Trzecia zasada: W?a?ciwy spos?b my?lenia o Bogu

W zesz?ym tygodniu zacz?li?my studiowa? trzeci? z 13 zasad wiary ?ydowskiej: ?B?g nie ma cia?a i nie powinni?my przypisywa? Bogu ludzkich cech?.

W staro?ytno?ci wiara ta by?a rewolucyjna, mo?e nawet bardziej ni? sam monoteizm. Poniewa? dla ?wiata poga?skiego bo?kowie byli przedstawiani w postaci ludzkiej. Bo?kowie rodzili si?, umierali, walczyli, mieli nienasycony apetyt i ogromne pragnienie w?adzy. W pewnym sensie ci powstali na podobie?stwo wyobra?e?, tych, kt?rzy ich czcili. Dla poga?skiego umys?u bo?ek, kt?ry by? niewidzialny by? r?wnie? zupe?nie niepoj?ty.

Tora r?wnie? wielokrotnie m?wi o Bogu w kategoriach ludzkich. Na przyk?ad r?ka Boga, rami? Boga, oczy Boga itd. ?ydowska tradycja wyja?nia jednak, ?e s? to jedynie metafory, wyra?enia, kt?rych celem jest udost?pnienie idei biblijnych nawet najprostszym ludzkim umys?om, kt?rym bardzo trudno jest uchwyci? abstrakcyjne poj?cia.

Istnieje wiele t?umacze? Tory na wszystkie j?zyki. Czy wiesz, jakie jest oficjalne t?umaczenie Tory zgodnie z ?ydowsk? tradycj?? Jest to aramejskie t?umaczenie Onkelosa haGuera (?Onkelos prozelita? 35-120 naszej ery), wykonane pod kierunkiem jednego z najwi?kszych rabin?w okresu talmudycznego, rabina Eliezera HaGadola. To t?umaczenie nazywa si? ?Targum? (?t?umaczenie?, par excellence), ?Targum Onkelos? lub ?Targum Didan?, ta ostatnia nazwa oznacza ?Nasze oficjalne t?umaczenie?.

Pierwszym celem Targum jest obalenie antropomorfizmu, to znaczy wyja?nienie, co naprawd? znacz? te wyra?enia, kt?re najwyra?niej przypisywa?y Bogu ludzki obraz. Na przyk?ad rami? Boga mo?e odnosi? si? do Jego mocy; r?ka Boga do Jego cud?w; oczy Boga, na Jego sta?y nadz?r nad lud?mi, itd. W ten spos?b poprzez Targum nasi rabini nauczyli nas powstrzymywa? si? od przypisywania Bogu wizerunk?w lub jakiegokolwiek podobie?stwa do ludzi, pomimo widocznych odniesie? biblijnych.

Kolejna wa?na kwestia: Tora m?wi, ?e B?g stworzy? cz?owieka ?na sw?j obraz i podobie?stwo?. Wierna odrzuceniu antropomorfizmu tradycja ?ydowska wyja?nia, ?e ??obraz i podobie?stwo Boga, kt?re posiada cz?owiek, nie jest cia?em ludzkim. Oznacza to, ?e ludzie, w przeciwie?stwie do innych ?ywych stworze?, s? obdarzeni woln? wol?. Mamy impulsy, ale mo?emy je zdominowa?. Mo?emy wybiera? mi?dzy czynieniem dobra a czynieniem z?a. Ta moc, nasza moralna wolno??, upodabnia nas do Boga, kt?ry jest uosobieniem wolno?ci (?Wszechmocny? = Ten, kt?ry mo?e wszystko).

Zanim zako?cz? ten temat, chcia?bym pokr?tce odnie?? si? do pytania, kt?re wielokrotnie mi zadawano: je?li B?g nie ma obrazu, jak mam my?le? o Bogu, kiedy si? do Niego modl?? Czy ?wyobra?anie sobie? Boga jest z?e?

Wyobra?anie sobie lub wizualizowanie Boga jako anio?a, starca lub olbrzyma jest typowe dla poga?stwa. Uosobienie Boga jest zwodniczym odbiciem naszej wyobra?ni, kt?ra przenosi na Boga ludzkie atrybuty na najwy?szym poziomie. Co wi?c zrobi?, kiedy komunikujesz si? z Bogiem, kiedy modlisz si? do Niego i jako? musisz trzyma? si? obrazu w swoim umy?le? My?l?, ?e odpowied? jest prosta. Kiedy my, ?ydzi, odnosimy si? do Boga, m?wimy ?HaShem?, co po hebrajsku oznacza ?Imi??. (Jakby m?wi?c ?Ten, kt?rego imi? jest niewys?owione?). St?d, je?li niemo?liwe jest abstrahowanie lub koncentracja w rozmowie z Bogiem, bez wprowadzenia konkretnego obrazu do naszych umys??w, mogliby?my wyobrazi? sobie imi? HaShem, czyli hebrajskie litery Jego imienia.

Kr?tko m?wi?c, podstawow? zasad? wiary ?ydowskiej jest wiedzie?, ?e B?g nie ma cia?a, obrazu ani w ?aden spos?b nie jest podobnydo ludzi. Cechy ludzkie opisane w Torze s? jedynie metaforami, wyra?eniami, kt?re czyni? idee o Bogu bardziej dost?pnymi dla najbardziej podstawowych poziom?w ludzkiego zrozumienia.

Kiedy si? modlimy, powinni?my powstrzyma? si? od projekcji jakichkolwiek obraz?w lub postaci, kt?re mog?yby uosabia? Boga.?Jednak wizualizowanie w naszych umys?ach imienia HaShem, hebrajskich liter Jego Imienia, jest akceptowalnym sposobem my?lenia o Bogu.

Oryginalny tekst: https://halakhaoftheday.org/2015/11/17/13-principles-the-right-way-of-thinking-about-god/

O autorze: Rabin Bitton od 8 lat codziennie pisze ?Halacha dnia? na temat Tory, my?li ?ydowskiej, a zw?aszcza historii rabin?w sefardyjskich. Zobacz stron?: www.halakhaoftheday.org. W 2014 r. Rabin Bitt?n zacz?? pisa? Halaj? of the Day po hiszpa?sku. By? rabinem spo?eczno?ci i przyw?dc? religijnym od ponad 25 lat w Buenos Aires, Montevideo, a obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest rabinem kongregacji Shaare Rajamim, nale??cej do UMJCA w Great Neck w Nowym Jorku.

13 zasad wiary ?ydowskiej – 2. B?g jest jeden

autor: Yosef Bitton

W zesz?ym tygodniu wyja?nili?my pierwsz? zasad? istnienie Boga.

Druga zasada wiary ?ydowskiej g?osi, ?e ?B?g jest jeden?.

Majmonides wyja?nia: ?On nie jest jeden?? jak gatunek (= kategoria) sk?adaj?cy si? z wielu osobnik?w podobnie jak m?wimy ?jedna? ksi??ka.

?On nie jest jak rzecz fizyczna, kt?r? mo?na podzieli? na cz??ci i wymiary? , jak ksi??ka, kt?ra sk?ada si? ze stron, ok?adki, tuszu itp. ?Jest kim?, kto ma pewien rodzaj Jedno?ci, kt?ra jest wyj?tkowa”.

WSZYSTKIE inne narody i cywilizacje w staro?ytno?ci wyobra?a?y sobie istnienie i wsp??istnienie kilku bog?w, poniewa? widzieli w naturze si?y, kt?re ewidentnie si? sobie przeciwstawia?y. ?ycie i ?mier?, dobro i z?o, ?wiat?o i ciemno??, itd. Ich rozumowanie by?o takie, ?e wielu bog?w musi by? odpowiedzialnych za r??norodno?? i przeciwstawne moce si? ?naturalnych?.

My, ?ydzi, wierzymy, ?e nie ma innych mocy niezale?nych od Boga lub poza jego kontrol?. Rabi Yehuda haLevi wyja?nia w Kuzari, ?e w?a?nie dlatego s?owo ?Elokim? (Wszechmog?cy) jest zapisane w liczbie mnogiej: aby wyrazi?, ?e wszystkie moce wszech?wiata, wszystkie si?y zale?? od jednego ?r?d?a: Boga Wszechmog?cego.

Idea JEDNEGO (i ?niewidzialnego?) Boga Abrahama Abinu zrewolucjonizowa?a ludzko?? na wiele sposob?w. Nie tylko jako arytmetyczna redukcja bog?w, ale g??wnie z powodu moralnych implikacji.

Pozw?lcie, ?e wyja?ni?: pojmowanie istnienia wi?cej ni? jednego Boga stanowi otwarte zaproszenie do relatywizmu moralnego. Jednego Boga czci si? prowadz?c wojn?, drugiego – pokojem. Jeden przez mi?o??, drugi przez morderstwo. Jeden przez pija?stwo, drugi przez trze?wo?? itd. Nic nie jest samo w sobie moralnie dobre ani z?e. Moralno?? czyn?w zale?y od boga, kt?rego czcimy dzisiaj.

?Jeden? B?g oznacza mi?dzy innymi moraln? jasno??. Istnieje JEDEN i ABSOLUTNY zestaw zachowa? moralnych, pochodz?cych od JEDNEGO Boga.

Monoteizm nie pozostawia miejsca na moralne niejasno?ci.

O autorze:

Rabin Bitton od 8 lat codziennie pisze ?Halacha dnia? na temat Tory, my?li ?ydowskiej, a zw?aszcza historii rabin?w sefardyjskich. Zobacz stron?: www.halakhaoftheday.org.

W 2014 r. Rabin Bitt?n zacz?? pisa? Halaj? of the Day po hiszpa?sku.

By? rabinem spo?eczno?ci i przyw?dc? religijnym od ponad 25 lat w Buenos Aires, Montevideo, a obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest rabinem kongregacji Shaare Rajamim, nale??cej do UMJCA w Great Neck w Nowym Jorku.

13 ZASAD: Dlaczego my, ?ydzi, wierzymy w Boga?

?Pierwsza zasada to wiara w istnienie Boga?. 

AUTOR: Rav Yosef Bitton

ORGINALNY TEKST: https://halakhaoftheday.org/2015/10/20/13-principles-why-do-we-jews-believe-in-god/

W swojej ksi??ce Mishne Tora Majmonides opisuje wiar? w Boga, po pierwsze, jako ?poznanie Boga? (????? ?).

Co to jest wiedza o Bogu?

My, ?ydzi, wsp?lnie do?wiadczyli?my objawienia si? Boga na g?rze Synaj, kiedy otrzymali?my Tor? i dokonali?my przymierza (berit) z HaShem. W sensie technicznym nasza wiedza o Bogu, wiedza o Jego istnieniu, opiera si? na tym historycznym wydarzeniu. Na tym bardzo podstawowym poziomie nasza wiara w Boga jest ?ci?le zwi?zana i zale?y od wiary, jak? mamy w naszych przodkach. To znaczy: ufam moim rodzicom, kt?rzy wierzyli w swoich rodzic?w, kt?rzy wierzyli w swoich rodzic?w itd., Kt?rzy 120 pokole? temu wierzyli w swoich rodzic?w, kiedy twierdzili, ?e do?wiadczyli ?osobi?cie? objawienia si? Boga na G?rze Synaj. To pokolenie, kt?re opu?ci?o Egipt, ?us?ysza?o? s?owo Bo?e objawiaj?ce 10 przykaza? (zob. Szemot-Wyj?cia 19, 20 i 24).

Kilka przemy?le? na ten temat: Jak m?wi rabin Jehuda Halevi w swojej ksi??ce ?The Cuzari?, ?aden inny nar?d nie prze?y? tego zbiorowego do?wiadczenia Boskiego objawienia. Inne religie, ich w?asnymi s?owami, opieraj? si? na ?indywidualnych objawieniach?. Islam opiera si? na zeznaniach jednej osoby, Mahometa, kt?ry osobi?cie otrzyma? Koran od anio?a Gabriela. Jedyn? osob?, kt?ra by?a ?wiadkiem zmartwychwstania Jeszu, by?a Maria Magdalena. P??niejsza historiografia chrze?cija?ska opiera si? na jej wy??cznym ?wiadectwie. To samo sta?o si? z J?zefem Smithem (1805-1844), za?o?ycielem religii mormon?w, kt?ry mia? ?prywatne? wizje religijne. Jednak lud Izraela jako lud by? zbiorowym ?wiadkiem objawienia Bo?ego. 600 000 m??czyzn w wieku od 20 do 60 lat, do tego kobiety, osoby starsze i dzieci. W sumie nie mniej ni? 3 miliony ludzi. Cuzari wyja?nia, ?e ???aden cz?owiek nie m?g? ?sfabrykowa?? zbiorowego do?wiadczenia – a w?a?ciwie ?adna religia nigdy tego nie twierdzi?a, poniewa? chocia? ten argument da?by wi?ksz? wiarygodno?? ich przekonaniu, by?oby to roszczeniem niemo?liwym do utrzymania: wystarczy?oby jedna osoba z tego pokolenia, aby otwarcie g?osi? swoj? wersj? wydarze?, aby to ?zbiorowe? ?wiadectwo utraci?o ca?? swoj? warto?? historyczn?. ?ydzi s? jedynymi lud?mi, kt?rzy twierdz?, ?e do?wiadczyli tego ?objawienia narodowego?, kt?re, nawiasem m?wi?c, jest faktem akceptowanym przez wszystkie inne religie biblijne: chrze?cija?stwo, islam itp. wystarczy?oby, by jedna osoba z tego pokolenia otwarcie wypowiedzia?a si? na temat swojej wersji wydarze?, aby to ?zbiorowe? ?wiadectwo straci?o ca?? swoj? warto?? historyczn?.

To historyczne wydarzenie, kt?re nazywamy MA’AMAD HAR SINAI, jest tylko podstaw? naszej wiary. Jest to pierwszy element naszej wiary, kt?ry wed?ug Majmonidesa powinni?my przekaza? naszym dzieciom. Jest to fundament, na kt?rym opieraj? si? wszystkie inne duchowe i filozoficzne aspekty naszej wiary. Prorok Jeszajahu zdefiniowa? nar?d ?ydowski (43:10) nast?puj?cymi s?owami: atem  eday, ?Jeste?cie moimi ?wiadkami?; ty, nar?d ?ydowski, jeste? jedynym ?wiadkiem, kt?ry kiedykolwiek by? ?wiadkiem Mojego istnienia.

Znajomo?? Boga zaczyna si? od tego historycznego fundamentu, ale oczywi?cie na tym si? nie ko?czy. Poszukiwanie Boga to d?uga droga, a kroczenie t? drog? jest egzystencjaln? misj? jednostki ?ydowskiej. Nie jest to ?atwa ?cie?ka, zw?aszcza dla tych, kt?rzy nie zostali na niej wychowani. Zw?aszcza w naszych czasach, kiedy wiara w istnienie Boga jest kwestionowana przez dziedzin? biologii (ewolucji), psychologii, kosmologii, teodycei, krytyki biblijnej itp.

BH, w nadchodz?cych tygodniach, zajmiemy si? tymi kwestiami bardziej szczeg??owo.

Modlitwa za chorych na COVID-19

Psalm 130

Pie?? pielgrzymia. Z g??bin wzywam Ci? Bo?e.

Panie wys?uchaj g?os m?j, oby by?y uszy Twoje sk?onne na g?os b?agania
mojego.

Je?eli winy zapami?tasz Bo?e, Panie, kt?? si? ostoi?

Ale u Ciebie przebaczenie, by si? Ciebie obawiano.

Ufam Bogu, ufa dusza moja, a s?owa Jego wygl?dam.

Dusza moja Boga wygl?da bardziej ni? warta poranku, ni? warta poranku.

Wygl?daj Izraelu Boga, bo u Boga ?aska i wielkie u Niego wyzwolenie.

A On wyzwoli Izrael ze wszystkich win jego.
t?. r. Izaak Cylkow

Modlitwa za lekarzy
Oby Ten, kt?ry b?ogos?awi? naszym praojcom: Abrahamowi, Izaakowi i
Jakubowi, Sarze, Rebece, Racheli i Lei, pob?ogos?awi? wszystkim lekarzom,
personelowi medycznemu oraz wszystkim tym, kt?rzy wspieraj? i
wspomagaj? osoby starsze i senior?w, po?wi?caj? si?, by ratowa? i leczy?
tych, kt?rzy ucierpieli przez pandemi? koronawirusa. Oby B-g ocali? ich od
wszystkich strapie? i nieszcz??? oraz wszelkiego cierpienia i chor?b, i zes?a?
b?ogos?awie?stwo i pomy?lno?? dla wszystkich ich dzia?a?, by ani troch? nie
ucierpieli ? ani oni sami, ani ich rodziny, i by spe?ni? si? dla nich i dla nas
werset: ??adn? chorob?, kt?r? dotkn??em Egipt, nie dotkn? ciebie, gdy?
jestem B-giem ? twym lekarzem? oraz werset: ?Oddal? choroby spo?r?d
ciebie?, oraz werset: ?i plaga usta?a?, teraz, jak najpr?dzej i w najbli?szym
czasie, i powiedzmy: ?Amen?.


Modlitwa za chorych na COVID-19
Panie wszech?wiata, wybaw i ocal, uratuj i uwolnij lud Tw?j Izraela i
wszystkich przychodz?cych na ten ?wiat od epidemii i od wszystkich
strasznych chor?b, oraz wszelkiego rodzaju kataklizm?w, kt?re przydarzaj?
si? nagle i nawiedzaj? ten ?wiat. Nim zawo?amy, Ty odpowiesz.
B?ogos?awiony b?d? Ty, kt?ry zatrzymujesz epidemi?.
Ojcze nasz i Kr?lu, uchro? przed plag? Twoje dziedzictwo.
Ojcze nasz i Kr?lu, ze?lij pe?ne wyzdrowienie chorym z Twojego ludu.

????? ????? ??????
?????? ?”?
(?) ?????? ????????????? ??????????????? ??????????? ?’?
(?) ?’ ????????? ?????????? ???????????? ?????????? ??????????? ???? ???? ?????????????
(?) ????????????? ????????? ???-?? ?’ ???? ?????????
(?) ?????????????? ???????????? ????? ???? ???????????
(?) ?????????? ?’ ????????? ????????? ????????????? ?????????????
(?) ????????? ????’ ????????????? ?????? ???? ?????????? ??????????
(?) ?????? ????????? ?? ??? ?’ ????????? ?’ ???????? ??????????? ??????? ????????
(?) ??????? ????????? ??????????????? ?????? ?? ????????????
????? ???????
?? ???? ??????? ????? ???? ????? ??? ???? ??? ???, ??? ???? ??
?? ???????, ??????? ????????, ??? ?? ??????? ??????? ??????
????????, ??????? ?? ???? ????? ????? ?? ??? ?????? ?????
???????, ?’ ???? ???? ??? ??? ????? ???? ??? ?????, ????? ????
?????? ??? ???? ?????, ??? ?????? ??? ????, ?? ?? ??? ?????????,
??????? ??? ???? ?????: ?? ????? ??? ???? ?????? ?? ???? ????
?? ??? ?’ ?????, ??? ?????: ???????? ???? ?????, ??? ?????: ?????
?????, ???? ????? ????? ???? ????? ???.
????? ????? ??????
???? ???????, ??? ????, ???, ???? ??? ????? ??? ??? ???? ??
????? ???? ??? ??, ???? ???? ????????? ???????? ????? ?????, ???
???? ???? ????, ???? ??? ???? ?????.
????? ????? ??? ???? ??????
????? ????? ??? ????? ???? ????? ???

Szawuot

Szawuot to troch? dziwne ?wi?to. Celebrujemy akt obdarzenia nas Tor? przez B!ga, ale nie jest w niej zapisana ani data Szawuot, ani ?adne przykazanie z tym ?wi?tem zwi?zane. Te dwie ciekawostki ujawniaj? g??bok? prawd? na temat Tory i naszego zwi?zku z ni?. Fakt, ?e data i pow?d ?wi?towania nie s? zapisane ka?e rozumie?, ?e generalnie wi?kszo?? Tory nie jest spisana. Na Szawuot dostali?my ca?? Tor? – pisan? i ustn?. ?wi?to to mo?e by? zrozumia?e jedynie przez pryzmat Tory ustnej. A to u?wiadamia nam, ?e ma ona tak samo kardynalne i fundamentalne znaczenie jak Tora pisana. Fakt, ?e nie ma konkretnych przykaza? zwi?zanych z Szawuot uczy nas, ?e cho? Tora umo?liwia nam prowadzenie ?ycia pe?nego u?wi?conych czyn?w, Jej si?a i potencja?, by zmienia?, istnieje nawet bez ?adnego dzia?ania.

Chag Sameach!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

CHANUKA DOOKO?A ?WIATA – 2019/5780

Jak zawsze w miesi?cu Kislev nasze spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie s? zaj?te dekorowaniem, zapalaniem ?wiec, ?piewaniem piosenek, dzieleniem si? prezentami, graniem w dreidla, jedzeniem pysznych przysmak?w i oczywi?cie zapalaniem ?wiec. Dzi?ki fotografiom, kt?re nam przes?ali mo?emy zobaczy? jak ?wi?towano Chanuk?.

Obejrzyj te zdj?cia i ciesz si? u?miechem i niepowtarzalnym smakiem, jaki ka?da spo?eczno?? nadaje ?wi?tuj?c Festiwal ?wiat?a!

ZOBACZ ALBUM

?WIAT?O CHANUKOWE DLA WSP?LNOTY ?YDOWSKIEJ W POLSCE

Przewodnik po ?wi?cie ?wiate? zawiera b?ogos?awie?stwa i pie?ni tradycyjne, kt?re ?piewa si? podczas zapalania ?wiec Chanuka. Wszystko jest w j?zyku hebrajskim, a tak?e z polskimi t?umaczeniami i transliteracj? tekstu.

Ta ksi??ka jest w j?zyku polskim i hebrajskim, ale mo?esz j? doda? do koszyka na tej angielskiej stronie, kup.

Mo?esz tak?e pobra? ksi??k? za darmo tutaj.

Skontaktuj si? z nami w sprawie zam?wie? hurtowych lub zni?ek edukacyjnych. Obrazy s?u?? wy??cznie do wy?wietlania i mog? nie odzwierciedla? dok?adnie produktu dostarczonego do Ciebie.

MI?DZYNARODOWE SEMINARIUM DLA ?YD?W W NIGERII

Igbo to jedna z najwi?kszych grup etnicznych Nigerii. W?r?d nich znajduje si? oko?o 4000 os?b praktykuj?cych judaizm i definiuj?cych si? jako potomkowie zaginionego plemienia Izraela.

W tym tygodniu Nigeria zorganizowa?a siedmiodniowe seminarium dla ?yd?w, kt?re obejmuje wyk?ady, lekcje hebrajskiego, nauk? Tory oraz zaj?cia szabatowe. Emisariusz Shavei Israel, Gadi Bentley, wzi?? udzia? w tym wydarzeniu.

W Nigerii jest oko?o 70 wsp?lnot ?ydowskich za?o?onych na przestrzeni lat w r??nych momentach i przy r??nych okoliczno?ciach. Pierwsza i najwi?ksza spo?eczno?? ?ydowska w Lagos istnieje od ponad 20 lat. Wi?kszo?? z tych miejsc ma synagog? lub co najmniej jedno pomieszczenie do nauki, gdzie zbieraj? si? cz?onkowie spo?eczno?ci na codzienne nabo?e?stwa, podczas szabat?w i ?wi?t.

Niebawem wi?cej na temat seminarium. P?ki co kilka zdj??, kt?re dadz? Ci przedsmak.

TISZA BEAV dooko?a ?wiata

Spo?eczno?ci Shavei Israel podzieli?y si? fotografiami z obchodzonego niedawno ?wi?ta TiszaBeAv. Zobaczycie modlitwy, ?a?ob? po zburzeniu Pierwszej i Drugiej ?wi?tyni Jerozolimskiej oraz wspomnienie innych strasznych wydarze?, kt?re mia?y wielokrotnie miejsce w miesi?cu Av, a kt?re teraz upami?tniamy poszcz?c. Jednym ze zwyczaj?w r?wnie? widocznym na zdj?ciach jest siedzenia na ziemi i czytanie Ksi?gi Eicha czyli ksi?gi lamentacji. Zobaczcie sami.  

Medellin, Kolumbia 

 Ambato, Ekwador  

Bnei Menasze w Manipur, Indie