Paraszat Wajiszlach

Paraszat Wajiszlach

Jakub, kt?rego spotykamy w tym tygodniu, zdaje si? by? podobny do mnie. Na pocz?tku naszej Parszy widzimy go samotnego, bezsennego ju? od kilku nocy, podczas gdy jego rodzina ?pi, mierz?cego si? ze wszystkimi sprawami, na kt?re nie mia? czasu w ci?gu dnia. Gdy wszystko jest wreszcie przygotowane na jutrzejsze spotkanie, czytamy: ?I zosta? Jakub sam jeden, i pasowa? si? kto? z nim a? do wzej?cia jutrzenki.? Samotny Jakub stawia w nocy czo?a tym samym egzystencjalnym zmaganiom co my wszyscy. Walka z nieznajomym jest jedynym sposobem jaki znalaz?, by poczu? ulg? od dr?cz?cej go niepewno?ci. Zar?wno pow?d walki jak i przeciwnik s? nieznani, co sugeruje, ?e detale te nie by?y wa?ne. Jakub jest sam po?r?d swojej rodziny i dobytku, z dusz? na ramieniu czeka na to, co wydarzy si?, gdy jutro wstanie s?o?ce. Jest niesprawny duchowo, intelektualnie i emocjonalnie, B!g wi?c przysy?a mu wyzwanie ze sfery fizycznej. Zaj?ty ca?? noc, jest w stanie przekroczy? sw?j emocjonalny parali?. Jakub mia? wystarczaj?co du?o problem?w, gdy B!g zes?a? mu przeciwnika do walki, ostatecznie jednak to dodanie wyzwania, a nie jego redukcja, da?o mu mo?liwo?? posuni?cia si? naprz?d.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Parsza Bereszit

Parsza Bereszit

I oto znowu tu jeste?my – Bereszit. To jest pocz?tek, to mo?e by? pocz?tek, tylko czego? Co jest najtrudniejsze w byciu ?ydem? Nie koszerne jedzenie, nie miesi?c Tiszrej, nawet nie antysemityzm. Najtrudniejsze jest to, ?e nasz dzie? zaczyna si? wieczorem. Ile razy t?umaczy?a?/t?umaczy?e? zdziwionej osobie, kt?ra nie jest ?ydem, ?e Szabat zaczyna si? w pi?tkowy wiecz?r przed sobot?? Dlaczego nasze dni maj? sw?j pocz?tek w?a?nie o tej porze? Jest to wprost powiedziane w Parszy Bereszit: ?I by? wiecz?r, i by? ranek? – przez wszystkie sze?? dni tworzenia ?wiata. Dlaczego jednak ciemno?? poprzedza ?wiat?o?

W drugim wersie Tory, zaraz po tym, gdy B!g rozpoczyna proces tworzenia, czytamy, ?e ?wiat by? bezkszta?tnym chaosem i ciemno?ci?. Ciemno?? poprzedza Boskie porz?dkowanie ?wiata. Jest kanw?, na kt?rej prezentuje si? ?wiat?o. B!g rozpoczyna tworzenie ?wiata, i naszych dni, od ciemno?ci, by pokaza?, i? nie jest to b??d, czy oznaka niepowodzenia. Ciemno?? jest warunkiem zasadniczym dla ca?ego rozwoju i ?wiat?a. W Parszy w tym tygodniu B!g m?wi nam, i? b?ogos?awie?stwa s? mo?liwe tylko dlatego, ?e poprzedza je ciemno??.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua