EMOCJONALNE WESELE DLA 11 PAR BNEI MENASZE

Jedena?cie par Bnei Menasze ponownie zawar?o zwi?zek ma??e?ski. Wszystkie pary niedawno wyemigrowa?y do ??Izraela z p??nocno-wschodnich Indii,. W Izraelu przeszli formaln? konwersj? na judaizm pod nadzorem Naczelnego Rabinatu. Grupowy ?lub odby? si? w o?rodku absorpcyjnym Shavei Israel w Nordii, niedaleko Netanji.

11 par znalaz?o si? w?r?d 257 nowych imigrant?w Bnei Menasze, kt?rym we wsp??pracy z ministrem aliji i integracji Pnin? Tamano Shata pomogli?my w emigracji. Tych 11 par pochodzi z p??nocno-wschodnich stan?w Indii, Manipur i Mizoram. Wszyscy planuja osiedli? si? w mie?cie Nof HaGalil, dawniej znanym jako G?rny Nazaret, na p??nocy Izraela.

D wesel panny m?ode starannie si? przygotowa?y. Mia?y pi?kne fryzury i pe?en makija? oraz bia?e suknie ?lubne. Niekt?rzy panowie m?odzi nosili tradycyjne garnitury z plemiennymi wzorami Bnei Menasze. W ?wietle sytuacji koronawirusa uroczysto?ci odby?y si? za zgod? izraelskiego Dow?dztwa Frontu Wewn?trznego i zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia.

W?r?d par, kt?re ponownie wysz?y za m??, byli Maccabi Hnamte (72) i Sarah Hnamte (70) z p??nocno-wschodniego stanu Mizoram w Indiach, kt?rzy s? szcz??liwym ma??e?stwem od 49 lat. Ich dwoje dzieci dokona?o aliji do Izraela w 2003 roku. Nie widzieli si? przez ponad 17 lat, a? do przybycia rodzic?w do pa?stwa ?ydowskiego zaledwie dwa miesi?ce temu.

?Jeste?my bardzo wdzi?czni za zrobienie Aliyi i bardzo podekscytowani mo?liwo?ci? do??czenia w ko?cu do naszych dzieci i wnuk?w? – powiedzieli Hnamtes. ?Po 49 latach mieli?my zaszczyt ?adnie si? ubra? i ponownie wzi?? ?lub, tylko tym razem pod chup? (?ydowskim baldachimem weselnym) tutaj, w kraju naszych przodk?w, w Ziemi Izraela?.

Bnei Menasze, czyli potomkowie Manaszego, twierdz?, ?e pochodz? od jednego z dziesi?ciu zaginionych plemion Izraela, zes?anych na wygnanie przez Imperium Asyryjskie ponad 27 wiek?w temu. Ich przodkowie przez wieki w?drowali po Azji ?rodkowej i Dalekim Wschodzie, zanim osiedlili si? na terenach dzisiejszych p??nocno-wschodnich Indii, wzd?u? granic Birmy i Bangladeszu. Przez ca?y okres pobytu na wygnaniu Bnei Menasze nadal praktykowali judaizm, tak jak ich przodkowie, w??czaj?c w to przestrzeganie zasad koszerno?ci, praw czysto?ci rodzinnej, szabatu czy obchodzenia ?wi?t. Kontynuowali marzenie o tym, ?e pewnego dnia wr?c? do ziemi swoich przodk?w, Ziemi Izraela.

Jak dot?d Shavei Israel spe?ni? marzenie o Aliji, imigracji do Izraela, ponad 4000 Bnei Menasze i planuje pom?c w sprowadzeniu wi?kszej liczby cz?onk?w spo?eczno?ci do Izraela. Obecnie 6500 Bnei Menasze oczekuje na powr?t do ?ydowskiej ojczyzny.

Zapraszamy na wi?cej zdj?? z tej radosnej okazji, wykonanych przez nasz? Laur? Ben-David:

Izrael szczepi

Nowi imigranci 257 cz?onk?w Bnei Menasze, kt?rzy przeprowadzili si? do Izraela i obecnie przebywaj? w naszym centrum absorpcyjnym w Nordiya (niedaleko Netanji). S? zaanga?owani w wiele rzeczy, takich jak nauka hebrajskiego, formalna konwersja na judaizm i przygotowywanie si? do nowego ?ycia w Ziemi ?wi?tej.

Poniewa? zrobili alij? w tym najbardziej niezwyk?ym okresie czyli pandemii, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia kwalifikuj? si?, jak ka?dy inny Izraelczyk, do otrzymania nowej szczepionki przeciwko koronawirusowi. W tym tygodniu pierwsi z nich otrzymali swoje szczepienia i s? dumni z tego, ?e tym samym do??czyli do reszty 10% zaszczepianych w Izraelu.

Oby?my szybko zobaczyli koniec pandemii.

Cud Chanukowy Bnei Menasze

Po d?ugim, ca?onocnym, m?cz?cym locie grupa nowych imigrant?w wysz?a z samolotu El Al i powoli zesz?a po schodach. Ich prze?ywanie wzmocni? poranny ch??d tel Avivu, a tak?e ?wiadomo??, ?e ich wy?nione marzenie w?a?nie nadesz?o. Jest wreszcie prawdziwe.

Gdy zeszli na asfalt i postawili stop? w miejscu, gdzie kiedy? stali ich przodkowie, a gzie teraz stan?? mogli oni ? po wiekach wygnania ? cz??? ukl?k?a w namaszczeniu i uca?owa?a ziemi? dzi?kuj?c Stw?rcy za sprowadzenie ich do domu, do Syjonu. Z pewno?ci? nawet najbardziej zatwardzia?e serce nie mog?o si? powstrzyma? przed poruszeniem. Ten obraz by? niczym scena z biblii, kt?ra o?y?a.

W zesz?y wtorek grupa 250 os?b z grupy Bnei Menasze z p??nocno-wschodnich Indii wyl?dowa?a na lotnisku Ben-Gurion specjalnym lotem czarterowym zorganizowanym przez Shavei Israel – organizacj?, kt?r? za?o?y?em i kt?rej przewodnicze. Po przej?ciu formalnej konwersji przez naczelnego rabinatu Izraela imigranci przeprowadz? si? do Nof HaGalil, dawniej znanego jako G?rny Nazaret.

Bnei Menasze to potomkowie plemienia Manassesa, jednego z dziesi?ciu zaginionych plemion wygnanych z Ziemi Izraela ponad 2700 lat temu przez Imperium Asyryjskie.

Pomimo tak d?ugiego odci?cia od reszty narodu ?ydowskiego, Bnei Menasze nadal zachowali zwyczaje swoich przodk?w, przestrzegaj?c szabatu, zachowuj?c koszerno?? i przestrzegaj?c praw czysto?ci rodziny. Nigdy nie zapomnieli, kim s?, sk?d pochodz?, ani dok?d pewnego dnia powr?c?.

Po odkryciu w latach 80. przez nie?yj?cego ju? rabina Eliyahu Avichail, Bnei Menasze przyj?li wsp??czesny ortodoksyjny judaizm.

Jak dot?d ponad 4000 Bnei Menasze dokona?o aliji, g??wnie dzi?ki Shavei Israel. Kolejnych 6500 pozostaje w Indiach w oczekiwaniu na mo?liwo?? emigracji do pa?stwa ?ydowskiego.

Grupa 250 os?b, kt?ra dokona?a aliji na pocz?tku tego tygodnia, by?a pierwsz? od dw?ch i p?? roku, a ich powr?t do domu jest pe?en poruszaj?cych osobistych historii.

W rzeczywisto?ci liczba 250 kryje znacznie wi?cej – za tymi cyframi s? ?ywe, oddychaj?ce istoty ludzkie, z kt?rych ka?dy jest osobnym ?wiatem z nadziejami, pasjami i marzeniami.

W?r?d przyby?ych by?a Miriam Singson, wdowa z indyjskiego stanu Manipur, wraz z synem Tzadokiem i c?rk? Rin?. Miriam ma dwoje innych dzieci, kt?re kilka lat temu zrobi?y aliji. W tym tygodniu po raz pierwszy mog?a zobaczy? swoje sze?cioro izraelskich wnuk?w.

Kolejne serdeczne spotkanie odby?o si? mi?dzy Jaffy Haokip, jej dwoma m?odymi synami, Alonem i Hanani?, a jej rodzicami Nehemiaszem i Nirit, kt?rzy przeprowadzili si? do Izraela 13 lat temu. Od tamtej pory nie widzia?a ich, a oni nie mieli okazji pozna? w?asnych wnuk?w.

Jest jeszcze Azaria Kolny, kt?ra mieszka?a w Izraelu przez ostatnie dwie dekady. Powiedzia?a do mnie: ?Bardzo trudno mi uwierzy?, ?e b?d? mia? szans? obj?? mojego drogiego syna i jego rodzin? po 20-letniej przerwie. Czuj? si? bardzo szcz??liwa i w szoku? Nie potrafi? nawet wyrazi? swoich uczu? ?.

Wznowienie imigracji Bnei Menasze nie by?oby mo?liwe bez zdecydowania i determinacji Pniny Tamano-Shaty z Ministerstwa Aliji i Absorpcji. Praktycznie od dnia, w kt?rym obj??a stanowisko, postanowi?a zrobi? wszystko, co w jej mocy, aby uzyska? wymagane pozwolenia na powr?t Bnei Menasze do domu.

Bnei Menasze mog? nie m?wi? w jidysz ani ladino, mo?e nie jedz? codziennie gefilte fish, ani nie delektuj? si? gor?cym czulentem, ale to w ?aden spos?b nie czyni ich mniej cz??ci? ?ydowskiej spo?eczno?ci. S? b?ogos?awie?stwem dla Izraela i narodu ?ydowskiego i musimy zrobi? wszystko, co w naszej mocy, aby zjednoczy? ich z nami zjednoczy?.

To dobrze, ?e alija Bnei Menasze mia?a miejsce w zesz?ym tygodniu w czasie Chanuki, kiedy ?wi?tujemy odkrycie przez Hasmoneczyk?w cudownej flaszki czystej oliwy, kt?ra jako? zdo?a?a pozosta? nieska?ona. W tym sensie ponowne odkrycie zaginionego plemienia Bnei Menasze, kt?re zachowa?o swoj? wierno?? Bogu Izraela pomimo 27 wiek?w wygnania, jest wsp??czesn? wersj? cudu Chanuki, wiary ?ydowskiej i przetrwania wbrew wszelkim przeciwno?ciom.

Rok 2020 by? rokiem wstrz?s?w, niepewno?ci i niepokoju. Wi?c gdy zbli?a si? do ko?ca, mi?o jest m?c ?wi?towa? naprawd? poruszaj?cy i szczeg?lny moment w historii syjonist?w i ?yd?w.

Jednak nawet gdy delektujemy si? tym wydarzeniem, nie zapominajmy o tych, kt?rzy zostali w tyle, kt?rzy wci?? czekaj? na alij?. Z Bo?? pomoc? zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wszystkie pozosta?e 6500 Bnei Menasze mog?y nazywa? Izrael swoim domem. Niech to nast?pi wkr?tce.

Prawie 10.000 szekli zgromadzonych, by pom?c wdowie Bnei Menasze, kt?ra zachorowa?a na koronawirusa

?Michaelu,

Jest kolejna rodzina, kt?ra naprawd? potrzebuje pomocy finansowej. To Tamar, wdowa z dw?jk? dzieci, w wieku 14 i 17 lat. Pod koniec wrze?nia zachorowa?a na kronawirusa. Po 14 dniach wynik testu by? nadal pozytywny. Jest jedyn? ?ywicielk? rodziny. Tak bardzo martwi si? o czynsz za mieszkanie i inne podstawowe potrzeby. Gdyby?my mogli jej pom?c, by?aby to dla tej tr?jki os?b naprawd? ulga i wielka micwa. Jej podstawowy niezb?dny bud?et miesi?czny wynosi 5000 jen?w. Ka?da kwota, niezale?nie od tego, czy cz??? czy ca?o?? pomo?e jej przezwyci??y? niepewn? sytuacj? ?.

Ten list jest jednym z wielu podobnych list?w, kt?re Michael Freund, za?o?yciel i prezes Shavei Israel, otrzymuje od pocz?tku globalnej pandemii koronawirusa. Tym razem pomoc przysz?a w postaci rabina Tuly Weisza i funduszu charytatywnego Israel365. Docieraj?c do swojej rozleg?ej sieci, uda?o mu si? zabezpieczy? prawie 10000 szekli, pomagaj?c Tamar i jej rodzinie op?aci? czynsz, zaopatrzy? lod?wk? w zapasy i pozwoli? jej wyleczy? si? z koronawirusa bez martwienia si? o d?ugi, z kt?rym b?dzie musia?a si? zmierzy? samotnie, gdy odzyska zdrowie.

Jeste?my bardzo wdzi?czni ludziom o szczodrych sercach, takim jak rabin Weisz. Ich inicjatywy maj? ogromne znaczenie dla Bnei Menasze i wielu innych potrzebuj?cych ludzi w naszych spo?eczno?ciach.

Aby wesprze? nasz? awaryjn? kampani? koronawirusow? i pom?c osobom takim jak Tamar i jej rodzinie, kliknij tutaj.

S?u?enie Pa?stwu…w inny spos?b

Kiedy Szlomo Haokip Telngoh mia? siedem lat, marzy? o zrobieniu aliji i zostaniu ?o?nierzem IDF. Dwadzie?cia lat p??niej, kiedy w ko?cu przeprowadzi? si? do Izraela, jego wiek nie kwalifikowa? si? ju? do poboru. Szlomo, kt?ry nie poddawa? si? ?atwo, zwraca? si? do armii trzy razy – ale za ka?dym razem ko?czy?o si? to niepowodzeniem. Rozczarowany Szlomo przyj?? to jako wol? B-ga i ruszy? w inn? stron?. Znalaz? wiele innych sposob?w, by s?u?y? swojemu narodowi. A? pewnego dnia wpad? na dw?ch przyjaci?? i w jego g?owie zrodzi? si? nowy pomys?.

Jego przyjaciele byli policjantami w Beit She’an – obecnym rodzinnym mie?cie Szlomo. Pracuj?c jako przewodnik dla Bnei Menashe w swojej spo?eczno?ci, by? ju? bardzo zaanga?owany w tamtejsz? ludno?? i wsp??pracowa? z policjantami podczas organizowania program?w dla m?odzie?y. Szlomo przysz?o do g?owy, ?e m?g?by zosta? policjantem ochotnikiem i w ten spos?b s?u?y? spo?eczno?ci. Zg?osi? si? i zosta? przyj?ty! Odby? kurs dla ochotniczej policji na komisariacie Nof Hagalil i jest dumny z tego, ?e (na tyle na ile mu wiadomo) jest jedynym wolontariuszem policji Bnei Menashe w Izraelu.

Szlomo, ojciec dw?ch ch?opc?w, 10-letniego Odeda i 2-letniego Dvira, m?wi, ?e jego dzieci s? dumne, ?e s?u?y w policji. Jego marzenie o s?u?eniu w armii Izraelskiej spe?ni si? dzi?ki synom. Oded ju? m?wi o swoim pragnieniu bycia w IDF. Jako obywatel Izraela b?dzie m?g? wej?? do rami razem ze swoimi r?wie?nikami, gdy uko?czy szko?? ?redni?. Wtedy b?dzie s?u?y? w Ziemi Obiecanej tak, jak zawsze chcia? to zrobi? jego tata.

Indyjsko-?ydowski mistrz MMA i kickboxingu gotowy do aliji

Obed Hrangchal, cz?onek spo?eczno?ci Bnei Menasze, ma nadziej? do??czy? do IDF i reprezentowa? Izrael w mi?dzynarodowych zawodach. B?dzie to mo?liwe, gdy w ko?cu po trwaj?cych ?wi?tach ?ydowskich wyemigruje do Izraela wraz z rodzicami i siostr?.

Obed ma lat 26. Wygra? wiele presti?owych mistrzostw. Zdoby? ju? dwa z?ote, siedem srebrnych i dwa br?zowe w Wushu, Kickboxingu, Muay Thai i Karate. Ale to, co czyni histori? Hrangchala wyj?tkow?, to fakt, ?e jest on ?ydem i cz??ci? spo?eczno?ci Bnei Menasze.

Bnei Menasze twierdz?, ?e wywodz? si? od ?yd?w z zaginionego biblijnego plemienia, wygnanego ze staro?ytnego Izraela do Indii w VIII wieku p.n.e.

Wraz ze swoimi rodzicami, Gabrielem i Ruth Hrangchal oraz siostr? Lucy, Obed che spe?ni? swoje ?yciowe marzenie. Wkr?tce po ?ydowskich Wielkich ?wi?tach ma zamiar wyemigrowa? do Izraela, gdzie ca?? rodzin? chc? osiedli? si? w mie?cie Nof HaGalil w p??nocnej cz??ci kraju.

?Zawsze marzy?em o aliji do Ziemi Izraela i jestem bardzo podekscytowany t? perspektyw?. Je?li to mo?liwe, z pewno?ci? chcia?bym do??czy? do IDF i by?bym zaszczycony mog?c reprezentowa? Izrael w zawodach MMA i Kickboxingu ?- powiedzia? Obed.

Sportowiec ma nadziej? zako?czy? proces imigracji z pomoc? Shavei Israel – izraelskiej organizacji ?ydowskiej, kt?ra zach?ca osoby pochodzenia ?ydowskiego do wzmacniania wi?zi z Izraelem.

?Jeste?my bardzo dumni z Obeda i jego imponuj?cych osi?gni??. Nie mo?emy si? doczeka? powitania go i jego rodziny tutaj, w Izraelu, wraz z ponad 700 innymi Bnei Menasze, kt?rych wesprzemy w przeprowadzce? – powiedzia? za?o?yciel i przewodnicz?cy Shavei Israel Michael Freund. ?Obed to kolejny znakomity przyk?ad tego, jak wielki wk?ad cz?onkowie Bnei Menasze mog? wnie?? w izraelskie spo?ecze?stwo. Mam nadziej?, ?e wkr?tce zobaczymy go wspinaj?cego si? na scen? i zdobywaj?cego medale dla Izraela na ca?ym ?wiecie? – doda?.

Pochodz?cy z wioski Thinghlun w indyjskim stanie Mizoram, Hrangchalowie byli jedyn? ?ydowsk? rodzin? w mie?cie. W 2013 roku sprzedali swoje domy i pola uprawne, aby przenie?? si? do stolicy Aizawl. Tam do??czyli do lokalnej spo?eczno?ci ?ydowskiej, czekaj?c na okazj? do aliji.

Bez rodzinnej farmy ojciec Obeda zosta? bez pracy. Bycie ?ydem utrudnia znalezienie sta?ej posady ze wzgl?du na przestrzegania szabatu i ?wi?t.

Pomimo trudno?ci, Obedowi uda?o si? zdoby? powszechne uznanie w ?wiecie sportu i zdoby? nagrody w sztukach walki od Mizoram State Sport Council i Mizoram State Wushu Association, kt?re wsp??pracuj? z Indyjskim Stowarzyszeniem Olimpijskim, a tak?e z Mi?dzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl).

?Zacz??em uprawia? sztuki walki w bardzo m?odym wieku, oko?o 6 lat. Ale nie mia?em odpowiedniego instrukta?u? – relacjonuje Obed Hrangchal. ?Kiedy dorasta?em, systematycznie si? poprawia?em, a potem zacz??em rywalizowa? na poziomie stanowym w 2014 roku, kiedy startowa?em w chi?skim kickboxingu lub wushu i zdoby?em drugie miejsce. W tym samym roku zacz??em uczy? si? mieszanych sztuk walki (MMA) pod okiem instruktora ?.

Jak dot?d ponad 4000 Bnei Menasze zrobi?o alij? do Izraela w ci?gu ostatnich dw?ch dekad, g??wnie dzi?ki Shavei Israel. Kolejnych 6500 pozostaje w Indiach, z kt?rych wszyscy chc? uczyni? ?ydowskie pa?stwo Izrael swoim domem.

?r?d?o oryginalne: https://www.ynetnews.com/culture/article/Hy9PU4LHv

Stare Miasto, Nowe Do?wiadczenie

Pracownicy Shavei Israel cz?sto wyg?aszaj? przem?wienia i przedstawiaj? prezentacje w spo?eczno?ciach, szko?ach i podczas seminari?w na ca?ym ?wiecie.?Ostatnio, wraz z pandemi? koronawirusa, programy te w du?ej mierze migrowa?y do ???wiata wirtualnego za po?rednictwem Zoom i innych us?ug dostarczania webinar?w online.

Wiele program?w rocznych w Izraelu zako?czy?o swoj? dzia?alno?? wcze?niej, w okolicach ?wi?ta Pesach, zamiast pr?bowa? kontynuowa? na przek?r wirusowi. Jednak niekt?re programy na p??kuli po?udniowej, kt?re rozpocz??y si? dopiero niedawno, gdy wprowadzono blokady, zrobi?y wszystko, co w ich mocy, aby nie zrujnowa? ca?ego roku swoim studentom.

Jednym z takich instytut?w jest MTA (Midreshet Tora v’Avodah) program Bnei Akiva. Mieszkaj?c na Starym Mie?cie w Jerozolimie, byli zdeterminowani, aby zaj?cia by?y jak najbardziej normalne. Korzystaj?c z drewnianych ?cianek dzia?owych z przezroczystego pleksiglasu, wymy?lili spos?b na rozdzielenie swoich uczni?w – i nauczycieli – na oddzielne kapsu?y;?pozwalaj?c na prezentacj? bez ogranicze? i osobist? komunikacj?, kt?rej tak bardzo brakowa?o przez ostatnie kilka miesi?cy.

W ten spos?b nasza pracownica Laura Ben-David znalaz?a si? na Starym Mie?cie w Jerozolimie po raz pierwszy od pocz?tku pandemii. Chocia? do ostatniej minuty nie by?o pewne, czy zaj?cia si? odb?d? Laura zgodzi?a si? p?j??. Sama zrobi?a fotograficzn? prezentacj? na temat Zaginionych i ukrytych ?yd?w, a konkretnie Bnei Menasze, w ramach serii MTA o syjonizmie i aliji. Uczniowie byli zaanga?owani, zadawali wiele istotnych i inteligentnych pyta? i wydawali si? naprawd? cieszy? z zaj?? i czerpa? z nich korzy?ci.

W nadchodz?cych miesi?cach od? si? kolejne alije Bnei Menasze. Nie mo?emy si? doczeka?, aby na lotnisku powita? nowych uczni?w MTA!

Aby zorganizowa? prezentacj? Shavei Israel w swojej spo?eczno?ci – wirtualnej lub w prawdziwym ?yciu – skontaktuj si? z office@shavei.org .

Nowa inicjatywa Bnei Menasze, kt?rzy pomagaj? innym

Niedawno Avi Mizrahi, dyrektor projektu Bnei Menasze w Shavei Israel, spotka? si? z Yoelem Hadadem, dyrektorem Aliyah and Absorption w Tyberiadzie, aby rozpocz?? now? ekscytuj?c? inicjatyw?. W ramach programu, wsp?lnego projektu Shavei Israel, miasta Tyberiada i Bituach Leumi (Instytut Narodowego Ubezpieczenia w Izraelu), m?odzi ludzie Bnei Menasze b?d? regularnie przyczynia? si? do dobrego samopoczucia os?b starszych w ich spo?eczno?ci.

W ramach tego specjalnego projektu, ?Braterstwa pokole??, m?odzie? Bnei Menasze b?dzie regularnie dostarcza? paczki ?ywno?ciowe potrzebuj?cym starszym mieszka?com miasta. Program oferuje imigrantom (Bnei Menasze), kt?rzy do tej pory otrzymywali pomoc, odwr?cenie r?l i udzielenie jej innym. Ten niesamowity program, kt?ry oferuje m?odzie?y zar?wno edukacj?, jak i warto?ci, s?u?y r?wnie? podkre?laniu i promowaniu spo?eczno?ci Bnei Menasze.

Tradycyjne obiekty Bnei Menasze na wystawie w Centrum Maani

W ramach piel?gnowania wiedzy i ?wiadomo?ci na temat zaginionych i ukrytych spo?eczno?ci ?ydowskich w Centrum Ma’ani mamy wiele eksponat?w w naszej siedzibie w Jerozolimie. Obecnie wystawiamy pi?kne zdj?cia i artefakty Bnei Menasze z p??nocno-wschodnich Indii.

Obejmuj? one instrumenty muzyczne, kolorow? odzie?, bi?uteri? i upominki. Wszystko powsta?o z r?k cz?onk?w spo?eczno?ci ?ydowskiej Bnei Menasze lub dla jej u?ytku.