Paraszat Chukat – Balak

Paraszat Chukat – Balak

Parsza Chukat-Balak to pocz?tek ko?ca. Dwa tygodnie temu B!g skaza? Dzieci Izraela na czterdzie?ci lat b??kania si? po pustyni. Teraz Tora przenosi nas w czasie i znajdujemy si? przy ko?cu tego okresu. Tora nie m?wi ile os?b z pokolenia, kt?re wysz?o z Egiptu zmar?o, ani w jaki spos?b. Dowiadujemy si? natomiast, ?e Miriam, Aaron i Moj?esz nie wejd? do ziemi obiecanej. Aaron i Miriam pojawiaj? si? w naszej parszy po raz ostatni. ?mier? Aarona jest zapowiedziana, uroczysta i pe?na powagi. Po przekazaniu swoich szat i stanowiska najstarszemu synowi, umiera na G?rze Hor, na oczach ca?ego narodu.

Inaczej jest z Miriam. Nie znamy okoliczno?ci jej ?mierci, ani imienia jej nast?pcy w gronie zwierzchnik?w narodu. Dlaczego nikt nie zostaje wskazany, by zaj?? jej miejsce?

Stanowisko Miriam nigdy nie by?o oficjalne. Moj?esz i Aaron zostali wyznaczeni przez B!ga. Nasz stw?rca i wybawca okre?li? ich role i obowi?zki. W ostatnich dw?ch Parszach czytali?my o cz?onkach Narodu Izraela, kt?rzy kwestionowali autorytet Moj?esza i Aarona. Autorytet, kt?ry bracia otrzymali od B!ga. Nikt nigdy nie kwestionowa? roli Miriam. Mia?a j? dzi?ki og?lnonarodowej akceptacji dla swojej m?dro?ci i zdolno?ci przyw?dczych. Miriam posiada?a wyj?tkowy, rzadko spotykany autorytet. Ludzie jednog?o?nie obsadzili j? w roli lidera ze wzgl?du na jej najwy?szej pr?by cechy osobiste. ?r?d?em przyw?dztwa Miriam by?a absolutna akceptacja i mi?o?? Dzieci Izraela. Ten rodzaj przyw?dztwa jest niezast?powalny.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Potrzebna pomoc

Potrzebna pomoc

Mimo, ?e Izrael zaczyna ponownie otwiera? wiele miejsc pracy wci?? istniej? setki nowych imigrant?w cierpi?cych na skutek koronawirusa. Shavei Israel kontynuuje dystrybucj? paczek ?ywno?ciowych, kupon?w do supermarket?w i pomocy finansow? dla Bnei Menasze, kt?rzy przyjechali do Izraela z Indii, a tak?e innych os?b, kt?re straci?y prac? z powodu kryzysu zwi?zanego z pandemi?. Ale potrzebujemy twojej pomocy! Wejd? na https://shavei.org/donations/corona/ i we? udzia? ju? dzi?. Dzi?ki!

Parsza Tecawe

Parsza Tecawe

Jeste?my w drugim tygodniu czytania w Torze opis?w Miszkanu – naszej przeno?nej ?wi?tyni. Parsza ta jest inna ni? pozosta?e w kolejnych Ksi?gach Tory – jest jedyn?, w kt?rej w og?le nie pojawia si? imi? Moj?esza. Imi? Aarona wymieniane jest wiele razy, natomiast imi? Moj?esza jest zupe?nie nieobecne. G??wnym tematem Tecawe s? stroje noszone przez Kap?an?w. Dlaczego brakuje w niej imienia Moj?esza?

Nasza Parsza opowiada o przewodnikach narodu. Opowiada o tym jak si? ubieraj?, jak si? zachowuj? i jak si? wzajemnie taktuj?. B!g nie zwraca si? do Moj?esza po imieniu, by nauczy? nas, ?e kiedy osi?ga si? pozycj? lidera, nale?y przesta? postrzega? siebie jako jednostk?. Trzeba wtedy zacz?? patrze? na siebie jak na ?wiadectwo narodu. Dlaczego wi?c Aaron wymieniony jest z imienia? Lider musi my?le? o potrzebach wszystkich, zanim zajmie si? swoimi. Nie mo?e wymaga? tego od pozosta?ych cz?onk?w spo?eczno?ci, nawet je?li tak?e s? liderami. Tylko ten, kto got?w jest zapomnie? o sobie wci?? pami?taj?c o innych, godny jest miana przewodnika.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

DZIEWCZYNA BNEI MENASHE OTRZYMUJE NAGROD? W DOMU PREZYDENTA W IZRAELU

DZIEWCZYNA BNEI MENASHE OTRZYMUJE NAGROD? W DOMU PREZYDENTA W IZRAELU

Yaara Namte, m?oda kobieta ze spo?eczno?ci Bnei Menashe, otrzyma?a nagrod? specjaln? za pomoc m?odzie?y ze swojego plemienia w osiedleniu si? w Izraelu i integracji z Izraelczykami. Uroczysto?? odby?a si? w Domu Prezydenta w Jerozolimie. Nagroda by?a wyj?tkowa nie tylko ze wzgl?du na zas?ugi, ale tak?e dlatego, ?e Yaara by?a aktywistk? w ruchu m?odzie?owym ?Oz? tylko przez kilka miesi?cy.

Podczas wydarzenia, kt?re odby?o si? w Domu Prezydenta w Jerozolimie, Prezydent Ruby Rivlin i Przewodnicz?cy KKL-JNF Daniel Atar docenili kilku m?odych Izraelczyk?w za ich wk?ad w spo?eczno??. Yaara, kt?ra kilka lat temu jako 14 latka, dzi?ki wparciu Shavei Israel, przyjecha?a do Izraela przyznaje, ?e nie by?o jej ?atwo. Emigracja jest jednak bardzo wa?na dla Bnei Menashe, poniewa? trudno tej spo?eczno?ci jest przestrzega? przykaza? Tory i tradycji ?ydowskiej w Indiach. Ju? jako ma?e dzieci Bnei Menashe dorastaj? ze ?wiadomo?ci?, ?e ich rodzice planuj? przeprowadzk? do Izraela, gdzie kiedy? znajd? si? ca?? rodzin?. Od najm?odszych lat staje si? to nadziej? i marzeniem.

Rodzina Yaary osiedli?a si? w Nof Hagalil w regionie Galilei. Pomimo wielu wyzwa?, Yaara przyzwyczai?a si? do nowej kultury i innego stylu ?ycia. Postanowi?a pom?c innym przekazuj?c swoje do?wiadczenie w ruchu m?odzie?owym ?Oz?. Bardzo kr?tkim czasie uda?o jej si? zmieni? sytuacj? wielu ?nowych? emigrant?w.

Jak m?wimy w Izraelu, kol hakavod Yaara!

Parsza Miszpatim

Parsza Miszpatim

Zanim dzieci p?jd? spa?, studiujemy wsp?lnie Tor?. Zacz?li?my od pocz?tku i powoli przechodzimy przez ca?y Pi?cioksi?g. Dopiero co sko?czyli?my Parsz? Miszpatim. Zaj??a nam du?o czasu, zawiera mn?stwo zasad i szczeg???w. Zdarza si?, ?e czuj? potrzeb? g??bszego wyja?nienia danego wersu, cz?sto moje dzieci zadaj? pytania dotycz?ce praktycznego zastosowania poszczeg?lnych zapis?w. Pytania padaj? dop?ki, dop?ty nie dotr? do kra?ca swojej wiedzy na temat Halachy i wszystko, co mog? powiedzie?, to: nie wiem, sprawd?my to, co o tym my?lisz, albo wystarczy, idziemy dalej. Nie ma ko?ca mo?liwo?ciom teoretycznych zastosowa? Tory, a nasza Parsza jest jedynie pocz?tkiem tej dyskusji.

Zauwa?y?em, ?e brak odpowiedzi jest cz?sto preferowanym rezultatem. Mi?o, kiedy nie trzeba podejmowa? decyzji. Wi??e si? to z o?wiadczeniem Dzieci Izraela z ko?ca naszej Parszy: ?Wszystko, co powiedzia? Wiekuisty spe?nimy i us?uchamy?. Studiuj?c Tor?, poznajemy j? jedynie powierzchownie i zawsze mo?emy powiedzie?: ?Nie wiem?. Codzienne ?ycie stawia przed nami halachiczne wyzwania i nie daje mo?liwo?ci, by nie podj?? decyzji. B?dziemy wiedzieli, poniewa? w ko?cu zmusi nas do tego ?ycie.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska