W jaki spos?b zaprowadzamy sprawiedliwo??? – Paraszat Masej

Parsza na ten tydzie? otwiera pi?t? i ostatni? ksi?g? Tory. Moj?esz prezentuje w niej sw? duchow? spu?cizn?, jak? podaruje ludowi w formie dziedzictwa.

?I rozkaza?em s?dziom waszym pod?wczas, m?wi?c: Wys?uchajcie pomi?dzy braci? wasz?, i rozs?dzajcie sprawiedliwie mi?dzy cz?owiekiem a powinowatym jego, a cudzoziemcem przy nim. Nie uwzgl?dniajcie os?b na s?dzie; tak ma?ego jako wielkiego wys?uchajcie; nie obawiajcie si? nikogo, albowiem s?d od Boga jest.? Moj?esz zestawia ze son? formu?y, jakie kierowa? b?d? ?yciem narodu Izraela.

Read more

Gdy prymitywne instynkty panuj? nad rozumem – Parshat Korach

Kryzys, kt?ry pojawia si? w parszy jest zasadniczo kryzysem autorytetu. W poprzedniej tygodniu czytali?my o braku wiary, kt?ry przes?dzi? o tym, ?e pokolenie pustyni nie wejdzie do Ziemi Obiecanej i b?dzie si? b??ka? po pustyni przez kolejnych 40 lat.Kryzys, kt?ry pojawia si? w parszy jest zasadniczo kryzysem autorytetu. W poprzedniej tygodniu czytali?my o braku wiary, kt?ry przes?dzi? o tym, ?e pokolenie pustyni nie wejdzie do Ziemi Obiecanej i b?dzie si? b??ka? po pustyni przez kolejnych 40 lat.Kryzys, kt?ry pojawia si? w parszy jest zasadniczo kryzysem autorytetu. W poprzedniej tygodniu czytali?my o braku wiary, kt?ry przes?dzi? o tym, ?e pokolenie pustyni nie wejdzie do Ziemi Obiecanej i b?dzie si? b??ka? po pustyni przez kolejnych 40 lat. Read more

Powaga oszustwa

?Nie oszukujcie jeden drugiego?, m?wi parsza; i natychmiast dodaje, zaznaczaj?c sk?d pochodzi to przykazanie: ?Bom ja Wiekuisty, B?g wasz!?

Koncepcja oszustwa w Torze jest bardzo szeroka ? dotyka ona ?ydowskiej moralno?ci, w r??nych jej przejawach, obejmuje oszustwo dobrowolne lub nie, z premedytacj? czy te? nie, oszustwo ma miejsce nawet je?li nie chodzi o fa?szowanie rzeczywisto?ci. Read more

?miertelna herezja eksces?w

W parszy na ten tydzie? opisana jest inauguracja Miszkanu, kt?ry ma by? transportowany przez lud Izraela do czasu wybudowania przez nich sta?ej ?wi?tyni. Ca?y nar?d ?wi?tuje, do czasu, kiedy synowie Ahrona, koheni (kap?ani), umieraj? wewn?trz Sanktuarium, sk?adaj?c ofiar?. ?I wzi?li synowie Ahrona i przynie?li ogie?, kt?rego Haszem nie przykaza? im.? Z?o?yli oni ofiar? B-gu, kt?ra nie by?a zapisana w Torze, dlatego w?a?nie umarli. Judaizm k?adzie szczeg?lny nacisk na osobist? wol?, je?li chodzi o trzymanie micwot (przykaza?), jednak cz?owiek nie mo?e sam generowa? system?w norm i zwyczaj?w. Kiedy ludzie usuwaj? si? na bok od norm, kt?re otrzymali i zaczynaj? wprowadza? w nie innowacje, wchodz? w niebezpiecze?stwo przyj?cia postawy ekstazy i utraty kontroli na ich w?asn? religi?.W parszy na ten tydzie? opisana jest inauguracja Miszkanu, kt?ry ma by? transportowany przez lud Izraela do czasu wybudowania przez nich sta?ej ?wi?tyni. Ca?y nar?d ?wi?tuje, do czasu, kiedy synowie Ahrona, koheni (kap?ani), umieraj? wewn?trz Sanktuarium, sk?adaj?c ofiar?. ?I wzi?li synowie Ahrona i przynie?li ogie?, kt?rego Haszem nie przykaza? im.? Z?o?yli oni ofiar? B-gu, kt?ra nie by?a zapisana w Torze, dlatego w?a?nie umarli. Judaizm k?adzie szczeg?lny nacisk na osobist? wol?, je?li chodzi o trzymanie micwot (przykaza?), jednak cz?owiek nie mo?e sam generowa? system?w norm i zwyczaj?w. Kiedy ludzie usuwaj? si? na bok od norm, kt?re otrzymali i zaczynaj? wprowadza? w nie innowacje, wchodz? w niebezpiecze?stwo przyj?cia postawy ekstazy i utraty kontroli na ich w?asn? religi?.W parszy na ten tydzie? opisana jest inauguracja Miszkanu, kt?ry ma by? transportowany przez lud Izraela do czasu wybudowania przez nich sta?ej ?wi?tyni. Ca?y nar?d ?wi?tuje, do czasu, kiedy synowie Ahrona, koheni (kap?ani), umieraj? wewn?trz Sanktuarium, sk?adaj?c ofiar?. ?I wzi?li synowie Ahrona i przynie?li ogie?, kt?rego Haszem nie przykaza? im.? Z?o?yli oni ofiar? B-gu, kt?ra nie by?a zapisana w Torze, dlatego w?a?nie umarli. Judaizm k?adzie szczeg?lny nacisk na osobist? wol?, je?li chodzi o trzymanie micwot (przykaza?), jednak cz?owiek nie mo?e sam generowa? system?w norm i zwyczaj?w. Kiedy ludzie usuwaj? si? na bok od norm, kt?re otrzymali i zaczynaj? wprowadza? w nie innowacje, wchodz? w niebezpiecze?stwo przyj?cia postawy ekstazy i utraty kontroli na ich w?asn? religi?. Read more

Czym jest ?wi?tynia, je?li nie B-skim ust?pstwem na rzecz potrzeb cz?owieka?

Studiowanie dok?adnych instrukcji budowy ?wi?tyni i jej funkcji ?w czasach kiedy nie ma Beit Mikdasz, mo?e si? wydawa? nieaktualne, jednak tak nie jest. ?ydowska koncepcja tego czym powinna by? ?wi?tynia, zwi?zana jest z ?ydowsk? ide? domu: to miejsce, w kt?rym oferujemy to co mamy, gdzie po?wi?camy nasze ?ycie. Cho? z Miszkanem i zwi?zanym z nim sk?adaniem ofiar dzieli nas historyczny i psychologiczny dystans, jest mo?liwe?i?nawet konieczne, by uczy? sie na temat Miszkanu, tego ?wi?tego przybytku, budowanego przez naszym przodk?w na pustyni; wiele z nauk i warto?ci zwi?zanych z tym tematem jest wci?? dla nas aktualne i istotne. Miszkan by? nie tylko centrum sk?adania ofiar rytualnych, lecz stanowi? tak?e fundament ludzkiej pami?ci. By? on duchowym centrum, kt?rego celem i zadaniem by?o podtrzymanie w?r?d ludu ?wiadomo?ci kompromis?w i obowi?zk?w nabytych na G?rze Synaj. Read more