Si?a ?ydowskiej determinacji

Si?a ?ydowskiej determinacji

Nie codziennie spotyka si? kogo?, kto zrobi? alij? do Izraela nieca?e trzy lata temu, nauczy? si? p?ynnie hebrajskiego i walczy? z Izraelskimi Si?ami Obronnymi o prawo do s?u?by bojowej, mimo ?e przekroczy? wiek kwalifikacyjny.?Ale Ayala Tova Hangshing, cz?onkini plemienia Bnei Menasze, kt?ra z nasz? pomoc? przenios?a si? do Izraela z p??nocno-wschodnich Indii, jest w?a?nie tak? osob?.

Ayala z dum? s?u?y teraz w Hebronie w Izraelu, gdzie strze?e Jaskini Patriarch?w, miejsca poch?wku ojc?w za?o?ycieli narodu ?ydowskiego. Bnei Menasze to naprawd? niezwykli ludzie, kt?rzy s? cz??ci? niezwyk?ego narodu. Nadszed? czas, aby wesprze? innych Bnei Menasze w ich powrocie do domu. Dzi?ki temu oni b?d? mogli wspiera? ?ydowskie pa?stwo Izrael.

Pom?? i Ty.

Wp?a? teraz

Paraszat Chajej Sara – Zawsze patrz w przysz?o??

Paraszat Chajej Sara – Zawsze patrz w przysz?o??

Zaskakuj?ce, ?e pod koniec poprzedniej paraszy, czyli paraszy Wajera, zaraz po zwi?zaniu Izaaka, otrzymujemy pozornie nieistotn? informacj? o dzieciach brata Abrahama i ich potomkach. W?r?d nich by?a Rebeka, kt?ra p??niej zosta?a ?on? Izaaka. Nast?pn? parasz? otwiera ?mier? Sary.

Baal Haturim (Jacob Ben Asher 1269-1343 zmar?y w ?Toledo w Hiszpani, kt?ry napisa? jedn? z najwa?niejszych ksi??ek omawiaj?cych Halach?, zwan? “Tur”) zauwa?a, ?e najpierw dowiadujemy si? o narodzinach Rebeki, zanim czytamy wie?? o ?mierci Sary. Przed zachodem s?o?ca Sary jeste?my ?wiadkami wschodu s?o?ca Rebeki.

Read more