Paraszat Wajera 5781

Czytaj?c dwie ostatnie Parsze czuj? potrzeb? zadania pytania, o dzia?ania, kt?re najlepiej definiuj? Abrahama. Jak si? zachowuje w odpowiedzi na ??dania B!ga i co robi, kiedy brakuje polece?.? We?my na przyk?ad jego reakcj? na zniszczenie Sodomy i Gomory. Tydzie? temu, kiedy miasta te zosta?y podbite, a ludzie wygnani, Abraham ryzykowa? ?ycie i bogactwo, by uratowa?… Read More Paraszat Wajera 5781

Paraszat Lech Lecha

Parsz? w tym tygodniu otwiera pierwszy kontakt B!ga z Abrahamem. B!g m?wi, ?eby opu?ci? Ur Kasdym i poszed? do miejsca, w kt?rym obdarzy go widzeniem. Abraham post?puje zgodnie z poleceniami. Gdy tylko wkracza do ziemi Izraela, ukazuje mu si? B!g, a potem? cisza. Przez dwadzie?cia pi?? lat, kt?re mijaj? mi?dzy pocz?tkiem a ko?cem naszej Parszy,… Read More Paraszat Lech Lecha

Paraszat Chajej Sara – Otrz??ni?cie si? po ?mierci i kontynuacja ?ycia

Parszat Chajej Sara zaczyna si? eufemistyczne sugeruj?c, ?e to nie jest opowie?? o ?mierci Sary lecz o jej ?yciu. To wa?ny przekaz Tory dotycz?cy afirmacji ?ycia. ?ycie jest darem, kt?ry mamy ceni?, strzec, stara? si? ?y? jak najpe?niej w czasie, kt?ry B?g nam da? na Ziemi. Abraham, po wie?ci o ?mierci swojej ukochanej ?Sary, ?egna… Read More Paraszat Chajej Sara – Otrz??ni?cie si? po ?mierci i kontynuacja ?ycia

Paraszat Wajece – Trzech mocarzy, trzy modlitwy; trzy ?ydowskie do?wiadczenia.

Talmud w Traktacie Berachot 26b przekazuje nam: “Rabin Jose powiedzia?, ?e nasi praojcowie ustanowili dla nas trzy modlitwy: Abraham ustanowi? modlitw? szachrit – jak zosta?o powiedziane ?Abraham wsta? rano?; Izaak ustanowi? Minch?, jak oznajmiono: “Izaak po po?udniu poszed? rozmawia?”; Jakub ustanowi? Maariw, co okre?laj? s?owa “a on przyszed? na miejsce”. Abraham reprezentuje poranek a nawet… Read More Paraszat Wajece – Trzech mocarzy, trzy modlitwy; trzy ?ydowskie do?wiadczenia.