“Uroczysto?? Chalake w San Salvador?

“Uroczysto?? Chalake w San Salvador?

Tym razem wspominamy wspania?e i emocjonalne wydarzenie, kt?re mia?o miejsce w San Salvador we wrze?niu. By?o to chalake ma?ego Icchaka. Chalake to tradycyjna ceremonia obci?cia nie ?cinanych nigdy wcze?niej w?os?w trzyletniemu ch?opcu. Zgodnie ze zwyczajem rodzina Yitzchaka zorganizowa?a pi?kn? uroczysto?? wraz z lokaln? spo?eczno?ci? i emisariuszem Shavei Israel rabinem Salasem. Zobacz poni?ej kilka zdj??, kt?re nam udost?pnili.

“Emisariusz Shavei Israel prowadzi sw?j pierwszy ?lub w El Salvadorze?

“Emisariusz Shavei Israel prowadzi sw?j pierwszy ?lub w El Salvadorze?

Dzie? 9 pa?dziernika by? szczeg?lny i wyj?tkowy! W Beit Israel w San Salvador w?r?d szcz??liwej atmosfery odby?a si? wielka uroczysto??. Rabin Elisha Salas, kt?ry niedawno rozpocz?? dzia?alno?? jako wys?annik Shavei Israel dla lokalnej spo?eczno?ci Bnei Anousim, podzieli? si? zdj?ciami z tych niesamowitych wydarze?. Read more

“Bat Micwa w Salwadorze?

“Bat Micwa w Salwadorze?

?ydowska wsp?lnota San Salvador zebra?a si?, by wsp?lnie radowa? si? emocjonuj?cym prze?yciem – bat micw? dziewczyny o imieniu Keren.

Rabin Eliza Salas, wys?annik Shavei Israel w Salwadorze, opisuje ten dzie? jako bardzo znacz?cy i wyj?tkowy dla solenizantki. Keren przyj??a jarzmo Tory i wszystkie zawarte w niej micwot. Cieszymy si?, ?e mo?emy podzieli? si? z Wami kilkoma zdj?ciami. Na dole artyku?u zobaczycie r?wnie? pi?kny film przedstawiaj?cy dziewczyn? w towarzystwie rodzic?w.