Nasi emisariusze

rabbi-avi-baumel-Me-sizedx100wRabin Avi Baumol
Emisariusz Shavei Izrael w Krakowie

W Krakowie, w Polsce Avi jest rabinem lokalnej spo?eczno?ci i pomaga ?ukrytym ?ydom? z tego regionu. Rabin Avi Baumol urodzi? si? w Nowym Jorku i otrzyma? Smicha (rabiniczny tytu?) na Yeshiva University, gdzie r?wnie? uzyska? tytu? licencjata w dziedzinie ekonomii oraz magistra w ?redniowiecznej historii ?yd?w w Bernard Revel Graduate School. By? rabinem Zgromadzenia Schara Tzedeck w Vancouver, Kanada od 1998-2003, budowa? tam spo?eczno?? ?ydowsk? i by? cz?onkiem Bet Din (s?du rabinackiego), pomaga? r?wnie? w formalnym przej?ciu na judaizm. Gdy przeprowadzi? si? wraz z rodzin? do Izraela, uczy? w jesziwach i seminariach, prowadzi? wesela dla ?wieckich Izraelczyk?w jako cz??? programu Itim, kontynuowa? prac? jako rabin w swej kongregacji w Efrat i jest autorem ksi??ki o Psalmach pod tytu?em ?Poezja modlitwy?.?Kontakt do rabina Avi Baumol

rav-yehoshua-ellisRabin Yehoshua Ellis
Emisariusz Shavei Izrael w Katowicach

Yehoshua s?u?y jako naczelny rabin Katowic i pomaga lokalnej spo?eczno?ci ?ukrytych ?yd?w”. W przesz?o?ci pracowa? jako wolontariusz w ?ydowskiej spo?eczno?ci w Warszawie. Rabin Ellis urodzi? si? w Kansas i studiowa? w r??nych jesziwach w Jerozolimie. Otrzyma? tytu? rabina w Shehebar Sepharadic Center. Jest on r?wnie? szojchetem ? ma upowa?nienia religijne do prowadzenia uboju rytualnego.?Kontakt z rabinem Yehoshua Ellis

Rabin Dawid Szychowski
Emisariusz Shavei Izrael w ?odzi

Dawid s?u?y jako rabin ?odzi i wspiera ?ukrytych ?yd?w? z tych okolic. Jest tak?e naczelnym rabinem ma?ych spo?eczno?ci w okolicy. Urodzi? si? w Polsce, ma licencjat z filozofii. Przez d?ugi czas by? studentem rabina Boaza Pasha, kt?ry by? wys?annikiem Shavei Israel w Krakowie przez siedem lat. Dawid wyemigrowa? do Izraela i mieszka? w Izraelu przez sze?? lat. Tam te? studiowa? Beit Hamidrash HaSefaradi i Rabin Riskin w Ohr Tora Stone w Efrat, gdzie otrzyma? tytu? rabiniczny od rabina Pereca.?Kontakt z rabinem Dawidem