Paraszat Szlach

W Parszy na ten tydzień Tora opowiada nam historię o tym, jak Mosze wysłał szpiegów, by sprawdzili Ziemię Izraela. Powróciwszy, szpiedzy oszkalowali urodzajną i dobrą ziemię. W między czasie Tora pisze tak:
…Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, [który zaczął się burzyć] przeciw Mojżeszowi, i rzekł: Trzeba ruszyć i zdobyć kraj – na pewno zdołamy go zająć. Lecz mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli: Nie możemy wyruszyć przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas. (Bamidbar 13:30-31)

Raszi komentuje skargi szpiegów:
„Silniejszy jest od nas – jak by to było możliwe, oni powiedzieli to o Nim, Najwyższym (Raszi, Bamidbar 13:31). („Mimenu” odnosi się nie do nas, ale do „Niego”, to znaczy B-ga, jak gdyby możliwe było by śmiertelnicy mogli być od Niego silniejsi).

Continue reading “Paraszat Szlach”

Paraszat Naso

Tym razem zapoznamy się z prostymi fragmenty Gemary.

Uczynimy to na podstawie nauk rabina Jakowa Eilinborga z Krakowa, i jego książki „Nachalat Jakow”, skomponowanej według porządku, w jakim występują parsze Tory, w większości dotyczącej jednak kwestii chalachicznych omawianych w Talmudzie i chalachicznych problemów występujących w danej Parszy.

Continue reading “Paraszat Naso”

Czym jest Szawuot?

1.    Czym jest Szawuot?

 

Szawuot jest drugim z trzech ważnych świąt (Pesach jest pierwszym, a Sukot trzecim). Przypada dokładnie pięćdziesiąt dni po drugim dniu Pesach. Święto to oznacza rocznicę dnia, w którym otrzymaliśmy Torę na Górze Synaj. Jest to biblijne święto ze specjalnymi modlitwami, świątecznym zapalaniem świec i kiduszem. Wiele form pracy i aktywności jest w tym dniu zabronionych. Słowo „Szawuot” oznacza „tygodnie”: Oznacza to zakończenie siedmiotygodniowego okresu liczenia pomiędzy Pesach i Szawuot. Podczas tych siedmiu tygodni naród żydowski oczyszczał się z niewoli egipskiej i stawał się narodem świętym, gotowym do wkroczenia w wieczne przymierze z B-giem i do przyjęcia Tory. W tym dniu otrzymaliśmy dar z Wysokości, którego nie moglibyśmy osiągnąć za pomocą naszych własnych ograniczonych możliwości. Otrzymaliśmy zdolność do dosięgnięcia i dotknięcia Boskości, do bycia B-żymi istotami ludzkimi. Istotami, które są w stanie wzrastać w górę, ponad ograniczenia natury. Przed nadaniem Tory byliśmy rodziną i wspólnotą. Doświadczenie Synaju dało nam nową jakość. Staliśmy się Narodem Żydowskim, Narodem Wybranym. Święto Szawuot jest jak dzień zaślubin. Pod ślubnym baldachimem Góry Synaj B-g zaślubił nas Sobie. B-g przyrzekł wieczne oddanie dla nas, a my w odpowiedzi obiecaliśmy nieskończoną lojalność dla Niego. Każdego roku w święto Szawuot odnawiamy tą historyczną chwilę. B-g jeszcze raz daje nam Torę, a my z miłością  jeszcze raz ją przyjmujemy i odnawiamy naszą miłość do Niego.

 

Continue reading “Czym jest Szawuot?”

Paraszat Bamidbar

Kidusz HaSzem i Kidusz Lewana

Bamidbar

Związków żadnych pomiędzy historią poniższą a naszą Parszą nie znalazłem, jednak opowieść ta jest tak piękna, że muszę ją opowiedzieć.

Pewnego razu, żył w Krakowie pewien Żyd, wielki Rabin Chaim ben Biniamin Zew Wachner z Krakowa, gdzie nauczał on Torę i publikował książki zarówno swoje jak i innych autorów. Po pewnym czasie przeniósł się do innych miast, m.in.  Ibenfurt, Furth, Lukenbach (Niemcy), a ostatnie lata swego życia spędził w Piorda, tam też zmarł pierwszego dnia Szwat, roku 1444 i tam też został pochowany.

Continue reading “Paraszat Bamidbar”

Paraszat Behar

„Haszem rzekł jeszcze do Moszego na górze Synaj, mówiąc: “Przemów do synów Izraela i powiedz im: ‘Gdy w końcu wejdziecie do ziemi, którą ja wam daję, ziemia ta będzie obchodzić Szabat dla Haszem. Sześć lat masz obsiewać swe pole i sześć lat masz przycinać winnicę, i będziesz zbierał plon ziemi. Lecz w siódmym roku ma nastąpić sabat całkowitego odpoczynku dla ziemi, sabat dla Haszem. Nie wolno ci obsiewać swego pola i nie wolno ci przycinać swej winnicy” (Waikra, 25, 1-5)

Continue reading “Paraszat Behar”

Paraszat Emor

Wspominaliśmy już Rabina Jom Tow Lipmana Muilhosena i jego książkę Sefer Nicachon, gdzie podsumowuje on swe dyskusje z Chrześcijanami, (którzy odrzucają praktyczne Micwot) i z Saduceuszami, (którzy odrzucają rabiniczne interpretacje Tory i nie uznają wyłącznego autorytetu Chachamim do wyjaśniania wersetów Tory). Saduceusze przyjęli słowo Tory „jak je słychać”, ściśle z tym, co jest w niej napisane i gdziekolwiek rabiniczna interpretacja zmieniła dosłowne znaczenie wersetu, Saduceusze pozostali przy znaczeniu dosłownym, zarówno w idei jak i praktyce.

Continue reading “Paraszat Emor”

Paraszat Acharej Mot

W naszej Parszy Tora nakazuje nam pościć w Jom Kipur:

“Oto dla was ustawa wieczysta: Dziesiątego dnia siódmego miesiąca będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. Bo tego dnia będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed Panem będziecie oczyszczeni. Będzie to dla was święty szabat odpoczynku. Będziecie w tym dniu pościć. Jest to ustawa wieczysta” (Wajikra 16:29-31)

Continue reading “Paraszat Acharej Mot”

Paraszat Tazria

Paraszat Tazria

Tym razem chcę się skupić na liczbach i kontekście, w jakim się pojawiają. Prawda jest taka, że z początku planowałem wyjaśnienie wszystkiego, o czym mowa, ale okazało się to zbyt skomplikowane, ponieważ mędrzec, którego pismami chcę się zająć ma bardzo specyficzny styl pisania, który można sprowadzić do stwierdzenia: „Zobaczymy, czy jesteście w stanie to odcyfrować…”. Zajmę się zatem jednym z konceptów z całej konstrukcji myślowej, którą zbudował ów wielki filozof w oparciu o wspomnianą tematykę.

Continue reading “Paraszat Tazria”