Parsza Lech Lecha

Parsza Lech Lecha

W ubieg?ym tygodniu go?cili?my w Hiszpanii. Studiowa?em tam na uniwersytecie przez jeden semestr. Cho? ju? wcze?niej rozpocz??em podr?? do odkrycia kim jestem, czas sp?dzony w Hiszpanii przyspieszy? zmiany zachodz?ce w moim ?yciu. Zupe?nie o tym zapomnia?em, a? do zesz?ego tygodnia.

Nie by?em tam ca?? wieczno?? i cho? zmieni?a si? waluta, to zdecydowana wi?kszo?? detali pozosta?a bez zmian. Powr?t do miejsca, kt?re wydawa?o si? tak inne, a prawie w og?le si? nie zmieni?o, przypomnia?o mi kim by?em, co zostawi?em za sob? i co jeszcze mam do zostawienia.

Jest w podr??ach moc, by nas zmienia?. Mo?e ona jednak zadzia?a?, gdy b?dziemy gotowi wr?ci? do innego domu ni? ten, kt?ry opu?cili?my. W tym tygodniu Abraham zaczyna podr??, kt?ra zmieni ?wiat. W miar? zyskiwania d?br materialnych, b?dzie traci? rzeczy, kt?re go dotychczas definiowa?y. Zaczyna od utraty domu. Potem, w Egipcie, zabieraj? mu ?on?. Bratanek opuszcza go, by osiedli? si? Sodomie. A na koniec Parszy traci imi? i cz??? swojego cia?a, kiedy po?wi?ca si? przez przymierze obrzezania (Brit Mila). Droga do nas samych u?miecona jest odrzuconymi resztkami tego kim byli?my. Czy mamy w sobie wystarczaj?co du?o odwagi, by to wszystko po prostu zostawi??

Szabat Szalom!

T?um. Jojo Wrze?niowska