Paraszat Bo

?adna z plag, kt?re B!g zes?a? na Egipt, nie dotkn??a narodu Izraela. Tora wielokrotnie powtarza, ?e niedole spadaj?ce na Egipt nie dotyczy?y Izraela. Je?li po?rednik, kt?ry w imieniu B!ga sprowadzi? dziewi?? plag, by? w stanie odr??ni? Egipcjan od ?yd?w, dlaczego przy dziesi?tej pladze musieli?my znaczy? odrzwia krwi?? Czy plaga ta nie ma mocy rozr??niania? Czy… Read More Paraszat Bo

Parszat Szmot – Proces, proces i jeszcze raz proces

Jak to mo?liwe, ?e nar?d egipski pozwoli? faraonowi na zabicie ich w?asnych s?siad?w, przyzwoitych obywateli, Hebrajczyk?w? Jak mogli pozwoli? na takie niczym nie uzasadnione okrucie?stwo i przest?pstwo? To pytanie zada? sobie faraon i jego ministrowie. Zastanawiali si? jak mog? przenikn?? do umys??w zwyk?ych ludzi tak, aby Hebrajczycy stali si? w ich oczach czym? tak nie… Read More Parszat Szmot – Proces, proces i jeszcze raz proces

Parasza Waigasz – “A J?zef nie m?g? ju? d?u?ej…”

Punkt kulminacyjny historii J?zefa i jego braci ma miejsce w paraszy Waigasz po emocjonalnym przem?wieniu Judy. Juda koncentruje si? na najbardziej traumatycznym aspekcie ich zwi?zku z Beniaminem. Pokazuje J?zefowi, ?e jest got?w odda? ?ycie za swojego m?odszego brata niezale?nie od tego, ?e ich ojciec faworyzuje to dziecko. Juda dojrza? do akceptacji tej faworyzacji. Jest got?w… Read More Parasza Waigasz – “A J?zef nie m?g? ju? d?u?ej…”