgromadzenia ustawili si? w powitalnej linii tak, jak to zwyk?o si? czyni? na weselu lub na Bar Micwie. Read more

M?oda Polska ?yd?wka w Jerozolimie. Powr?t do domu Basi Wieczorek

Basia-from-Poland-Jpost-300x209Min??o prawie dwa lata od kiedy Batya Wieczorek zrobi?a alij?. Ale niezale?nie od tego, kogo spotyka pierwsza reakcja swojego rozm?wcy na wie??, ?e Basia pochodzi z Polski jest zawsze taka sama. Zaczyna si? od mocnego zaskoczenia, potem jest lekkie niedowierzanie, a na koniec podziw i uznanie.

“To trudne” m?wi Wieczorek z figlarnym u?miechem. Osoby angloj?zyczne my?l?, ?e jest Izraelk?. Izraelczycy s? przekonani, ?e jest Amerykank?. Gdy wreszcie staje si? jasne jaki jest jej kraj pochodzenia wszystko nagle si? komplikuje.

“Kiedy m?wi?, ?e jestem z Polski, wi?kszo?? nie wierzy mi. Wszyscy s? przekonani, ?e nie jest mo?liwe, by by? ?ydem w Polsce.? B?d?c zmuszona do prowadzenia tej samej rozmowy niezliczone ilo?ci razy, Batya postanowi?a, ?e naj?atwiejsz? drog? jest od razu uprzedza? nieunikniony grad pyta?. ?Od razu zapewniam rozm?wc?w: Tak, jestem polsk? ?yd?wk? i by ni? by? nie musia?am zrobi? konwersji. Tak, moi dziadkowie prze?yli Zag?ad?. Tak, zdecydowali si? pozosta? w Polsce po wojnie. Dziwne, prawda?” T?umaczy ludziom. ?Zwykle u?miechaj? si? do mnie i m?wi?: Wow, dzi?ki za odpowiedzi na wszystkie moje pytania w jednym zdaniu!”.

W umys?ach wi?kszo?ci ?yd?w, Polska jest jednym du?ym cmentarzem, miejscem, kt?re zawsze b?dzie zwi?zane z tragiczn? histori? Holokaustu. Rzeczywi?cie, przed II Wojn? ?wiatow? Polska by?a domem dla najwi?kszej spo?eczno?ci ?ydowskiej w Europie. ?y?o w niej ponad trzy miliony ?yd?w. Cieszyli si? bogatym ?yciem spo?ecznym, kulturowym i religijnym. Ale tysi?cletnia obecno?? ?yd?w w Polsce zosta?a niemal ca?kowicie zmieciona z ziemi przez Hitlerowc?w, kt?rzy wymordowali ?ponad 90 procent ?ydowskich mieszka?c?w tego kraju. Read more