Paraszat Szmot

Co jednoczy nar?d?

Ksi?ga Bereszit zapoznaje nas z osobistymi historiami kilku ludzi, stanowi?cych prototyp m??czyzny i kobiety, kt?rych ?ycie b?dzie mia?o wieczny wp?yw na ich potomk?w. Tematem Ksiegi Szemot, otwieraj?cej si? parsz? o tej samej nazwie, nie s? jednostki, lecz ?nar?d? ? poj?cie ?Am? (hebr: nar?d) zostaje wprowadzone w owej ksi?dze, i definiuje ono ludzi, grup? jednostek dziel?cych wsp?ln? to?samo??.

Ka?dy process potrzebuje innych lider?w

Lud Izraela ma przekroczy? rzek? Jordan i wej?? do Ziemi Obiecanej. Tam zmieni si? ich ?ycie i zmierz? si? oni z bezprecedensowymi wyzwaniami.

Oto punkt kulminacyjny ca?ej zmiany, po czterdziestu latach w?dr?wki po pustyni, z ludu niewolnik?w? zostanie utworzony nar?d. Od tej chwili ?ycie wygl?da? b?dzie inaczej, codzienne konfrontowanie si? i napotykanie nieprzewidywalnego ryzyka zmieni si? w normalne potrzeby narodu. Zmieni si? wi?c, w zwi?zku z tym, tak?e przyw?dztwo i struktury w?adzy.

Read more

Sztuka i moc s?owa m?wionego

W omawianej przez nas cz??ci Tory, lud Izraela przechodzi pewien kryzys; kryzys, kt?ry pokazuje nam, ?e Izrael nie zdo?a? jeszcze porzuci? swego stanu niewoli i sta? si? wolnym ludem. W pewnym momencie brakuje wody, ludzie i byd?o s? spragnieni i cierpi?. Pojawia si? wtedy, jak si? to cz?sto zdarza, widmo tego co utracili: ?…A poc??e?cie wywiedli nas z Micraim? Aby zaprowadzi? nas na to miejsce n?dzne, gdzie nie ma wysiewu, ani figi, ani winogradu, ani granatu, a nawet wody nie ma, by si? napi?.? Konfrontuj?c si? z zasta?ymi trudno?ciami, ludzie zn?w zapominaj?, ?e Egipt to nie tylko du?o ?ywno?ci; zapominaj?, ?e cen? za ?ywno?? by?o niewolnictwo.

 

Read more

Rozw?j ?ydowskiego narodu

Parsza na ten tydzie? otwiera Ksi?g? Bamidbar ( Ksi?g? Liczb, w dos?owanym t?umaczeniu ?bamidbar? znaczy ?na pustyni?), czwart? ksi?g? Tory. Pocz?tkowo wydaje si?, ?e ksi?ga ta jest naprawd? prosta, a nawet nudna, podobna do pustyni, gdzie akcja ksi?gi ma miejsce. Bezpo?rednie skojarzenia, jakie przychodz? nam do g?owy, kiedy my?limy o pustyni to: cisza, samotno??, powolno??, ?ycie bez niespodzianek.

 

Read more

Paraszat Mikec

Materialna i duchowa rewolucja

W paraszy tej odnajdujemy cz?owieka wielorakich r?l. Josef jest cz?owiekiem ni?cym sny i ich interpretatorem. Jest zarz?dc? Egiptu, bez zapominania z tego powodu o jego roli jako syna i brata. W tym samym czasie jest on??? zwi?zany z materialnym i duchowym wszech?wiatem. W naszej paraszy Kr?l Egiptu ma tajemniczy sen: w pierwszej cz??ci 7 chudych kr?w po?ar?o 7 kr?w silnych i pi?knych. W drugiej cz??ci 7 s?abych k?os?w po?ar?o 7 dorodnych i pi?knych k?os?w. Przedziwn? rzecz? jest to, ?e nawet po po?arciu wielkich i pi?knych istnie?, wci?? pozostaj? one chude i brzydkie. Faraon jest zmartwiony: jego doradcy pr?buj? wyja?ni? mu sen bez powodzenia. Kiedy nie mog? przekona? go o swoich rozwi?zaniach jego snu, musz? pokona? upokorzenie i wezwa? Josefa, ?ydowskiego doradc? i spyta? o jego opini? w tej sprawie.

Read more