Dotykaj?c Bosko?ci

Dotykaj?c Bosko?ci

Jakub ucieka przed bratem na pustyni?. Samotny, przera?ony, roztrz?siony w?asnym post?pkiem i niejasnym przekazem od swoich rodzic?w – Jakub jest zagubiony. Co robi, by si? odnale??? Gdzie szuka inspiracji?

Dzisiaj wszyscy szukaj? inspiracji. Istniej? ksi??ki, pokazy, grupy na czatach, trenerzy, guru, zorganizowane wycieczki zapewniaj?ce inspiracj?, a tak?e wiele stron internetowych obiecuj?cych wieczne szcz??cie i spok?j. A jednak ludzie wci?? szukaj? …

Gdzie Jakub znajduje siebie i wewn?trzny spok?j? Do kogo si? zwraca, aby podj?? now? drog? w ?yciu? Odpowied? to dwa s?owa:

Jakub za? wyruszy? z Beer-Szeby i uda? si? do Haranu.?A gdy przyby? na pewne miejsce, zatrzyma? si? tam na noc, gdy? s?o?ce zasz?o, i wzi?? jeden kamie? z tego miejsca, pod?o?y? go sobie pod g?ow? i zasn?? na tym miejscu

???? ?????

?Ifga bemakom? mo?na przet?umaczy? jako: dotar? na miejsce, ustanowi? miejsce, zatrzyma? si? w miejscu.

Komentatorzy zastanawiali si? nad wyja?nieniem i zdefiniowaniem tych dw?ch s??w.

Read more