Paraszat Chaje Sara

Paraszat Chaje Sara

Jedno z klasycznych pyta? pojawiaj?cych si? podczas czytania naszej Parszy dotyczy dwukrotnego zapisania historii Eliezera. Eliezer, s?uga Abrahama, wyrusza do Aram, by znale?? ?on? dla Izaaka. Modli si? o pomoc i spotyka Rebek?. I to jest w?a?nie ona. Nast?pnie poznaje jej rodzic?w i powtarza im ca?? histori?. Dlaczego Tora odnotowuje obydwie relacje? Jaka jest warto?? tego powt?rzenia, jakie niesie ono znaczenie? W modlitwie Szma, s?owo, kt?re t?umaczone jest jako studiowanie Tory brzmi WaSZinaNtam. Korze? tego s?owa to SZeNi – dwa. Studiowanie Tory to praktyka powtarzania. Historia Eliezera jest powt?rzona, by podkre?li? znaczenie repetycji. Musimy powtarza? nasze historie. Je?li nie b?dziemy tego robi?, one z pewno?ci? znikn?.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?umaczenie: Jojo Wrze?niowska

Rosz HaSzana – Zapisz mnie w Ksi?dze (?rodka) ?ycia!

Rosz HaSzana – Zapisz mnie w Ksi?dze (?rodka) ?ycia!

No i zacz??o si?: ??ysienie, wolniejszy krok, jakie? b?le i strzykania w stawach. W dodatku naprawd? odczuwam kiedy nadchodzi zmiana pogody! No tak, wed?ug Izraelskich danych statystycznych, wkroczy?em ju? w ?redni wiek. A to nie ma?y ambaras! Ucz? 18-latk?w, ale czasami my?l?, ?e nadal jestem w ich wieku. Potem nadchodzi przypomnienie o tym, jak?e ulotn? jest moja obecno?? na tym padole – Moja c?rka w?a?nie zosta?a wezwana do izraelskiej armii! Czy?bym by? ju? tak stary?

Wraz ze ?rednim wiekiem pojawia si? refleksja. Czego dokona?em? Dok?d zmierzam? Wydaje si?, ?e tkwi? gdzie? po?rodku?

?rodek nie jest zbyt czaruj?cy, w ko?cu to nie to samo co “pocz?tek”. Kiedy zaczynamy co? nowego, jeste?my poruszeni ? spodziewamy si? pewnych dozna? i wyzwa?. To powiew niespodzianki: “wszystko jest mo?liwe”. Pocz?tki pozwalaj? na czysty start, tak jakby nie by?o przesz?o?ci, od nowa kreujesz swoj? przysz?o??.

Read more