Nie obawiaj si? by? najlepszym – Parasza Ki Tawo

Jednym z istotnych trop?w klasycznego antysemityzmu jest przekonanie, ?e ?ydzi zawsze uwa?aj?, ?e s? lepsi. ?Dlaczego uwa?asz, ?e jeste? taki wspania?y??, ?Sp?jrz na siebie, czy nadal s?dzisz, ?e jeste? najlepszy??. Wypowiedzi te by?y zwykle skierowane do ?yd?w, kt?rzy byli prze?ladowani, zostali oczernieni, poni?eni i zawstydzeni. Antysemita patrzy? wtedy z g?ry na zubo?a?ego lub pobitego ?yda… Read More Nie obawiaj si? by? najlepszym – Parasza Ki Tawo

Judaizm i zmiany – Parszat Szoftim

Zmiany s? nieuniknione. To co by?o norm? 3000 lat temu, dzisiaj mo?e by? uznane za niemoralne. W rzeczywisto?ci nawet w ci?gu ostatnich 100 lat zaobserwowali?my wielk? zmian? nie tylko w technologii i poziomie ?ycia, ale tak?e w obyczajach i warto?ciach spo?ecznych. Jak judaizm radzi sobie z ci?gle zmieniaj?cym si? ?wiatem, a jednocze?nie dba o przestrzeganie… Read More Judaizm i zmiany – Parszat Szoftim

Unikalna koncepcja szcz??cia w miesi?cu Adar

Kiedy ?wi?tujemy Purim? Pierwsza Miszna w traktacie pod tytu?em ?Megila? w Talmudzie Babilo?skim jednoznacznie wyja?nia: “Megila jest czytana 14-go dnia miesi?ca Adar w nieogrodzonym mie?cie a w mie?cie otoczonym murem 15-tego dnia miesi?ca Adar”. Miszna wyja?nia dalej, ?e w niekt?rych przypadkach mo?na przeczyta? Megil? r?wnie? 13, 12, a nawet 11 dnia miesi?ca Adar. W jakich… Read More Unikalna koncepcja szcz??cia w miesi?cu Adar

Paraszat Ki Tisa – Odpowied? na ostatni kryzys

“A w dniu pami?ci b?d? pami?ta?” Tymi z?owieszczymi s?owami B?g zaka?cza epizod zwi?zany ze stworzeniem przez Izraelit?w z?otego cielca. Nie jest to zwyczajna odpowiedz na grzech i wykroczenie. Jednocze?nie B?g pozostawia tu otwarte drzwi na rozliczenie si? w przysz?o?ci. B?g m?wi, ?e zapami?ta teraz ka?dy szczeg?? tego wydarzenia i je?li za rok Izrael zn?w b?dzie… Read More Paraszat Ki Tisa – Odpowied? na ostatni kryzys