Paraszat Wajikra ? dlaczego Korbanot?

W tym tygodniu zaczniemy czyta? now? Sefer (ksi?g?), Sefer Wajikra.

Przez szkolnych student?w jest ona uwa?ana za najtrudniejsz? ksi?g? z pi?ciu ksi?g Tory (?eby nie m?wi? ?nudn??). Dlaczego? Poniewa? zajmuje si? ona rzeczami, kt?re by?y i s? daleko od nas, nie mamy ich od lat i mo?emy tylko modli? si?, ?eby mie? je znowu.

Continue reading “Paraszat Wajikra ? dlaczego Korbanot?”

Paraszat Vajakel

?Ksi???ta ( Nesiim ) za? przynie?li kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektora?u? (Wj 35:27)

Kiedy Nesiim us?yszeli, ?e Haszem nakaza? Moszemu zbudowa? Miszkan, niezw?ocznie pospieszyli i ochotniczo ofiarowali wszystkie potrzebne materia?y. Wierzyli, ?e poniewa? byli przyw?dcami swoich plemion, byli na wy?szym duchowym poziomie ni? przeci?tni ludzie. Po drugie, poniewa? nie uczestniczyli w Cheit HaEigel (Grzechu Cielca), to by?oby w?a?ciwsze, ?eby to oni byli tymi, kt?rzy wsparli budow? Miszkanu.
Continue reading “Paraszat Vajakel”

Ki Tisa

?Keszer Tefilin?, W?ze? Tefillin

?A gdy cofn? r?k?, ujrzysz Mnie z ty?u, lecz oblicza mojego tobie nie uka??? (Wj 33:23), m?wi Haszem do Moszego po tym, jak odni?s? on sukces w anulowaniu dekretu zniszczenia ?ydowskiego narodu za oddawanie czci Z?otemu Cielcowi, i zdecydowa? si? skorzysta? z tego unikalnego momentu B-?ej ?aski. “Prosz? pozw?l mi mie? wizj? Twojej Chwa?y”,? poprosi?.

Continue reading “Ki Tisa”

Naczelny Rabin Izraela po raz pierwszy w Polsce

Naczelny Rabin Izraela Yona Metzger spotka? si? w warszawskiej synagodze No?yk?w ze spo?eczno?ci? ?ydowsk? stolicy. To pierwsza wizyta w Polsce duchownego, sprawuj?cego t? funkcj?.

Metzger podczas spotkania podkre?la?, ?e jego wizyta ma na celu “wzmocnienie odradzaj?cej si? spo?eczno?ci ?ydowskiej w Polsce”. Dla ?yd?w jest ci??ko przyjecha? do Polski i stan?? na tej ziemi, poniewa? jest ona przesi?kni?ta krwi? milion?w ?yd?w – podkre?li?.

Continue reading “Naczelny Rabin Izraela po raz pierwszy w Polsce”

Paraszat Tecawe

Praca z sercem

?I powiniene? porozmawia? ze wszystkimi, kt?rzy s? m?drzy w sercu? ( Szmot 28:3 )

Chochma, m?dro??, sk?d pochodzi? Jak wszyscy wiemy, pochodzi ona z m?zgu, a nie z serca. Cz?owiek wi?c si? zastanawia, dlaczego pasuk m?wi ? ?m?drzy w sercu?? Serce jest miejscem dla uczu?, a nie m?dro?ci. Miejscem dla m?dro?ci jest g?owa. Mo?liw? odpowiedzi? jest, ?e Tora sugeruje, ?e praca musi by? robiona z sercem. Bycie jedynie m?drym jest nie wystarczaj?ce.

Continue reading “Paraszat Tecawe”

Rabin spod Bia?ego Bociana

Powiada tradycja, ?e ?ydowski nar?d jest jak jedno cia?o. Dlatego obowi?zkiem ka?dego ?yda jest poda? r?k? innemu – m?wi Izaak Rapoport, pierwszy od blisko 40 lat sta?y rabin wroc?awskich ?yd?w.

?yd to po hebrajsku Jehudi, w dos?ownym t?umaczeniu znaczy “Ten, kt?ry dzi?kuje”. ?ydowska tradycja jest pe?na nadziei, w ka?dej sytuacji znajduje co?, za co mo?e dzi?kowa? – m?wi Izaak Rapoport, od roku rabin Wroc?awia i ?l?ska.

Continue reading “Rabin spod Bia?ego Bociana”

Nowy rabin Krakowa

Nowym rabinem Krakowa zosta? Boaz Pash, kt?ry przyjecha? ju? do miasta i rozpocz?? prac? na swoim stanowisku.

Boaz Pash (z lewej) z naczelnym rabinem Izraela Shlomo Amarem podczas uroczysto?ci w Lizbonie /fot. Internet

39-letni rabin Pash urodzi? si? w Jerozolimie. Ordynacj? rabinack? otrzyma? w jesziwie Heichal HaTorah.
By? nast?pnie wsp??za?o?ycielem i wyk?adowc? w jesziwie w Maaleh Amos. Wkr?tce po upadku ?elaznej kurtyny pojecha? na Ukrain?, gdzie za?o?y? i naucza? w miejscowej jesziwie.

Pracowa? tak?e w Brazylii oraz w Shavei Israel Center w Indiach. Od 2004 roku by? naczelnym rabinem Lizbony, w kt?rej spo?eczno?? ?ydowska liczy ponad 1000 os?b.
Ma ?on? Sar? i pi?ciu syn?w, z kt?rych dw?ch studiuje w izraelskich jesziwach.