Książka o tożsamości

Książka o tożsamości

“Świeca nie zgasła i nie zgaśnie, bo nie było jej tam, gdzie judaizm był zagrożony, a Żydzi byli w niebezpieczeństwie”.

Z wielką przyjemnością prezentujemy książkę “Trzy chusty” (Szalosh Mitpachot) autorki Hany Tueg, która ukazała się w tym roku. Hana Tueg jest cenioną autorką, do tej pory napisała pięć książek w języku hebrajskim.

Według autorki: “Każda z moich książek rezonuje z żydowską pozytywką. Interesuje mnie wspólne przeznaczenie, które mamy jako Żydzi, a zwłaszcza wyblakła i bolesna historia Żydów na przestrzeni lat naszego istnienia, jako odrębnego narodu rozproszonego w diasporze”.

“Tak więc doszłam do tematu męczenników, który mnie zafascynował, ponieważ ujawnił siłę psychiczną Żydów, którzy byli zmuszeni do życia w podwójnej tożsamości. Niektórzy byli torturowani, paleni i prześladowani, ale nie wyrzekli się swojego judaizmu. Nawet dzisiaj widzimy wielu potomków, którzy przez przypadek lub dzięki badaniom odkrywają swoje żydowskie korzenie i pragną wrócić do domu, do swojej prawdziwej ojczyzny”.

“Po szeroko zakrojonych badaniach na ten temat, które obejmowały książki, muzea i wizytę w Portugalii, w towarzystwie wspaniałych instytucji, które mi pomogły, takich jak Shavei Israel, zaczęłam pisać książkę, która koncentruje się na Belmonte, mieście w północno-wschodniej Portugalii, które utrzymywało swój judaizm w tajemnicy przez około pięćset lat”.

“Moja książka skupia się na rodzinie, a w szczególności na wnuczce (Isabel), która szuka swoich korzeni, aby zrekonstruować swoją nowo odnalezioną żydowską tożsamość, która łączy przeszłość z teraźniejszością, między korzeniem a gałęzią. Naród, który nie zna swojej przeszłości, nie może zbudować dla siebie znaczącej teraźniejszości i przyszłości.”

————————-

Hana zwróciła się do “Shavei Israel” w procesie pisania swojej książki i byliśmy zachwyceni, że znaleźliśmy w niej odniesienia do Michaela Freunda, założyciela organizacji, i Chayi Castillo, dyrektorki Departamentu Bnei Anusim.

Gorąco polecamy książkę “Trzy chusty” i życzymy Hanie wielu sukcesów, a dzięki jej książce jeszcze wielu osobom inspiracji i powrotu do żydowskich korzeni, co zostało opisane w książce z wielkim talentem.

Nasze specjalne połączenie z Genie Milgrom

Nasze specjalne połączenie z Genie Milgrom

Nasz związek z Genie Milgrom jest głęboki i bogaty. Niezależnie od tego, czy cieszymy się z jej towarzystwa podczas wizyt w naszych biurach w Jerozolimie, czy też korzystamy z jej ogromnej pracy na rzecz Bnei Anusim, wartość, jaką ta geolożka i badaczka żydowska wnosi do naszej pracy i personelu, jest niezmierzona.

Wśród różnych książek, których jest twórzczynią, Genie napisała ważny rozdział na temat genealogii w naszej książce „Czy masz żydowskie korzenie?” w którym mówi jak badać swoja przeszłość i gdzie szukać żydowskich korzeni.

Niedawno otrzymaliśmy jej najnowsze książki „Moje 15 babć” i „Przepisy dla moich 15 babć”.

Książka „Moich 15 babć” jest fascynująca. Strony przewraca się automatycznie, w jednym ciągu, a lektury nie da się odłożyć dopóki nie jest skończona. To fascynujące, jak autorka odkryła piętnaście pokoleń swojej własnej przeszłości. W szczególności fascynująca jest historia, która rozegrała się w Fermoselle, mieście w zachodniej Hiszpanii. Genie od lat badała swoje korzenie i odkryła, że ​​jej rodzina jest mocno związana z Fermoselle. Kiedy tam dotarła, Genie zbudowała 800-osobowe drzewo genealogiczne z roku 1545. Po zapytaniu miejscowych, czy znają jakieś wspomnienia lub historie o Żydach wielokrotnie usłyszała tylko „nie” jako odpowiedź. Prawie dała za wygraną kiedy wreszcie spotkała w mieście kobietę, która miała inną odpowiedzi. Oczywiście to mogła być tylko Boska opatrzność! Doprowadziła Genie do tej kobiety, która okazała się być historykiem.

Jako profesjonalista pracujący z Bnei Anusim uznałem tę książkę za bardzo inspirującą, a także bardzo użyteczną jako przewodnik dla kogoś, kto szuka swoich żydowskich korzeni. Moim zdaniem jest to dowód Bożej opatrzności, że Bóg działa „za kulisami”, aby zapewnić powrót zagubionych i ukrytych Żydów i że Bóg chciał ją z powrotem wśród ludu Izraela.

Polecam tę książkę nie tylko każdemu, kto interesuje się własnymi żydowskimi korzeniami, ale także komuś, kto po prostu chce się cieszyć fascynującą lekturą.

Ju? wkr?tce!

Ju? wkr?tce!

7 i 14 lutego o godz. 10:00 w Izraelu odb?dzie si? konferencja ?Powr?t Bnei Anousim?

Moderatorem b?dzie Michael Freund – za?o?yciel i prezes Shavei Israel. W?r?d rozm?wc?w znajd? si? rabin Eliahu Birnbaum oraz ekspert w dziedzinie genealogi Genie Milgrom.

Sympozjum zosta?o zaplanowane i stworzone, aby rzuci? ?wiat?o na t? bardzo wa?n? i cz?sto niedo?wietlon? podr?? “Powracaj?cych do judaizmu” – Bnei Anousim z Portugalii i Hiszpanii.

Motywacja do tego sympozjum pochodzi z wyj?tkowej osobistej podr??y organizatora Shiloh Miriam, ?ydowskiego potomka z Anousim z Portugalii.

Najwi?kszy izraelski demograf szacuje, ?e istnieje 200 milion?w potomk?w ?yd?w, kt?rzy prze?yli inkwizycj?. Ta wielka ilo?? ludzi ka?de nam powa?nie zastanowi? si? nad t? kwesti? i zada? sobie pytania, jak pom?c przywr?ci? te Dzieci Inkwizycji.

To SYMPOZJUM JEST BEZP?ATNE, ale aby wzi?? w nim udzia?, musisz zarejestrowa? si? na naszej stronie internetowej lub poprzez ??cze do trybookingu.

Patrz poni?ej szczeg??y:

Koszerne wino w Portugalii

Koszerne wino w Portugalii

Yitzchak De Oliveira jest naszym przedstawicielem w Portugalii i odpowiada za ?Dom Anusim? Shavei Israel w mie?cie Belmonte.

Niedawno Yitzchak uzyska? certyfikat nadzorcy kaszrutu i uczestniczy? w procesie produkcji, a ostatecznie w prezentacji nowego wina Castelo Rodrigo.

W listopadzie winiarnia Cooperativa Figueira de Castelo Rodrigo rozpocz??a produkcj? koszernego wina z certyfikatorem Tam Kosher z Izraela. Dwadzie?cia pi?? tysi?cy butelek czerwonego wina zosta?o wyprodukowanych z rodzimych winogron, ale z powodu COVID 19 do niedawna nie mo?na ich by?o butelkowa?. Teraz, we wsp??pracy z Izb? Miejsk? Figueira de Castelo Rodrigo i Aldeas Hist?ricas de Portugal, wino zosta?o ostatecznie wprowadzone do historycznego miasta Castelo Rodrigo.

Rabin Elisha Salas, kt?ry s?u?y? spo?eczno?ci Bnei Anusim w Portugalii jako wys?annik Shavei Israel, by? odpowiedzialny za nadz?r nad produkcj? wina, a Icchak pomaga? mu jako dodatkowy nadzorca w tym procesie. Niestety rabin Salas nie m?g? uczestniczy? w prezentacji z powodu swoich podr??y.

Z wielk? przyjemno?ci? w pokazie uczestniczy? Ytzjak, dyrektor winiarni D. Antonio Madeira oraz prezes Izby Miejskiej.

INSPIRUJ?CA WIZYTA W DOMU RABINA KOOKA

INSPIRUJ?CA WIZYTA W DOMU RABINA KOOKA

W centrum organizacji Shavei Israel zwanym Ma?ani Israel w Jerozolimie odby?a si? specjalna wycieczka po hiszpa?sku dla uczni?w Machy Miriam Ory Jalfon, kt?rzy odwiedzili Dom rabina Kooka. Towarzyszy?o im kilku hiszpa?skoj?zycznych student?w z Midreshet Lindenbaum i Yeshivat Hakotel. W sumie by?o oko?o 30 uczestnik?w.

Dom rabina Kooka w Jerozolimie jest dzi? muzeum i miejscem odwiedzanym przez liczne grupy wycieczkowe, a tak?e uczni?w jesziw (szk?l dla m??czyzn), midraszy (szk?? dla dziewcz?t), ulpan?w (szk?? j?zykowych) jak i zwyk?ych szk??. Do muzeum przychodz? zar?wno Izraelczycy jak i cz?onkowie spo?eczno?ci ?ydowskich z diaspory i nie-?ydzi.

Jest to dom, w kt?rym mieszka? rabin Abraham Itzhak Hacohen Kook (1865?1935) od 1921 roku. Zamieszka? tam w dniu ustanowienia Naczelnego Rabinatu Izraela rabin Kook zosta? mianowany pierwszym naczelnym rabinem Aszkenazyjskim na podstawie mandatu brytyjskiego.

Dzi?ki ?rodkom przekazanym przez ameryka?skiego filantropa Harry’ego Fischela, tak zwany powszechnie ?Beit Harav? zosta? otwarty w 1923 roku w obecno?ci Wysokiego Komisarza Palestyny??Herberta Samuela.

Sto lat p??niej dom pozostaje dok?adnie taki, jak w czasach, w kt?rych mieszka? rabin Kook i jego rodzina; meble w tym samym miejscu, taka sama atmosfera. Nic si? nie zmieni?o, nawet poczucie ?wi?to?ci emanuj?ce ze ?cian budynku.

25 grudnia ?Beit Harav? przyj?? grup? zorganizowan? przez Shavei Israel wraz ze studentami Lindenbaum i HaKotel. Do?wiadczenie by?o ekscytuj?ce zar?wno dla student?w, jak i dla mnie, poniewa? s?u?y?em jako przewodnik podczas wizyty. W kolejnej rozmowie telefonicznej z niekt?rymi go??mi uderzaj?ce jest to, ?e wszyscy byli pod wra?eniem wieloaspektowej osobowo?ci rabina Kooka – rabina, filozofa, poety, pisarza, doradcy, kabalisty – oraz ?e mimo nale?enia do grupy ortodoksyjnych ?yd?w zwanych haredim by? tak otwarty na innych.

Odwiedzaj?cy mieli okazj? zobaczy? r??ne przestrzenie, takie jak prywatne biuro rabina, ?heder haorhim? lub pok?j go?cinny (gdzie Albert Einstein by? obecny podczas kr?tkiej wizyty u rabina!)

W salonie wystawowym, a tak?e w Beit Hamidrasz (gabinecie), kolebce dzisiejszej Jesziwy Mercaz Harav, znajduje si? krzes?o, kt?re specjalnie dla rabina wys?a? kr?l Anglii George.

Kolejnym przedmiotem nasyconym znaczeniem i histori? jest gobelin, kt?ry za?o?yciel Betzalel Art School, Boris Schatz, podarowa? rabinowi Kookowi.

Wreszcie chcia?em zaskoczy? odwiedzaj?cych inspiruj?c? piosenk? ?Kanfei Ruah?, kt?ra w rzeczywisto?ci jest wierszem rabina Kooka.

?Ben Adam, ale lemaala al??

Synu cz?owieczy, le? wysoko, zawsze lataj wysoko, bo jest w tobie g??boka si?a. Skrzyd?a or?a s? w tobie.

Nie zapominajcie o nich, u?ywajcie ich, nie b?dzie tak, ?e was zapomn??

Synu cz?owieczy, le? wysoko, zawsze wysoko?

Chcia?bym podzi?kowa? Chayi Castillo, dyrektorce hiszpa?skiego oddzia?u Shavei Israel, za jej nieocenione wsparcie w organizacji wizyty, a tak?e w ca?ym programie.

~ Ora Jalfon