Paraszat Wajera

Paraszat Wajera

W tym tygodniu, tuż przed poinformowaniem Abrahama o nadchodzącym unicestwieniu Sodomy i Gomory, B!g oświadcza, że musiał mu o tym powiedzieć, ponieważ Abraham będzie ojcem wielkiego narodu. Do kogo B!g to mówi i dlaczego czuje potrzebę tłumaczenia swojego działania, szczególnie tego właśnie?

B!g wyjaśnia, że powiedział o tym, by dzieci Abrahama podążały jego ścieżkami. B!g informuje Abrahama o losie Sodomy i Gomory, by Abraham podjął próbę uratowania Sodomy, to oczywiste. Koniec końców żaden z argumentów Abrahama nie oszczędza miasta, zamiast tego oszczędzone są jego dzieci. Dyskusja Abrahama z B!giem jest jedną z tych, które określają nasze kontakty z Boskością. Do dziś zachęca, byśmy dążyli do sprawiedliwości, bez względu na to kto mógłby wystąpić przeciw nam. Komu B!g mówi, że potrzebuje poinformować Abrahama o tym, co stanie się z Sodomą? Mówi to nam, dzieciom, które są prawdziwymi spadkobiercami Abrahamowego protestu.

Szabat Szalom!

Z miłością,

Paraszat Ki Tece

Paraszat Ki Tece

Pominiętym tematem Parszy w tym tygodniu jest małżeństwo i to, co może w nim pójść nie tak. Kto by się spodziewał, że jest tak wiele możliwości i że skutki mogą być tak zgubne. Wyjdź za niewłaściwą kobietę, a możesz zostać pobity lub, broń B!że, zmuszony do wyrażenia zgody na śmierć własnego dziecka. Gdy jest tak wiele szans na niepowodzenie i tak wiele zagrożeń, po co w ogóle zawracać sobie głowę małżeństwem?

Może to seks! B-g daje nam te pragnienia, a społeczeństwo zabrania nam realizowania ich poza małżeństwem. A może to jednak coś więcej… ta część naszej Parszy, która wydaje się  mieć coś pozytywnego do powiedzenia na temat małżeństwa, to szóste czytanie, z którego dowiadujemy się, że w pierwszym roku małżeństwa mąż jest zwolniony ze służby wojskowej. Następnie Moshe mówi nam, abyśmy nie brali dolnego ani górnego kamienia młyńskiego jako dług, ponieważ zabiera on życie. Mosze łączy te dwa pozornie odmienne przykazania, umieszczając je w tym samym akapicie Tory, aby zilustrować sposób funkcjonowania małżeństwa. Para to dwie części narzędzia, które działa tylko wtedy, gdy występuje między nimi tarcie. Konflikty pojawiające się w małżeństwie, nie są przeszkodami, których należy unikać na drodze do szczęścia, są napięciem, które wypełnia życie sensem, pragnieniem i kierunkiem.

Szabat Szalom!

Z miłością,

Yehoshua

Parsza Miszpatim

Parsza Miszpatim

Zanim dzieci p?jd? spa?, studiujemy wsp?lnie Tor?. Zacz?li?my od pocz?tku i powoli przechodzimy przez ca?y Pi?cioksi?g. Dopiero co sko?czyli?my Parsz? Miszpatim. Zaj??a nam du?o czasu, zawiera mn?stwo zasad i szczeg???w. Zdarza si?, ?e czuj? potrzeb? g??bszego wyja?nienia danego wersu, cz?sto moje dzieci zadaj? pytania dotycz?ce praktycznego zastosowania poszczeg?lnych zapis?w. Pytania padaj? dop?ki, dop?ty nie dotr? do kra?ca swojej wiedzy na temat Halachy i wszystko, co mog? powiedzie?, to: nie wiem, sprawd?my to, co o tym my?lisz, albo wystarczy, idziemy dalej. Nie ma ko?ca mo?liwo?ciom teoretycznych zastosowa? Tory, a nasza Parsza jest jedynie pocz?tkiem tej dyskusji.

Zauwa?y?em, ?e brak odpowiedzi jest cz?sto preferowanym rezultatem. Mi?o, kiedy nie trzeba podejmowa? decyzji. Wi??e si? to z o?wiadczeniem Dzieci Izraela z ko?ca naszej Parszy: ?Wszystko, co powiedzia? Wiekuisty spe?nimy i us?uchamy?. Studiuj?c Tor?, poznajemy j? jedynie powierzchownie i zawsze mo?emy powiedzie?: ?Nie wiem?. Codzienne ?ycie stawia przed nami halachiczne wyzwania i nie daje mo?liwo?ci, by nie podj?? decyzji. B?dziemy wiedzieli, poniewa? w ko?cu zmusi nas do tego ?ycie.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Paraszat Jetro

Paraszat Jetro

I oto wracamy do Jetro? za ka?dym razem, gdy przychodzi czas na t? Parsz? zauwa?am, ?e wci?? skupiam si? na jej pocz?tku, cho? sz?ste czytanie jest rzekomo najwa?niejsze w ca?ej Torze. Nie jestem w stanie wyj?? po za odwiedziny te?cia Moj?esza, mo?e dlatego, ?e sam te?cia nie mam. Kiedy Jetro przychodzi do Moj?esza i Dzieci Izraela, przyprowadza ze sob? Sefor?, Gerszoma i Eliezera – ?on? i dwoje dzieci Moj?esza. Midrasz m?wi nam, ?e gdy Moj?esz zobaczy? warunki, kt?re musieliby znosi?, gdyby wr?cili z nim do Egiptu, odes?a? ich z powrotem do Jetro. Sefora i Jetro pojawiaj? si? w dalszej opowie?ci, ale dzieci Moj?esza widzimy po raz ostatni.

Dlaczego? Co sta?o si? z Gerszomem i Eliezerem? Nie wiem, tekst nic na ten temat nie m?wi. Wszystko, co o nich wiemy, wiemy z naszej Parszy. Czytamy w niej, ?e sp?dzili wczesne dzieci?stwo ze swoim dziadkiem, nie z ojcem.

Jetro zawsze pojawia si? w kontek?cie rodziny. Kiedy Moj?esz spotyka go po raz pierwszy, jest przedstawiony jako ojciec Sefory. W naszej Parszy wyst?puje jako te?? Moj?esza. A kiedy opuszcza Dzieci Izraela, stanowczo o?wiadcza, ?e potrzebuje wr?ci? do swojej rodziny. Tor? studiujemy w Bet Midrasz, ale ?yjemy ni? w domu. Jetro przychodzi powiedzie? Moj?eszowi, i nam wszystkim, ?e ca?ego naszego studiowania Tory nie mo?na por?wnywa? do ?ycia wed?ug Tory z naszymi dzie?mi.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?umaczenie: Jojo Wrze?niowska

Rozpocz?? si? nowy rok szkolny w ?ydowskim ?przedszkolu? Matanel w ?odzi

Rozpocz?? si? nowy rok szkolny w ?ydowskim ?przedszkolu? Matanel w ?odzi

To ju? trzeci rok dzia?alno?ci przedszkola prowadzonego przez Miriam Szychowsk?. Dzieci czuj? si? w nim coraz lepiej, a ich buzie s? coraz s?odsze i bardziej u?miechni?te. Kilkoro maluch?w pod wyj?tkow? opiek? od 8.00 do 16.00 uczy si? podstawy programowej. Do tego codziennie z dodatkowymi nauczycielkami maj? zaj?cia z hebrajskiego i judaizmu. 9.00 to czas na ?wie?y chlebek i mleczne ?niadanie, 13.00 to dwudaniowy obiad przyrz?dzany na miejscu. Wszystko pochodzi z Gan Eden Manufaktura Dobrego Smaku czyli koszernej kuchni przy Gminie Wyznaniowej ?ydowskiej, kt?r? kontrolowana jest przez emisariusza Shavei Israel i rabina ?odzi Dawida Szychowskiego.

?Matanel? po hebrajsku oznacza prezent od B-ga. Miriam tak te? traktuje plac?wk?, kt?r? prowadzi. Uwielbia uczy? w niej modlitw oraz opowiada? historie postaci biblijnych. R?wnie? jej ma?e dzieci oraz dzieci innych cz?onk?w spo?eczno?ci czuj? si? tam doskonale. Read more