Straszny po?ar niszczy mieszkanie

Kilka dni temu rodzina Hangshing z Beit She’an, imigrant?w Bnei Menasze do Izraela, do?wiadczy?a strasznego po?aru. Nie tylko ich mieszkanie i wi?kszo?? maj?tku zosta?y powa?nie zniszczone, ale te? ich 16-letni syn zapad? w ?pi?czk?. 

Rodzice robi? wszystko co mog?, by pom?c synowi wr?ci? szybko do zdrowia, o co i my si? modlimy. Mo?emy jednak inaczej pom?c tej rodzinie. Mo?emy zebra? pieni?dze na odkupienie utraconych mebli! Rodzina musia?a wiele po?wi?ci?, aby przenie?? si? do Izraela. Nie zmuszajmy ich ponownie do pozbycia si? finansowych oszcz?dno?ci …

Do??cz do nas, aby?my razem wsparli poszkodowanych.

?adna darowizna nie jest zbyt du?a ani zbyt ma?a.

Oto g??wne pozycje, kt?re chcemy sfinansowa?:

1) Lod?wka 400/500 litr?w = 5500 NIS (1700 USD)
2) Kuchenka gazowa = 1800 NIS (560 USD)
3) Pralka – 7/8 kg = 1700 NIS (525 USD)
4) Kuchenka mikrofalowa = 700 NIS (220 USD)
5) Filtr do wody = 400 NIS ( 125 USD)
6) Sofa = 2000 NIS (620 USD)
7) St?? i krzes?a = 1500 NIS (470 USD)
8) Trzy szafy = 3500 NIS (1100 USD)
9) Trzy ???ka = 3500 NIS (1100 USD)

BAR MICWA W SPO?ECZNO?CI ?YDOWSKIEJ ANTIOQUIA W KOLUMBII

Poni?sze s?owa rabina Elada Villegasa na temat bar micwy jego syna Icchaka w Antioquia w Kolumbii m?wi? wiele o znaczeniu tego wydarzenia i jego wp?ywie na ich ?ycie na poziomie osobistym i wsp?lnotowym:

?Proces ?ycia to stanie w obliczu tera?niejszo?ci, z decyzjami dotycz?cymi przysz?o?ci. Ka?demu etapowi ?ycia religijnego  ?yda towarzyszy? b?dzie t?sknota za ci?g?o?ci? ?ydowsko?ci przez kolejne pokolenia.

 Dlatego maj?c mo?liwo?? dotarcia do momentu ?wi?towania Bar Micwy, tak jak to zrobi?em z moim synem Icchakiem, rozumiem, ?e uroczysto?? nie jest celem samym w sobie, ale raczej okazj? do oceny i dostrze?enia potencja?u przysz?o?ci mojej rodziny. I prawda jest taka, ?e ??ta ocena by?a bardzo zadowalaj?ca. 
 Zdaj? sobie spraw?, ?e naturaln? tendencj? ojca jest postrzeganie swojego syna jako najlepszego na ?wiecie i oczywi?cie nie jestem inny. Chc? jednak podkre?li?, ?e m?j syn Icchak jest ch?opcem o wyj?tkowych cnotach w ka?dym obszarze jego dzia?alno?ci i rozwoju, takim jak szko?a, jego przyjaciele, spo?eczno?? itp., gdzie jego spos?b dzia?ania, ?ycia i podejmowania decyzji odzwierciedla mi?o?? i prawdziwe oddanie, jakie ma dla Tory i naszych przodk?w.
 G??boko wierz?, ?e to przede wszystkim wynik rodzinnego wychowania w duchu nauk Tory i dobrych midot (cech), a tak?e rozwoju studi?w nad ?Talmud Tora Josef Adia? - szko?y w ?ydowskiej Wsp?lnocie Antioquia. Icchak zacz?? nauk? w niej w wieku 3 lat. By? wtedy jednym z pierwszych dzieci w plac?wce. Do tego czasu nie przestawa? codziennie si? uczy?. Moja rodzina czuje szczeg?ln? dum? z tego, ?e mo?e mie? ?ask? nieba w postaci dobrego syna. Wiemy, ?e jest m?odym m??czyzn?, kt?ry urodzi? si? i dobrze wychowa? w naszej spo?eczno?ci. Mamy r?wnie? ?wiadomo??, ?e mo?emy liczy? na jego wsparcie podczas modlitw poniewa? jest cz??ci? minjanu (10 doros?ych ?yd?w), a jego dobre cechy b?d? wzorem do na?ladowania dla innych dzieci, kt?re kszta?tuj? si? w?r?d nas.
 Dlatego uwa?am, ?e edukacja religijna naszych dzieci jest niezb?dna. Nie pozostawiam ich na ?asce technologii i ?wieckich nauk ?wiata, kt?re nie bardzo mog? obudzi? cnoty, jakie powinna mie? dusza ?yda. 

Czwarta zasada wiary: B?g jest wieczny

Jak powiedzieli?my wcze?niej, poniewa? B?g nie ma cia?a, dlatego te? nic zwi?zanego ze sfer? fizyczn? nie mo?e si? do Niego zastosowa?. Sen, przebudzenie, z?o?? i ?miech, rado?? i smutek nie dotycz? Go. Ilekro? Tora lub Prorocy m?wi? o Bogu w ten spos?b (antropomorfizm), robi? to w spos?b metaforyczny lub opisuj? prorocz? wizj?. Podobnie nie mo?emy odnosi? si? do poj?? Boga, takich jak narodziny czy ?mier?. B?g nie istnieje w czasie lub inaczej m?wi?c istnieje niezale?nie od czasu. Pocz?tek, koniec, wiek nie dotycz? Go.

Zadaj?c sobie pytanie: ?Je?li B?g stworzy? ?wiat, to kto stworzy? Boga?? jest jak pytanie: ?Je?li piekarz upiek? chleb, kto upiek? piekarza?? Poj?cie ?pieczenia? nie mo?e odnosi? si? do istnienia piekarza, a jedynie do jego dzia?a?. Podobnie, koncepcja stworzenia nie mo?e by? zastosowana do istnienia Boga. B?g jest wieczny. Nie urodzi? si? ani nie zosta? stworzony. Na pocz?tku istnia? tylko B?g. Poza Bogiem wszystko mia?o pocz?tek i zosta?o stworzone przez Boga. Nawet sam czas nale?y do rzeczy stworzonych przez Boga.

?ydzi nigdy nie wierzyli w wieczno?? wszech?wiata. Czwarta zasada naszej wiary g?osi, ?e tylko B?g jest wieczny. Majmonides (1165-1204) napisa?: ?Podstawow? zasad? Prawa Moj?eszowego jest to, ?e ?wiat powsta? od pocz?tku i ?e B?g go ukszta?towa? i stworzy? z absolutnego nieistnienia. To, co pr?buj? zrobi? ma na celu wykazanie absolutno?ci cudu Boskiego istnienia, jak wyja?ni?em ju? w ?Przewodniku dla zagubionych ?.

Dlaczego Majmonides podkre?la? to przekonanie? Poczynaj?c prawdopodobnie od Arystotelesa (384?322 pne), filozofowie i naukowcy zaprzeczali istnieniu Wszech?wiata. My?leli, ?e wszech?wiat nigdy si? nie narodzi? ani nie zosta? stworzony. Ich zdaniem wszech?wiat by? wieczny (‘olam qadmon). Ta solidna idea zacz??a si? zmienia? dopiero w 1930 roku, kiedy Edwin Hubble odkry?, ?e wszech?wiat si? rozszerza. A je?li kosmos si? rozszerza? i nie porusza? si? w k??ko, jak wcze?niej s?dzono, to musi mie? punkt pocz?tkowy. Kilka lat p??niej wielu naukowc?w przedstawi?o prost? formu?? indukcyjn?, kt?ra potwierdzi?a, ?e ???ledzenie rozszerzania si? wszech?wiata znajdzie w ko?cu moment rozpocz?cia. Najbardziej znan? hipotez?, kt?ra g?osi pocz?tek wszech?wiata, jest teoria Wielkiego Wybuchu, kt?ra potwierdza biblijn? ide? pocz?tku.

Teraz, kiedy naukowcy twierdz?, ?e ?wiat rozpocz?? si? od ?pocz?tkowej osobliwo?ci niesko?czonej g?sto?ci, kt?ra zawiera?a ca?? mas? i czasoprzestrze? Wszech?wiata? musz? zbada? sk?d pochodzi ta osobliwo??, bez interwencji nadprzyrodzonej mocy. Chocia? z definicji B?g jest wieczny, w kategoriach naukowych zdecydowanie trzeba wyja?ni?, jak co? powsta?o z niczego. To pytanie jest niew?tpliwie pi?t? Aquilesa w teorii Wielkiego Wybuchu.

Wiara w wieczno?? Boga dotyka r?wnie? kwestii teodycei. Wed?ug rabina Hayima Pereiry-Mendesa wieczno?? Boga ma r?wnie? wp?yw na nasze oczekiwania co do sprawiedliwo?ci. Poniewa? B?g jest wieczny, kara dla niegodziwc?w lub nagroda dla prawych mo?e nast?pi? poza czasem naszego ?ycia. ??wiadomo??, ?e B?g jest wieczny, zw?aszcza w po??czeniu ze ?wiadomo?ci?, ?e jest On wszechmocny, godzi w nasze pr?by rozwi?zania zagadki ziemskiego ?ycia i jego wielu pozornych trudno?ci i sprzeczno?ci. Widzimy zatem, ?e dobrzy cz?sto cierpi? z powodu nieszcz???, a niegodziwcy odnosz? sukcesy i pozornie s? szcz??liwi. Ale B?g jest wieczny i w swoim czasie i na sw?j w?asny spos?b, w tym ?yciu lub w ?yciu przysz?ym, poka?e nam sens i korzy?ci z owych cierpie? i pr?b jakie mamy do pokonania?.

Dedykowany pami?ci kapitana IDF Ishay Rosales, 23 lata, z ?l

Oryginalny tekst: https://halakhaoftheday.org/2016/01/11/4th-principle-god-is-eternal/

O autorze: Rabin Bitton od 8 lat codziennie pisze ?Halacha dnia? na temat Tory, my?li ?ydowskiej, a zw?aszcza historii rabin?w sefardyjskich. Zobacz stron?: www.halakhaoftheday.org. W 2014 r. Rabin Bitt?n zacz?? pisa? Halaj? of the Day po hiszpa?sku. By? rabinem spo?eczno?ci i przyw?dc? religijnym od ponad 25 lat w Buenos Aires, Montevideo, a obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest rabinem kongregacji Shaare Rajamim, nale??cej do UMJCA w Great Neck w Nowym Jorku.

Wreszcie ukaza? si? Sidur Catalunya

Po prawie trzech latach pracy dr Idan P?rez zredagowa? i opublikowa??Sidur Catalunya?.?Modlitewnik oparty jest na sze?ciu manuskryptach z XIV-XVI wieku. Oparty jest na odzyskanym?Nussach Catalunya – tek?cie modlitw u?ywanych przez ?yd?w w Katalonii, Walencji i na Majorce w ?redniowieczu ? czasie nazywanym jako okres?Rishonim.?Siddur zawiera r?wnie? komentarze, prawa i tradycje, kt?re zosta?y opracowane przez ucznia?Rabbenu Yona Girondi?w XIII wieku w?Bet Midrasz?(sala do nauki) w Barcelonie.

W obszernym wst?pie autor opowiada o pochodzeniu modlitewnika i ewolucji r??nych znanych dzi? zwyczaj?w. Autor szczeg??owo opisuje r?wnie? przeprowadzone badania, w tym opis r?kopis?w stanowi?cych podstaw? modlitewnika, a tak?e list? cech definiuj?cych Nussach Catalunya oraz list? wierszy liturgicznych zawartych w modlitewniku.

Jeden z rozdzia??w wst?pu dotyczy graficznego przedstawienia Imienia Boga, kt?re w Sidurze Catalunya jest reprezentowane przez specjalny symbol ze ?redniowiecznych r?kopis?w. Zawiera r?wnie? list? badaczy Tory wymienionych w komentarzu, w tym z Sury, Pumbedita, Qairouan, chahmei Catalunya , Francji, Prowansji i Sefaradu . Autor ko?czy wprowadzenie historycznym studium ?yd?w Katalonii, kt?re obejmuje okres od ich przybycia na P??wysep Iberyjski, rozkwit o?rodk?w Tory w Barcelonie i Gironie, a tak?e pod??anie ?ladami r??nych diaspory spo?eczno?ci ?ydowskich, kt?re uciek?y z Katalonii po zamieszkach w 1391 roku i wyp?dzeniu z 1492 roku.

Badanie koncentruje si? g??wnie na katalo?skich spo?eczno?ciach ?ydowskich we W?oszech, Imperium Osma?skim i Afryce P??nocnej (Algieria). Uwzgl?dniono fotografie r?kopis?w i r??nych wyda? Machzor le-Yamim Noraim, kt?re zosta?y opublikowane w Salonikach pod nazw? ?Machzor le-nussach Barcelona minhag Catalunya? ; do??czona jest r?wnie? mapa kraj?w katalo?skich.

Opis siddur:

Siddur?zawiera modlitwy na dni powszednie,?Szabat?, ?wi?ta, Pascha?Hagada?,?Azharot?do?Szawuot?,?Hoshaanot?do?Sukkot?i?Jom Aravah?(?Hoshaanah Rabba?), po?ci,?Yamim Noraim?,?Tefillot?i?berachot?do r??nych sytuacji w ?yciu cz?owieka, wniosk?w i?halachot?na uroczysto?ci itp.

Ogromne znaczenie ma seria baqashot (pr??b) skomponowana przez Chachmei Catalunya , opublikowana po raz pierwszy, w tym jedna autorstwa rabina Mosze ben Nachmana (Ramban) , jedna autorstwa rabina Szlomo ben Adreta (Rashba) i jedna autorstwa Rabbenu Zerachya ha-Levi .

WYCZYN HEROIZMU

https://youtu.be/mztqPRE2BGM

Centrum Ma’ani w Shavei Israel w Jerozolimie zorganizowa?o spotkanie: ?A Feat of Heroism? (w j?zyku hiszpa?skim z angielskimi napisami) z by?ym sier?antem Yitzhakiem (Itzik) Razem (Rosengarten), kt?ry zosta? odznaczony Medalem Odwagi za udzia? w wojnie Jom Kippur w 1973 roku. Podczas spotkania podzieli? si? z nami swoim bohaterskim wyczynem.

Icchak Raz dokona? aliji 13 marca 1971 roku z Montevideo w Urugwaju. Mia? wtedy 21 lat. Wst?pi? do korpusu spadochroniarzy w listopadzie tego samego roku. Obecnie jest emerytowanym in?ynierem, ojcem czw?rki dzieci i dziadkiem dziesi?ciorga wnuk?w. Na swojej opowie?ci dzieli si? z nami szczeg??ami z pola bitwy oraz heroizmem wykazanym podczas pe?nienia swojej funkcji w zaci?tej walce.

10 pa?dziernika 1973 r. Si?y wojskowe, w kt?rych sier?ant Icchak Raz s?u?y? jako sanitariusz, zosta?y powa?nie ranne w Wadi Sudar. Przez ca?? bitw?, mimo ci??kiego ognia, sier?ant Yitzhak Rosengarten bra? udzia? w ratowaniu, banda?owaniu i pocieszaniu rannych. Wobec braku wystarczaj?cej ilo?ci banda?y i innych ?rodk?w sanitarnych, improwizowa? u?ywaj?c wszelkiego rodzaju innych materia??w. Zdo?a? zapewni? wszystkim rannym doskona?? opiek? medyczn?. Kiedy liczba walcz?cych zmniejszy?a si?, on r?wnie? nie waha? si? walczy?. Sp?dzi? tak kilka godzin walcz?c i lecz?c rannych, a? nadesz?y posi?ki. W tych wyczynach wykaza? si? wielk? odwag?, opanowaniem, pomys?owo?ci? i po?wi?ceniem w wykonywaniu zadania.

Za ten czyn zosta? odznaczony Medalem Odwagi z r?k genera?a dywizji, szefa sztabu Mordechaja Gura w maju 1975 roku.

?ydowski symbolizm w Cattolica di Stilo

Pomnik narodowy Cattolica di Stilo (bizantyjski ko?ci?? w po?udniowych W?oszech) nie przestaje zaskakiwa?. Jest reprezentatywny dla historycznego, kulturowego i artystycznego kontekstu, kt?re nale?? do ca?ej naszej ukochanej Kalabrii.

Na fresku z Cattolica di Stilo w prowincji Reggio Calabria wida? r?wnie? pewn? symbolik?. To ?Rotella? – symbolika narzucana ?ydom mieszkaj?cym w Europie w ?redniowieczu, a dok?adnie od 1215 r. Badania na ten temat opublikowa? 18 wrze?nia 2020 r. Brenner Editore w tomie ??ydowska symbolika w Cattolica di Stilo?.

Niniejsza publikacja jest wynikiem syntezy studi?w nad tradycjami ?ydowskimi. Pojawiaj? si? w niej dowody na temat danej symboliki, przedstawione przez dr Pugliese i dr Vincenza Triolo ? badaczy, uczonych i ekspert?w w dziedzinie historii i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dr Triolo podkre?li?, ?e badania by?y ukierunkowane i dog??bne techniczne z wykorzystaniem wyj?tkowej technologii. Sam je zainicjowa? w ramach konserwacji, ochrony i wzmacniania dziedzictwa kulturowego.

Zwr?cenie uwagi na charakterystyczny symbol ?ydowski daje pocz?tek bardzo interesuj?cym wiadomo?ciom, rekonstrukcjom, powi?zaniom, rozwa?aniom i refleksjom na temat obecno?ci ?yd?w na po?udniu W?och w r??nych okresach historycznych, od diaspory po wyp?dzenie ?yd?w w 1541 roku.

Badanie przeprowadzone na ma?ym, ale wa?nym szczeg?le symbolicznym, Rotella Judaica, pomaga podkre?li? kwitn?cy, ale tak?e ciemny okres dla mieszka?c?w terytorium Kalabrii, a zw?aszcza dla ludno?ci ?ydowskiej. W publikacji ?Symbolika ?ydowska w Cattolica di Stilo? poruszane s? tak?e takie zagadnienia, jak: marranizm (?ydzi, kt?rzy pod przymusem zostali konwertowani na chrze?cija?stwo, ale potajemnie praktykowali judaizm), Limpieza de sangre (czysto?? krwi oznaczaj?ca rodowitych chrze?cijan, a nie ?yd?w czy muzu?man?w, kt?rzy przeszli na chrze?cija?stwo) oraz dziedziczenie d?br demo – etno – antropologicznych zainteresowa? kultury i dziedzictwa ?ydowskiego.

Spu?cizn? tradycji ludowych podkre?la ?sze?cienny szczyt? z ?aci?skimi literami ?Accipitotu?, znajduj?cy si? w zbiorach Muzeum Etnograficzno-Folklorystycznego w Palmi (RC), kt?ry przypomina sevivon lub dreidel u?ywany w ?ydowskiej tradycji podczas ?wi?ta Chanuka. Podobny sze?cienny szczyt jest przedmiotem bada? demo – etno – antropologicznych r?wnie? na Sardynii, gdzie obecny jest w tradycji ludowej.

Dzi?ki temu badaniu chcemy coraz wi?cej uwagi po?wi?ci? poszczeg?lnym i wa?nych momentom historii Kalabrii dla coraz dok?adniejszej historycznej rekonstrukcji to?samo?ci, kt?ra stymuluje, od?ywia i wzmacnia pami?? zbiorow?. Wewn?trzna i zewn?trzna warto?? pojawienia si? ksi??ki oraz pow?d jej publikacji to w?a?nie podkre?lenie tego co ostatecznie mo?? o?wietli? nasz? wsp?ln? przysz?? ?cie?k? dla Kalabrii, kt?ra nie przestanie zaskakiwa? swoj? szlachetn? przesz?o?ci? i tysi?cletnim przyk?adem zjednoczenia i syntezy r??nych kultur.

Obecno?? ?yd?w w Kalabrii nale?y uzna? za konstytutywn? dla naszej pami?ci i naszej historii i nie mo?na wykluczy?, ?e si?ga pierwszego wieku naszej ery lub nawet wcze?niej. Wyp?dzenie ?yd?w spowodowa?o m.in. utrat? cywilizacji, post?pu materialnego i duchowego, szkodz?c nie tylko ludno?ci ?ydowskiej, ale ca?ej spo?eczno?ci po?udniowej i kalabryjskiej, czego skutki s? nadal obecne.

Cierpienie ciemnych wiek?w, o kt?rych m?wimy i kt?rych do?wiadczali kalabryjscy ?ydzi, niestety powiela?o si? w r??nych formach podczas uwi?zienia i koncentracji tysi?cy ?yd?w, zw?aszcza cudzoziemc?w i prze?ladowanych politycznie w Ferramonti di Tarsia, podczas tragicznych wydarze? zwi?zanych z faszyzmem. Wiedza staje si? niezb?dna do budowania wsp?lnego dialogu w ramach wzmacniania dziedzictwa kulturowego to?samo?ci, maj?c na celu poszanowanie i wsp??istnienie kultur.

Pog??bienie historycznego znaczenia ?Rotella? Cattolica di Stilo, podkre?lonego w ikonografii ?Dormitio Virginis?, stanowi dzi? niew?tpliwie nowy bodziec do bada? historycznych, a przede wszystkim refleksji. Dlatego z pewno?ci? interesuj?cy tom wzbogaci kalabryjsk? pami?? i kultur? zbiorow?, przenosz?c si? na niezwykle aktualne tematy, takie jak zwi?zek mi?dzy to?samo?ci?, pami?ci? i kultur?, w celu zbudowania nowego humanizmu, kt?ry wie, jak doceni? i wzmocni? bogactwo mniejszo?ci. kultury.

T?umaczenie orygina?u, opublikowane w j?zyku w?oskim w Il Dispaccio

Od francuskiej modelki do religijnej ?yd?wki w Izraelu

Niedawno za?o?yciel i prezes Shavei Israel, Michael Freund, mia? okazj? uczestniczy? w formalnym przyj?ciu do narodu ?ydowskiego Iris Sarg – by?ej modelki i aktorki z Francji. Ceremonia odby?a si? w Rabinicznym S?dzie Konwersyjnym w Jerozolimie.

?Uczestnictwo w nawr?ceniu cz?owieka jest zawsze inspiruj?cym i wzruszaj?cym do?wiadczeniem, szczeg?lnie gdy osoba zaanga?owana dokona?a tak ogromnych po?wi?ce? i wykaza?a si? tak niesamowitym zaanga?owaniem, by zwi?za? sw?j los z ludem Izraela? – powiedzia? Freund. 

?Iris, kt?ra nie ma ani ?ydowskiego pochodzenia, ani te? z ?ydostwem wcze?niej nie mia?a du?ego do?wiadczenia, zwr?ci?a si? do Shavei Israel. Jeste?my dumni, ?e mogli?my pom?c jej w tej to?samo?ciowej podr??y?.

?Moja konwersja by?a dla mnie prawdziwym odrodzeniem. To podr?? g??bokiego, ponownego po??czenia z osob?, kt?r? naprawd? jestem i ?ydowsk? dusz?, kt?r? posiadam. Ka?dego dnia dzi?kuj? Bogu za przyj?cie mnie do grona swoich Bnei Yisrael (dzieci Izraela). Moje serce czuje si? takie b?ogos?awione, tak szcz??liwe, tak wdzi?czne, ?e jestem cz??ci? narodu ?ydowskiego, a moje imi? od dzisiaj to ?Iris Yiskah Ilana?. Dzi?kuj? Shavei Israel za niesamowite wsparcie i za towarzyszenie mi podczas mojego nawr?cenia, w trakcie samego procesu konwersi oraz, gdy sta?am przed Bet Dinem.

Sukot dooko?a ?wiata 5781 / 2020

Jak co roku, z rado?ci? dzielimy si? fotografiami z przygotowa? do ?wi?ta Sukot. Budowa sza?as?w trwa w naszych wsp?lnotach na ca?ym ?wiecie w??czaj?c oczywi?cie Izrael!

Jedn? z ciekawszych rzeczy w pracy ze spo?eczno?ciami ?ydowskimi rozsianymi po wszystkich kontynentach jest obchodzenie ?wi?t.?Rzut oka na tradycje, kultur?, r??norodno?? i styl ?ycia ka?dej z tych wyj?tkowych grup przypomina nam co na prawd? oznacza ?70 twarzy Tory??!?Zobacz jak powstawa?y niekt?re sza?asy oraz zerknij na pi?kne lulawy i etrogi.

Niebawem wi?cej zdj??.

S?odki Nowy Rok naszych spo?eczno?ci w Ameryce Po?udniowej