ODRODZENIE SI? ?YCIA ?YDOWSKIEGO WE W?OSZECH

ODRODZENIE SI? ?YCIA ?YDOWSKIEGO WE W?OSZECH

Nikogo nie zaskakuj? opowie?ci o przedwojennym ?yciu ?yd?w we W?oszech ? od wiek?w byli oni cz??ci? bogatego rozdzia?u ?ydowskiej historii. Wystarczy wspomnie? takie osoby jak luminarz, s?ynny ?redniowieczny my?liciel Leone Ebreo (Don Yehuda Abarbanel), uczony i kabalista, kt?rego pisma nadal ?wiec? po?r?d my?li ?ydowskiej – rabin Mosze Chaim Luzzatto lub w?oski ?yd, kt?ry prze?y? Holokaust i opowiedzia? ?wiatu o swoich do?wiadczeniach – Primo Levi. ?Ale jak cz?sto s?yszymy o potomkach spo?eczno?ci, kt?ra zosta?a zniszczona, kt?rej ludzie zostali wygnani kilkaset lat temu? Jak cz?sto zdarza nam si? pozna? historie kogo? kogo przodkom uda?o si? prze?y?, kto wr?ci? do religii, wr?ci? do swoich korzeni? Dok?adnie to dzieje si? z W?oskimi ?ydami na Sycylii ? wyspie na po?udniu W?och, kt?ra nale?a?a niegdy? do Emirat?w Arabskich.

W ramach “Europejskich Dni Kultury ?ydowskiej” trzysta os?b, a w?r?d nich potomkowie Bnei Anusim, zebrali si? 18 wrze?nia w Palermo, na Sycylii, by razem ?wi?towa? wydarzenia zwi?zane z kultur? ?ydowsk?. W tym roku tematem przewodnim by? ?J?zyk hebrajski i jego dialekty?. Imprezy towarzysz?ce mia?y miejsce w 70 miastach. W mie?cie Palermo odbywa?o si? zwiedzanie ?ydowskich miejsc, koncerty z ?ydowsk? muzyk? oraz konferencje. Na spotkaniach po?wi?conych wydarzeniu nie brakowa?o wys?annika Shavei Israel na po?udniowe W?ochy i Sycyli? rabina Pinchasa Punturello. Rabin z kilkoma innymi wyk?adowcami prowadzi? r?wnie? zaj?cia w dziedzinie j?zykoznawstwa oraz znaczenia j?zyka hebrajskiego we w?oskim pa?stwie. Read more