Powolna, lecz s?uszna droga ? Paraszat BO

Powolna, lecz s?uszna droga ? Paraszat BO

Czy nie pro?ciej by?oby zabi? faraona? To nic skomplikowanego. Dlaczego zatem B?g ka?e nam przej?? przez ca?y proces dziesi?ciu plag, k?amstw i rozczarowa?, wiedz?c, ?e faraon nadal odrzuci Boga i lud Izraela?

Przestudiujmy pierwsze wersety paraszy z tego tygodnia oraz pytania jakie zosta?y postawione w ksi?dze Zohar na ten temat a tak?e odpowiedzi jakich udzieli? mistrz chasydzki.

?I rzek? Pan do Moj?esza: ?Id? do faraona, poniewa? uczyni?em twardym serce jego i jego s?ug, abym m?g? czyni? znaki swoje w?r?d nich,?i aby? opowiada? dzieciom twoim i wnukom, co zdzia?a?em w Egipcie. A znaki moje czyni?em mi?dzy nimi, aby wiedzieli, ?e Ja jestem Pan?.

Noam Elimelech – Rabin Elimelech z Le?ajska, s?ynny mistrz chasydzki, ucze? Magida z Mezeritch, zada? kilka pyta? na temat tego wersetu.

Read more