Parszat Beszalach

Parszat Beszalach

Z jakiego? powodu na pocz?tku naszej Parszy napisane jest, ?e kiedy Moj?esz opuszcza? Egipt, wzi?? ze sob? ko?ci J?zefa. To wa?ny szczeg??, poniewa? pod koniec Ksi?gi Bereszit J?zef zobligowa? braci, by w przypadku ostatecznego exodusu zabrali jego ko?ci z Egiptu. Dlaczego jednak wspomniane jest to teraz? Powinna by? o tym mowa raczej w po?owie Parszy z ubieg?ego tygodnia, kiedy Dzieci Izraela przygotowywa?y si? do opuszczenia Egiptu. Dlaczego wi?c jest to napisane teraz? Kiedy Moj?esz wzi?? ko?ci J?zefa, sta?o si? jasne dla wszystkich, ?e nie planowa? ju? powrotu. By?o to oczywiste dla wszystkich, tak?e dla Faraona, ?e gdy Moj?esz wydoby? ko?ci J?zefa z Nilu, Dzieci Izraela odesz?y na zawsze.

P??niej, kiedy powiedziano Faraonowi, ?e Dzieci Izraela nie wracaj?, straci? on panowanie nad sob? i wszcz?? po?cig z udzia?em tego, co pozosta?o z jego armii. Ju? wcze?niej wiadomo by?o, ?e nie wracaj?, z jakiego wi?c powodu Faraon wpad? w tak? z?o??? Faraon nie zareagowa? na to co robili ?ydzi, ale na to, co m?wili ludzie w jego otoczeniu. W tym momencie losy Faraona i Egiptu zosta?y przypiecz?towane. Sta?o si? tak nie dlatego, ?e ?ydzi odm?wili powrotu, ale dlatego, ?e Faraon odm?wi? przyznania si? do swoich ogranicze?.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Parszat Szmot – Proces, proces i jeszcze raz proces

Parszat Szmot – Proces, proces i jeszcze raz proces

Jak to mo?liwe, ?e nar?d egipski pozwoli? faraonowi na zabicie ich w?asnych s?siad?w, przyzwoitych obywateli, Hebrajczyk?w? Jak mogli pozwoli? na takie niczym nie uzasadnione okrucie?stwo i przest?pstwo? To pytanie zada? sobie faraon i jego ministrowie. Zastanawiali si? jak mog? przenikn?? do umys??w zwyk?ych ludzi tak, aby Hebrajczycy stali si? w ich oczach czym? tak nie istotnym, ?e mo?na ich si? pozby? i zabi??

Odpowiedzi? dla Faraona by?a ta sama metoda, kt?r? przez tysi?ce lat pos?uguj? si? wrogowie Izraela.

Jest ni? proces ot?piania umys??w, odbierania im spontaniczno?ci i w?asnego my?lenia, tak aby ?yczenia kr?la mog?y infiltrowa? umys?y i serca przeci?tnego Egipcjanina.

Tak jak czytamy w naszej parszy: Lecz rz?dy w Egipcie obj?? nowy kr?l, kt?ry nie zna? J?zefa.?I rzek? do swego ludu: Oto lud syn?w Izraela jest liczniejszy i pot??niejszy od nas.? Roztropnie przeciw niemu wyst?pmy, a?eby si? przesta? rozmna?a?. W wypadku bowiem wojny m?g?by si? po??czy? z naszymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyj?? z tego kraju.

Read more

Powolna, lecz s?uszna droga ? Paraszat BO

Powolna, lecz s?uszna droga ? Paraszat BO

Czy nie pro?ciej by?oby zabi? faraona? To nic skomplikowanego. Dlaczego zatem B?g ka?e nam przej?? przez ca?y proces dziesi?ciu plag, k?amstw i rozczarowa?, wiedz?c, ?e faraon nadal odrzuci Boga i lud Izraela?

Przestudiujmy pierwsze wersety paraszy z tego tygodnia oraz pytania jakie zosta?y postawione w ksi?dze Zohar na ten temat a tak?e odpowiedzi jakich udzieli? mistrz chasydzki.

?I rzek? Pan do Moj?esza: ?Id? do faraona, poniewa? uczyni?em twardym serce jego i jego s?ug, abym m?g? czyni? znaki swoje w?r?d nich,?i aby? opowiada? dzieciom twoim i wnukom, co zdzia?a?em w Egipcie. A znaki moje czyni?em mi?dzy nimi, aby wiedzieli, ?e Ja jestem Pan?.

Noam Elimelech – Rabin Elimelech z Le?ajska, s?ynny mistrz chasydzki, ucze? Magida z Mezeritch, zada? kilka pyta? na temat tego wersetu.

Read more

Paraszat Wajeszew – Dwa sny

Paraszat Wajeszew – Dwa sny

M?j dziadek, rabin Joseph Baumol, zauwa?y? kiedy?, ?e Tora ca?kiem wyrazi?cie przedstawia a? dwa sny J?zefa; jeden sen o przyw?dztwie nie by? wystarczaj?cy. Dlaczego nie? Czym r??ni si? przes?anie p?yn?ce ze snu z gwiazdami, od snu z wi?zkami pszenicy? Wyja?ni?, ?e do?wiadczenie J?zefa by?o typowe dla jego przodk?w, zar?wno dla jego ojca, jak i dziadka.

B?g nawiedzi? Abrahama zar?wno w wymiarze duchowym, jak i praktycznym. Przekaza? Abrahamowi zar?wno przes?anie materialnego b?ogos?awie?stwa, jak i historycznego proroctwa. Izaak tak?e otrzyma? b?ogos?awie?stwo i obietnic? ci?g?o?ci jako ogniwo w ?a?cuchu wielkiego narodu oraz materialn? obietnic? posiadania stu miar ziemi.

Ale co najwa?niejsze, Jakub ?ni? dwa razy: za pierwszym razem zjawia?y si? anio?y a za drugim mowa jest o owcach. Przes?anie jakie otrzyma? Jakub nie mog?oby by? bardziej wyraziste – masz dwie misje, dwa cele, dwie sfery, w kt?rych mo?esz s?u?y? Bogu i ulepsza? ludzko??: sfera duchowa i materialna.

Read more

Paraszat Balak – Biblijni z?oczy?cy

Paraszat Balak – Biblijni z?oczy?cy

Jakie jest nam znane najwcze?niejsze ?r?d?o antysemityzmu? Gdzie w Torze znajdujemy odniesienie do pr?by zlikwidowania ?yd?w i judaizmu? Najjaskrawsza historia to ta z Faraonem w Egipcie oraz druga z Balakiem i kr?lem Moabu, kt?ra ma miejsce czterdzie?ci lat p??niej. Obaj monarchowie pos?uguj? si? wywo?ywaniem strachu w celu wytworzenia histerycznej atmosfery w ich narodzie w stosunku do Izraelit?w. Czy istnieje jaki? zwi?zek mi?dzy tymi pod?ymi postaciami? Tak s?dz?.

Jest pewien fascynuj?cy midrasz, kt?ry opisuje trzech m?drych doradc?w, do kt?rych zwr?ci? si? ?Faraon, by zaradzi? liczebno?ci Dzieci Izraela w Egipcie. Prosi? o rad? Jitro, Hioba i Bilaama. Ka?dy z tych duchowych przyw?dc?w udzieli? innej odpowiedzi w sprawie Izraelit?w. Jitro powiedzia?, ?e lud Izraela zosta? pob?ogos?awiony przez Boga i dlatego nie powinien by? prze?ladowany ? zatem Jitro zosta? wygnany przez Faraona. Hiob przemilcza? spraw?, wi?c nie spotka?a go ?adna kara ani nagroda; Bilaam powiedzia?, ?e Izraelici s? niebezpieczni i powinni zosta? zniszczeni – zosta? sowicie wynagrodzony przez Faraona.

Read more