WYSOKO LATAJ?CE SI?Y POWIETRZNE IZRAELA

WYSOKO LATAJ?CE SI?Y POWIETRZNE IZRAELA

W Centrum Ma?ani prowadzonym przez Shavei Israel i sponsorowanym przez izraelskie Ministerstwo Kultury mia? miejsce najnowszy program ?Higanu Habaita?. To seria seminari?w, kt?rych tytu? oznacza ?Wr?cili?my do domu? i przedstawia nowych imigrant?w z ich wyj?tkowymi historiami.

W tym tygodniu wys?uchali?my Yonatana Kashtana, kt?ry s?u?y? w latach 2016-2019 w Oddziale Stosunk?w Mi?dzynarodowych Izraelskich Si? Powietrznych. Yonatan, kt?ry urodzi? si? w Montevideo w Urugwaju w 1996 r. wraz z matk? wyemigrowa? do Izraela w 2008 r.

Po uko?czeniu szko?y ?redniej Yonatan s?u?y? jako przedwojenny in?ynier przygotowuj?cy, a nast?pnie sp?dzi? trzy lata w lotnictwie. Oba wydarzenia by?y jego najwa?niejszymi do?wiadczeniami do tej pory.

Yonatan podzieli? si? swoj? fascynuj?c? histori? w j?zyku hiszpa?skim i zosta? dobrze przyj?ty przez sal? pe?n? ludzi. Ogromne podzi?kowania dla Yonatana za po?wi?cony czas i zaanga?owanie. Z niecierpliwo?ci? oczekujemy kolejnego spotkania ?Higanu Habaita?.

SHAVEI IZRAEL W PODR??Y NA FLORYD?

SHAVEI IZRAEL W PODR??Y NA FLORYD?

Laura Ben-David, dyrektor marketingu i medi?w spo?eczno?ciowych organizacji Shavei Israel, pojecha?a do Boca Raton na Florydzie. Znalaz?a si? w dzielnicy, w kt?rej mieszka Simi – nasza oddana wolontariuszka oraz jej rodzice Sharon i Steven Langert,. Specjalnie z okazji przyjazdu Laury otworzyli sw?j dom i zaprosili go?ci na spotkanie po?wi?cone zagubionym i ukrytym spo?eczno?ciom na ca?ym ?wiecie, z kt?rymi wsp??pracuje Shavei Israel.

Jej temat: ?Jeden nar?d, wiele twarzy? koncentrowa? si? na niekt?rych spo?eczno?ciach, kt?rym Shavei Israel pomaga, takich jak Bnei Menashe w Indiach, ?Ukryci? ?ydzi w Polsce czy Bnei Anousim w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Po?udniowej. Swoje opowie?ci wspar?a pi?kn? multimedialn? prezentacja, kt?ra przenosi widz?w do egzotycznych kraj?w.

Laura opowiada?a po spotkaniu, ?e odpowied? na jej prezentacj? by?a ?bardzo pozytywna?. Dodaje ?ludzie, kt?rzy uczestniczyli w wyk?adzie, cieszyli si? i byli bardzo podekscytowani, s?ysz?c o spo?eczno?ciach, o kt?rych istnieniu w du?ej mierze nie wiedzieli.?

To by?a jedna z wielu wypraw podczas kt?rych Laura w imieniu Shavei Israel opowiada?a o pracy organizacji.

Je?eli Wasza spo?eczno?? r?wnie? jest zainteresowana podobnym wyk?adem i chcia?aby zosta? odwiedzona przez naszego prezesa Michaela Freunda lub Laur? Ben-David prosimy klikn?? tutaj:

BAT MITZWA W EKWADORZE

BAT MITZWA W EKWADORZE

Zawsze z najwi?ksz? przyjemno?ci? otrzymujemy zdj?cia od cz?onk?w naszych spo?eczno?ci, kt?re rozproszone s? po ca?ym ?wiecie. Zw?aszcza, gdy s? to takie radosne historie. Tym razem otrzymali?my zdj?cia od matki Rajeli Mu?oza Rivadeneiry, dziewczyny z Ambato w Ekwadorze, kt?ra ?wi?towa?a swoj? bat micw? z wielk? rado?ci? i podekscytowaniem.

W uroczysto?ciach wzi?? udzia? rabin Nir Koren Rabino ze spo?eczno?ci ?ydowskiej w Ekwadorze i jego utalentowana ?ona Rabanit Andy Sued, kt?ra zrobi?a pi?kne ciasto i przek?ski.

Matka Rajeli podzi?kowa?a rabinowi za pi?kn? przemow? i podzieli?a si? swoj? wdzi?czno?ci? dla Shavei Israel, kt?re wspiera?o j? i jej rodzin? po?wi?caj?c im jako organizacja wiele uwagi.

To by? naprawd? wyj?tkowy dzie? w Ambato. Zgromadzili si? nie tylko mieszka?cy miasta, ale te? przyjaciele ze spo?eczno?ci ?ydowskiej z Ekwadorze przybyli, aby ?wi?towa?. Ten dzie? by? bardzo szcz??liwy dla ca?ej rodziny – ojca Rajeli, (Ren?na) Yaacova Ben Abrahama, jej matki, Lei Bat Sary, rodze?stwa Nahomi, Riwki i Moszego oraz oczywi?cie samej Rajel.

Mazal tov!

?DZIEWCZYNA Z LIZBONY? JU? DOST?PNA W J?ZYKU ANGIELSKIM!

?DZIEWCZYNA Z LIZBONY? JU? DOST?PNA W J?ZYKU ANGIELSKIM!

Kilka miesi?cy temu w Centrum Maani Shavei Israel odby?o si? seminarium po?wi?cone ?yciu i osobowo?ci Dony Gracii Mendes Nasi, jednej z najbogatszych i najwybitniejszych kobiet ?ydowskich w renesansowej Europie.

Podczas wyk?adu prelegent, pan Guiora Barak, przedstawi? swoj? now? ksi??k? ?Gracia z Lizbony?, opowiadaj?c? histori? wczesnych lat m?odo?ci Dony Graci, kt?rej rodzina zosta?a przymusowo nawr?cona na chrze?cija?stwo. Akcja dzieje si? na tle wydarze?, kt?re dotkn??y spo?eczno?ci ?ydowskie w Hiszpanii i Portugalii przed i po wyp?dzeniu w 1492 r.

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e ksi??ka Baraka jest teraz dost?pna w j?zyku angielskim! Mo?esz j? zam?wi? tutaj na Amazon.

DZIEWCZYNA BNEI MENASHE OTRZYMUJE NAGROD? W DOMU PREZYDENTA W IZRAELU

DZIEWCZYNA BNEI MENASHE OTRZYMUJE NAGROD? W DOMU PREZYDENTA W IZRAELU

Yaara Namte, m?oda kobieta ze spo?eczno?ci Bnei Menashe, otrzyma?a nagrod? specjaln? za pomoc m?odzie?y ze swojego plemienia w osiedleniu si? w Izraelu i integracji z Izraelczykami. Uroczysto?? odby?a si? w Domu Prezydenta w Jerozolimie. Nagroda by?a wyj?tkowa nie tylko ze wzgl?du na zas?ugi, ale tak?e dlatego, ?e Yaara by?a aktywistk? w ruchu m?odzie?owym ?Oz? tylko przez kilka miesi?cy.

Podczas wydarzenia, kt?re odby?o si? w Domu Prezydenta w Jerozolimie, Prezydent Ruby Rivlin i Przewodnicz?cy KKL-JNF Daniel Atar docenili kilku m?odych Izraelczyk?w za ich wk?ad w spo?eczno??. Yaara, kt?ra kilka lat temu jako 14 latka, dzi?ki wparciu Shavei Israel, przyjecha?a do Izraela przyznaje, ?e nie by?o jej ?atwo. Emigracja jest jednak bardzo wa?na dla Bnei Menashe, poniewa? trudno tej spo?eczno?ci jest przestrzega? przykaza? Tory i tradycji ?ydowskiej w Indiach. Ju? jako ma?e dzieci Bnei Menashe dorastaj? ze ?wiadomo?ci?, ?e ich rodzice planuj? przeprowadzk? do Izraela, gdzie kiedy? znajd? si? ca?? rodzin?. Od najm?odszych lat staje si? to nadziej? i marzeniem.

Rodzina Yaary osiedli?a si? w Nof Hagalil w regionie Galilei. Pomimo wielu wyzwa?, Yaara przyzwyczai?a si? do nowej kultury i innego stylu ?ycia. Postanowi?a pom?c innym przekazuj?c swoje do?wiadczenie w ruchu m?odzie?owym ?Oz?. Bardzo kr?tkim czasie uda?o jej si? zmieni? sytuacj? wielu ?nowych? emigrant?w.

Jak m?wimy w Izraelu, kol hakavod Yaara!