INSPIRUJ?CY SUKCES PO HISZPA?SKU

INSPIRUJ?CY SUKCES PO HISZPA?SKU

Nieopart? potrzeb? spo?eczno?ci emigrant?w do Izraela (olim) jest przekazanie tego co prze?yli kolejnym nowo-przyby?ym. Ilan Bresler, konsultant finansowy z Argentyny, w?a?nie to robi.

Bresler jest przedsi?biorc? prowadz?cym w Izraelu firm? doradztwa finansowego o nazwie Cucu. Dokonawszy aliji 23 lata temu, Bresler prowadzi teraz szkolenia i coaching dla hiszpa?skoj?zycznych ludzi w Izraelu, kt?rzy chc? za?o?y? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?. Bresler motywuje i zach?ca ludzi do rozpocz?cia i przezwyci??enia strachu, mimo ?e przebywaj? w nowym kraju i niekoniecznie posiadaj? silne umiej?tno?ci w j?zyku hebrajskim.

W tym tygodniu Centrum Ma’ani prowadzone przez Shavei Israel go?ci?o Ilana Breslera organizuj?c w naszych biurach w Jerozolimie specjalne seminarium finansowe w j?zyku hiszpa?skim. Wzi??a w nich udzia? entuzjastyczna grupa blisko 20 os?b z r??nych ?rodowisk i r??nych kraj?w. Niekt?rzy uczestnicy s? po konwersji do kt?rej uczyli si? w Machon Miriam r?wnie? prowadzonym przez Shavei Israel.

Po spotkaniu ludzie byli bardzo wdzi?czni Shavei Israel za sprowadzenie Breslera, poniewa? zach?ci? ich do rozpocz?cia ?ycia w Izraelu i uwierzenia, ?e ??oni r?wnie? mog? spe?ni? swoje marzenia. Ludzie czuli si? bardziej zmotywowani do nauki hebrajskiego i ?rozwini?cia? ?ycia w Izraelu. Widoczna by?a wyczuwalna mocna energia, a sam Bresler bardzo cieszy? si? zaanga?owaniem i podekscytowaniem grupy.

Wszystkim uczestnikom ?yczymy sukces?w w ich biznesplanach i przedsi?wzi?ciach oraz czekamy na kolejne inspiruj?ce programy w Centrum Ma?ani!