Paraszat Bereszit 5781

Paraszat Bereszit 5781

Tak du?o mo?na powiedzie? o Parszy Bereszit, ?e a? boj? si? otworzy? usta. Ka?demu nowemu pocz?tkowi towarzyszy strach przed pora?k?, a w naszej Parszy widzimy jej ca?kiem du?o. Zar?wno Adam, jak i jego pierworodny grzesz?, i to na du?? skal?. Jak reaguje B!g? Szuka ich? Nie wa?ne jak nisko upadamy, nie wa?ne, ?e dzia?amy w bezpo?redniej opozycji do jasno sprecyzowanego przez B!ga przykazania, On zawsze b?dzie wzywa? nas do powrotu.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Parasza Dwarim – Uczmy si? z grzech?w przesz?o?ci

Parasza Dwarim – Uczmy si? z grzech?w przesz?o?ci

?ydzi s? optymistami; nieustannie patrzymy w przysz?o??, by budujemy nowe ?ycie pr?buj?c poprawi? nasz? rzeczywisto?? z nadziej?, ?e mo?emy stworzy? lepsz? przysz?o??.

Tu w Krakowie zawsze skupiamy si? wok?? motta ?Budowania ?ydowskiej przysz?o??”, dobrze wiedz?c, ?e nasza polska przesz?o??, podczas gdy przez wiele wiek?w by?a pozytywna, XX wiek przyni?s? tak straszn? tragedi? i cierpienie, ?e mogliby?my si? zastanawia?, czy jest jaka? przestrze? i mo?liwo??, aby bra? pod uwag? rozw?j i przysz?o??.

Niemniej jednak to jedyny spos?b, w jaki potrafimy ?y? – patrzymy w przysz?o??, ?nimy, a potem zmieniamy te sny w nasz? rzeczywisto??.

Read more

Paraszat Masei – Taka by?a podr?? …

Paraszat Masei – Taka by?a podr?? …

Prawie ca?a parasza po?wi?cona jest opisom podr??y, co jest do?? nieproporcjonalnym zagospodarowaniem miejsca w Torze, w stosunku do innych sk?pych informacji przekazanych w narracji Tory. Chcia?bym dowiedzie? si? ?wi?cej o relacjach ?Moj?esza z jego dzie?mi ? a tu nie ma ani s??wka. By?bym zainteresowany wys?uchaniem Cipory i jej historii opowiedzianej jej s?owami, ale nie ma takiej opcji.? Zamiast tego prosz? bardzo otrzymujemy 49 werset?w, kt?re s? niczym innym lecz dziennikiem podr??y, kt?r? ju? znamy i zastanawiamy si?, dlaczego musimy to czyta? ponownie.

Komentarze s? obfite w pr?by wyja?nienia tej zagadki, chcia?bym przedstawi? kilka:

Read more