BAR MICWA W SPO?ECZNO?CI ?YDOWSKIEJ ANTIOQUIA W KOLUMBII

Poni?sze s?owa rabina Elada Villegasa na temat bar micwy jego syna Icchaka w Antioquia w Kolumbii m?wi? wiele o znaczeniu tego wydarzenia i jego wp?ywie na ich ?ycie na poziomie osobistym i wsp?lnotowym:

?Proces ?ycia to stanie w obliczu tera?niejszo?ci, z decyzjami dotycz?cymi przysz?o?ci. Ka?demu etapowi ?ycia religijnego  ?yda towarzyszy? b?dzie t?sknota za ci?g?o?ci? ?ydowsko?ci przez kolejne pokolenia.

 Dlatego maj?c mo?liwo?? dotarcia do momentu ?wi?towania Bar Micwy, tak jak to zrobi?em z moim synem Icchakiem, rozumiem, ?e uroczysto?? nie jest celem samym w sobie, ale raczej okazj? do oceny i dostrze?enia potencja?u przysz?o?ci mojej rodziny. I prawda jest taka, ?e ??ta ocena by?a bardzo zadowalaj?ca. 
 Zdaj? sobie spraw?, ?e naturaln? tendencj? ojca jest postrzeganie swojego syna jako najlepszego na ?wiecie i oczywi?cie nie jestem inny. Chc? jednak podkre?li?, ?e m?j syn Icchak jest ch?opcem o wyj?tkowych cnotach w ka?dym obszarze jego dzia?alno?ci i rozwoju, takim jak szko?a, jego przyjaciele, spo?eczno?? itp., gdzie jego spos?b dzia?ania, ?ycia i podejmowania decyzji odzwierciedla mi?o?? i prawdziwe oddanie, jakie ma dla Tory i naszych przodk?w.
 G??boko wierz?, ?e to przede wszystkim wynik rodzinnego wychowania w duchu nauk Tory i dobrych midot (cech), a tak?e rozwoju studi?w nad ?Talmud Tora Josef Adia? - szko?y w ?ydowskiej Wsp?lnocie Antioquia. Icchak zacz?? nauk? w niej w wieku 3 lat. By? wtedy jednym z pierwszych dzieci w plac?wce. Do tego czasu nie przestawa? codziennie si? uczy?. Moja rodzina czuje szczeg?ln? dum? z tego, ?e mo?e mie? ?ask? nieba w postaci dobrego syna. Wiemy, ?e jest m?odym m??czyzn?, kt?ry urodzi? si? i dobrze wychowa? w naszej spo?eczno?ci. Mamy r?wnie? ?wiadomo??, ?e mo?emy liczy? na jego wsparcie podczas modlitw poniewa? jest cz??ci? minjanu (10 doros?ych ?yd?w), a jego dobre cechy b?d? wzorem do na?ladowania dla innych dzieci, kt?re kszta?tuj? si? w?r?d nas.
 Dlatego uwa?am, ?e edukacja religijna naszych dzieci jest niezb?dna. Nie pozostawiam ich na ?asce technologii i ?wieckich nauk ?wiata, kt?re nie bardzo mog? obudzi? cnoty, jakie powinna mie? dusza ?yda. 

Acharei Mot Kedoshim

Parsz? z tego tygodnia odczytywa?em i komentowa?em podczas swojej Bar Micwy. Jest d?uga i nad wyraz techniczna. Nie ma w niej dialog?w. ?wiczy?em jej czytanie wiele miesi?cy przed Bar Micw?. My?l?, ?e musia?em wy?piewa? pierwszy werset z tysi?c razy. Tytu? Parszy, ?Po ?mierci?, odnosi si? do ?mierci dw?ch syn?w Aarona, kt?rzy zgin?li podczas dedykacji Miszkanu. Sama Parsza nie ma nic wsp?lnego ani z synami Aarona, ani z ich ?mierci?. Jest tylko jedna wskaz?wka, trzy hebrajskie s?owa, kt?ra m?wi nam cokolwiek o nich i o tym, co im si? przytrafi?o. W pierwszym wersecie jest napisane: przyszli blisko przed B!ga. Czyta?em to wiele razy, lecz znaczenie owych s??w pozosta?o zagadk?.

Nadav i Awihu, synowie Aarona, nie zgin?li, poniewa? zbli?yli si? do B!ga! Zmarli, poniewa? przyszli blisko przed B!ga. Do czego, lub kogo odnosi si? wyra?enie ?przyj?? blisko?? Odnosi si? do syn?w Aarona, oznacza, ?e umarli, poniewa? zbli?yli si? do siebie. By? mo?e zaanga?owani byli we dw?ch w ma?o ?wi?te dzia?ania? Czytamy, ?e byli ?przed B!giem?. Ich czyny zosta?y zaakceptowane, cieszy?y si? nawet przychylno?ci? B!ga. Synowie Aarona zgin?li, poniewa? przyszli razem w spos?b akceptowalny dla B!ga, jaki w tym jest sens? Witajcie w naszym ?wiecie?

Parsza Achrei Mot Kedoszim m?wi nam, ?e jest taki czas, gdy zbli?anie si? do ludzi, dobrych i ?wi?tych, mo?e powodowa? ?mier?. Nasze czasy pe?ne s? zam?tu. Codziennie zmienia si? to, co bezpieczne i co dozwolone. Parsza w tym tygodniu przypomina, ?e wci?? musimy si? pilnowa?, by nie podej?? zbyt blisko do innych, nawet dobrych i ?wi?tych, nawet w spos?b, kt?ry zadowala B!ga.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Po??czenie ?Bnei Mitzvah? z Bnei Menashe

Kiedy dzieci osi?gaj? wiek ?doros?o?ci? w judaizmie, w rzeczywisto?ci s? jeszcze do?? m?ode. Zrozumia?e jest, ?e ci m?odzi nastolatkowie koncentruj? si? na przyjacio?ach, telefonach i zabawie … To imponuj?ce, gdy dzieci potrafi? patrze? poza siebie i my?le? o tym, jak mog? zmieni? ?wiat. Tak by?o w przypadku Natea i Cory Sugar, bli?niak?w z Nowego Jorku, kt?rzy postanowili po?wi?ci? swoj? uroczysto?? bar i bat micwa spo?eczno?ci Bnei Menasze.
Ich matka, Rebecca, wyja?nia: ??ydom w Ameryce cz?sto trudno jest doceni? r??norodno?? narodu ?ydowskiego. Chcieli?my, aby Nate i Cora wiedzieli, ?e ?ydzi s? rodzin? z?o?on? z wielu r??nych ras i grup etnicznych zjednoczonych przez nasz? Tor? i Ziemi? Izraela?.
?Bnei Menashe demonstruj? tak?e ten rodzaj zaanga?owania w ?ycie Izraela i ?yd?w, kt?re chcemy, aby nasze dzieci dostrzeg?y i doceni?y. Podczas gdy tak wielu ?yd?w w Stanach Zjednoczonych uwa?a swoj? ?ydowsko?? za pewnik, wielu na ca?ym ?wiecie nadal nie jest po??czona z naszym ludem i pragnie g??boko, by jak najszybciej m?c by? cz??ci? narodu, kt?ry tak ceni nasze teksty i tradycje. Nasi go?cie byli bardzo zainteresowani poznaniem spo?eczno?ci Bnei Menashe. Wi?kszo?? nie s?ysza?a o ?ydach z Indii. Byli szczeg?lnie zainteresowani histori? spo?eczno?ci i wytrwa?o?ci?, z jak? jej cz?onkowie realizowali marzenie powrotu do narodu ?ydowskiego. Po??czenie Bnei Micwa naszych dzieci z histori? Bnei Menashe wzmocni?o przes?anie, ?e nie tylko byli oni w tym momencie odpowiedzialni za micwot, ale tak?e za ca?y nar?d ?ydowski. Wszyscy ?ydzi s? po??czeni i odpowiedzialni za siebie. Chcieli?my, aby nasze dzieci zrozumia?y, ?e to nie by?a zwyk?a impreza nastolatk?w – by?a to chwila niezwykle wa?na w ich ?yciu, kiedy akceptowali swoje miejsce w?r?d naszych ludzi. Gdy Nate i Cora rozmawiali o Bnei Menashe, ponad 400 os?b w pokoju umilk?o?.
Oto fragment ka?dego z przem?wie? bli?niak?w:
Cora: ?Gdy spotkali?my si? z cz?onkami spo?eczno?ci w Izraelu, byli?my zdumieni ich g??bokim zaanga?owaniem w judaizm i ich mi?o?ci? do Izraela. Przechodz? formalne nawr?cenie, przeprowadzaj? si? do Izraela, do??czaj? do IDF, m?wi? po hebrajsku i prowadz? pe?ne ?ycie ?ydowskie. I s? bardzo wdzi?czni za ka?d? chwil?. Tutaj, w Ameryce, wielu ?yd?w nie oddaje si? swojej religii i swojemu ludowi z t? sam? pasj? ?.
Nate: ?Poznali?my Yehoshua Menashe [?yda Bnei Menashe] w Tel Awiwie w zesz?ym roku. Yehoshua s?u?y? w IDF i teraz co roku pe?ni swoj? rezerw?. Jego ojciec i dziadek w Indiach marzyli, ?e pewnego dnia b?dzie ?y? jako Izraelczyk i ?yd, a Yehoshua z dum? powiedzia? nam, ?e to marzenie si? spe?ni?o. Stoj?c obok Yehoshua, nikt nie zgad?by, ?e jeste?my cz??ci? tego samego ludu. Wygl?damy inaczej, wychowali?my si? w w r??nych po?owach ?wiata, on m?wi w j?zyku Kuki, a ja m?wi? po angielsku – co mogliby?my mie? ze sob? wsp?lnego? – W?a?nie bardzo wiele! Oboje jeste?my ?ydami. ?
Rebecca doda?a: ?My?l?, ?e go?cie naprawd? docenili mo?liwo?? poznania tematu i nawi?zania do g??bszego znaczenia wydarzenia?.

Czy chcesz doda? wi?cej znaczenia tej uroczysto?ci? Dowiedz si? wi?cej na temat projektu Bnei Menashe lub innej specjalnej grupie, z kt?r? wsp??pracuje Shavei Israel. Skontaktuj si? z laura@shavei.org w celu uzyskania informacji.

Paraszat Acharei Mot – Kedoszim

Podw?jna Parsza – Acharej mot / Kedoszim – by?a Parsz? podczas mojej Bar Micwy, ale nie jest to Parsza przypadaj?ca w moje urodziny. Acharej mot nie jest moim ulubionym fragmentem Tory. Parsza ta nie ma narracji, zawiera jedynie zakazy dotycz?ce sk?adania ofiar oraz zakazy zwi?zane ze zwi?zkami. Nazwa ta jednak zawsze wydawa?a si? tak znacz?ca, Acharej mot – po ?mierci.

Tytu? odnosi si? do przedwczesnej ?mierci dw?ch syn?w Aharona. Zawsze rozumia?em t? Parsz? z perspektywy Aharona, kt?ry prze?y? tragiczn? strat?. W tym roku zacz??em si? zastanawia?, co mo?na powiedzie? z perspektywy ofiary? Zaraz po wzmiankach o ?mierci syn?w Aharona nasza Parsza pogr??a si? w najbardziej z?o?onej s?u?bie ofiarnej w ca?ym roku czyli Jom Kipur. Pozornie synowie Aharona zmarli sze?? miesi?cy wcze?niej, pr?buj?c z?o?y? t? sam? ofiar?. Ofiary prosz?, aby Ci, kt?rzy prze?yli, kontynuowali i poprawiali drog?, na kt?rej one by?y. Tragedii nie mo?na zapomnie?, ale mo?na j? zmieni?. Modlitwa ofiar w Acharej mot oraz w ca?ej historii u?wi?ca nasze ?ycie i ?mier?, kontynuuj?c nasz? misj? odkupienia ?wiata.

T?umaczenie: Hubert Ch?opicki