Paraszat Beszalach

Parsza z tego tygodnia s?ynna jest dzi?ki opisanemu w niej cudowi, kt?ry mia? miejsce na Morzu Trzcinowym, kiedy to dok?adnie w tym najbardziej odpowiednim momencie B!g rozdzieli? wody, umo?liwiaj?c Dzieciom Izraela ucieczk? z Egiptu i topi?c ca?? egipsk? armi?. Chcia?bym jednak skupi? si? na nocy poprzedzaj?cej to wydarzenie. Tora m?wi nam, ?e przez ca?? noc egipskie wojsko gotowa?o si? do ataku na swoich by?ych niewolnik?w, a Dzieci Izraela rozpacza?y z powodu nieuchronnej rzezi z r?k Egipcjan. Obie strony zgadza?y si? co do nadchodz?cej masakry, dlaczego wi?c nie nast?pi?a? Tora m?wi, ?e anio? objawiaj?cy si? jako chmura roz?wietlaj?ca ciemno??, przez ca?? noc powstrzymywa? Egipcjan przed zbli?eniem si? do Izraelit?w.

Armia egipska by?a tak pewna swojego zwyci?stwa, ?e ca?kowicie zlekcewa?y?a cud widoczny tu? przed ich oczami. A my byli?my tak pewni naszej pora?ki, ?e nie zwracali?my uwagi na anio?a, kt?ry otwarcie chroni? nas przez ca?? noc. Obie strony by?y pod tak wielkim wp?ywem w?asnych za?o?e?, ?e nie widzia?y tego, co by?o tu? przed nimi. Najwi?ksz? przeszkod?, kt?ra utrudnia nam osi?gni?cie sukcesu nie jest to, co jest przed nami, ale to, czemu pozwalamy wzrasta? w nas.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

WYCZYN HEROIZMU

https://youtu.be/mztqPRE2BGM

Centrum Ma’ani w Shavei Israel w Jerozolimie zorganizowa?o spotkanie: ?A Feat of Heroism? (w j?zyku hiszpa?skim z angielskimi napisami) z by?ym sier?antem Yitzhakiem (Itzik) Razem (Rosengarten), kt?ry zosta? odznaczony Medalem Odwagi za udzia? w wojnie Jom Kippur w 1973 roku. Podczas spotkania podzieli? si? z nami swoim bohaterskim wyczynem.

Icchak Raz dokona? aliji 13 marca 1971 roku z Montevideo w Urugwaju. Mia? wtedy 21 lat. Wst?pi? do korpusu spadochroniarzy w listopadzie tego samego roku. Obecnie jest emerytowanym in?ynierem, ojcem czw?rki dzieci i dziadkiem dziesi?ciorga wnuk?w. Na swojej opowie?ci dzieli si? z nami szczeg??ami z pola bitwy oraz heroizmem wykazanym podczas pe?nienia swojej funkcji w zaci?tej walce.

10 pa?dziernika 1973 r. Si?y wojskowe, w kt?rych sier?ant Icchak Raz s?u?y? jako sanitariusz, zosta?y powa?nie ranne w Wadi Sudar. Przez ca?? bitw?, mimo ci??kiego ognia, sier?ant Yitzhak Rosengarten bra? udzia? w ratowaniu, banda?owaniu i pocieszaniu rannych. Wobec braku wystarczaj?cej ilo?ci banda?y i innych ?rodk?w sanitarnych, improwizowa? u?ywaj?c wszelkiego rodzaju innych materia??w. Zdo?a? zapewni? wszystkim rannym doskona?? opiek? medyczn?. Kiedy liczba walcz?cych zmniejszy?a si?, on r?wnie? nie waha? si? walczy?. Sp?dzi? tak kilka godzin walcz?c i lecz?c rannych, a? nadesz?y posi?ki. W tych wyczynach wykaza? si? wielk? odwag?, opanowaniem, pomys?owo?ci? i po?wi?ceniem w wykonywaniu zadania.

Za ten czyn zosta? odznaczony Medalem Odwagi z r?k genera?a dywizji, szefa sztabu Mordechaja Gura w maju 1975 roku.

Si?a ?ydowskiej determinacji

Nie codziennie spotyka si? kogo?, kto zrobi? alij? do Izraela nieca?e trzy lata temu, nauczy? si? p?ynnie hebrajskiego i walczy? z Izraelskimi Si?ami Obronnymi o prawo do s?u?by bojowej, mimo ?e przekroczy? wiek kwalifikacyjny.?Ale Ayala Tova Hangshing, cz?onkini plemienia Bnei Menasze, kt?ra z nasz? pomoc? przenios?a si? do Izraela z p??nocno-wschodnich Indii, jest w?a?nie tak? osob?.

Ayala z dum? s?u?y teraz w Hebronie w Izraelu, gdzie strze?e Jaskini Patriarch?w, miejsca poch?wku ojc?w za?o?ycieli narodu ?ydowskiego. Bnei Menasze to naprawd? niezwykli ludzie, kt?rzy s? cz??ci? niezwyk?ego narodu. Nadszed? czas, aby wesprze? innych Bnei Menasze w ich powrocie do domu. Dzi?ki temu oni b?d? mogli wspiera? ?ydowskie pa?stwo Izrael.

Pom?? i Ty.

Wp?a? teraz

Cz?onkowie plemienia Bnei Menasze w tej samej izraelskiej jednostce

Sze?? cz?onk?w “zagubionego” ?ydowskiego plemienia Bnei Menashe z Indii, b?dzie s?u?y?o razem w tej samej jednostce bojowej IDF. Ca?a sz?stka wyemigrowa?a do Izraela w ci?gu ostatnich dw?ch lat.

?o?nierze – Khananya Baite, lat 21; Ayal Haokip, lat 20; Ben Gurion Kipgen, lat19; Amos Pulamte, lat 20; Michael Sitlhou, lat 22 i Binyamin Tungnung, 20 lat – b?d? s?u?yli w 432. batalionie “Tzabar” Brygady IDF Givati.

“Dorasta?em w stanie Manipur w Indiach, a w 2015 roku pozwolono mi wyemigrowa? do Izraela ze wszystkimi cz?onkami mojej rodziny – z wyj?tkiem mojego starszego brata i jego rodziny, kt?rzy pozostali w Indiach” – powiedzia? Tungnung podczas ceremonii zaprzysi??enia IDF.

“Trzy miesi?ce temu wst?pi?em do IDF i z przyjemno?ci? odkry?em, ?e pracuj? w tej samej jednostce z pi?cioma przyjaci??mi” kontynuowa?. “Marzeniem mojej rodziny by?o zawsze wyemigrowanie do Izraela i budowanie naszej przysz?o?ci na ?wi?tej Ziemi. Moim prywatnym ukrytym celem by?o s?u?enie jako ?o?nierz w IDF”. Continue reading “Cz?onkowie plemienia Bnei Menasze w tej samej izraelskiej jednostce”