Paraszat Waera

W tym tygodniu Moj?esz po raz kolejny staje przed Faraonem, ale tym razem ma w zanadrzu sztuczk?, naprawd? czadow? sztuczk?. Ale super, ?e B!g pokaza? mu j? przy gorej?cym krzaku tydzie??temu. Wtedy laska Moj?esza zamieni?a si? w NaCHaSZ – po hebrajsku to w??. W tym tygodniu laska Aarona zmienia si? w TaNiN. Raszi twierdzi, ?e… Read More Paraszat Waera

Paraszat Mikec

W tym tygodniu J?zef awansuje z najni?szej warstwy spo?ecze?stwa, jest uwi?zionym niewolnikiem, na najpot??niejszego cz?owieka w Egipcie. Jaki stosuje trik? Jest wizjonerem. Faraon do?wiadcza serii niepokoj?cych sn?w i nie podobaj? mu si? interpretacje oferowane przez jego m?drc?w. Gdy tylko s?yszy interpretacj? zaproponowan? przez J?zefa uspokaja si? i przekazuje mu obowi?zki zarz?dzaj?cego pa?stwem. Co m?wi mu… Read More Paraszat Mikec

Parszat Szmot – Proces, proces i jeszcze raz proces

Jak to mo?liwe, ?e nar?d egipski pozwoli? faraonowi na zabicie ich w?asnych s?siad?w, przyzwoitych obywateli, Hebrajczyk?w? Jak mogli pozwoli? na takie niczym nie uzasadnione okrucie?stwo i przest?pstwo? To pytanie zada? sobie faraon i jego ministrowie. Zastanawiali si? jak mog? przenikn?? do umys??w zwyk?ych ludzi tak, aby Hebrajczycy stali si? w ich oczach czym? tak nie… Read More Parszat Szmot – Proces, proces i jeszcze raz proces

Powolna, lecz s?uszna droga ? Paraszat BO

Czy nie pro?ciej by?oby zabi? faraona? To nic skomplikowanego. Dlaczego zatem B?g ka?e nam przej?? przez ca?y proces dziesi?ciu plag, k?amstw i rozczarowa?, wiedz?c, ?e faraon nadal odrzuci Boga i lud Izraela? Przestudiujmy pierwsze wersety paraszy z tego tygodnia oraz pytania jakie zosta?y postawione w ksi?dze Zohar na ten temat a tak?e odpowiedzi jakich udzieli?… Read More Powolna, lecz s?uszna droga ? Paraszat BO