Paraszat Emor

Paraszat Emor

Parsza w tym tygodniu ko?czy si? zagadkow? i trudn? histori? blu?niercy. M??czyzna, kt?rego matka by?a ?yd?wk?, a ojciec ?ydem nie by?, wdaje si? w k??tni? i ko?czy oczerniaj?c B!ga, jego imi? i wszystkich, kt?rzy tego s?uchali. Nie wiemy, jak si? nazywa, Tora nigdzie tego nie podaje, ale pilnuje, by?my wiedzieli, ?e pochodzi z mieszanej rodziny. Dlaczego? Midrasz wyja?nia, ?e by? cz?onkiem narodu Izraela, poniewa? jego matka by?a ?yd?wk?. Nie nale?a? jednak do ?adnego plemienia, gdy? jego ojciec ?ydem nie by?, a to?samo?? plemienn? dziedziczy si??po ojcu. I na pustyni, i p??niej, gdy osiedli?my na ziemi Izraela, ka?de plemi? ?y?o w swoim sektorze. Cho? m??czyzna ?w by? ?ydem, nie nale?a? do ?adnego plemienia. By? wi?c bezdomny. To w?a?nie doprowadzi?o go do obrazy imienia B!ga.

Blu?nierca by? niewolnikiem w Egipcie. Zosta? uwolniony i ocalony przed armi? egipsk? podczas przej?cia przez Morze Czerwone. Gdy w?drowa? po pustyni zaspakajane by?y wszelkie jego potrzeby i dosta? Tor?. Wszystko to zrobi? dla niego B!g. Gdzie wi?c by?y mi?o??, strach, czy cho?by uznanie dla B!ga? Wszystko, co B!g zrobi? dla niego nie da?o mu wiary. Natomiast odrzucenie przez tych, kt?rych postrzega? jako swoich, wystarczy?o, by wiar? zniszczy? i doprowadzi? do blu?nierstwa przeciw imieniu B!ga. Cuda nie pomagaj? nam wierzy? w B!ga, robi? to mi?o?? i akceptacja innych. Albo ujmuj?c to inaczej, jedyny cud, kt?ry mo?e da? nam wiar? to mi?o?? innych. Jasno widzimy tutaj si??, kt?r? ma ka?dy z nas: kochaj?c i akceptuj?c ludzi, umo?liwiamy im odczucie obecno?ci i pot?gi B!ga.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Szabat: naj?wi?tszy ze ?wi?t – Szabat: naj?wi?tszy ze ?wi?t

Szabat: naj?wi?tszy ze ?wi?t – Szabat: naj?wi?tszy ze ?wi?t

“Znacznie bardziej ni? ?ydzi przestrzegali i strzegli Szabatu, Szabat strzeg? nar?d ?ydowski” (Ahad Haam)

Najbardziej szczeg??owy opis ?wi?t ?ydowskich przedstawiono w 23 rozdziale Ksi?gi Kap?a?skiej (Wajikra), w Parszat Emor. Ten zbi?r przepis?w ?adnie wpasowuje si? w sekwencj? praw w ksi?dze Wajikra. O czym jest ta ksi?ga? Mo?na na to odpowiedzie? jednym s?owem ? o kedusza (?wi?to?ci). Kedusza objawia si? w r??ny spos?b i ksi?ga Wajikra przedstawia nam wszystkie sfery, w kt?rych mamy odnale?? i wykaza? kedusz? w naszym ?yciu.

Opis zaczyna si?, od ?Keduszat Makom? – ?wi?to?ci zwi?zanej z miejscem ?wi?tyni. To miejsce, kt?re pomie?ci obecno?? Boga wymaga zaostrzonego przestrzegania prawa czysto?ci, s?u?by ?wi?tynnej i rytua?u. Pierwsze kilka rozdzia??w skupia si? wi?c na procesie s?u?by w ?wi?tyni. Tu te? Tora m?wi o tych, kt?rzy nie mog? wej?? do ?wi?tyni ze wzgl?du na brak ?wi?to?ci.

Kedusza znajduje si? w ?wi?tyni, ale tak?e w domu. Gdy kto? rozr??nia zwierz?ta czyste od nieczystych oraz przestrzega przepis?w koszerno?ci uboju, wtedy kedusza pojawia si? w jego domu. Natomiast, gdy kto? m?wi ?le o bli?nich i ?le traktuje ludzi, wtedy kedusza odchodzi i mo?e nawet pojawi? si? kara w postaci choroby Carat. Read more