WIELKA RADO?? W CALI

WIELKA RADO?? W CALI

W tym miesi?cu w Cali w Kolumbii mia?o miejsce wyj?tkowe wydarzenie, kt?re poruszy?o serca wielu os?b, w szczeg?lno?ci zespo?u Shavei Israel. Chcemy pogratulowa? rabinowi Aszerowi Abrabanelowi i jego ?onie ich ma??e?stwa i ?yczy? im wsp?lnego ?ycia pe?nego b?ogos?awie?stw, pokoju, harmonii i mi?o?ci. Rabin Asher bierze udzia? w dzia?aniach Shavei Israel i jest przedstawicielem organizacji w swoim mie?cie. Bardzo doceniamy jego cenn? prac? dla Shavei Israel i spo?eczno?ci Maguen Abraham w Cali w Kolumbii.
?
W ?lubie uczestniczyli Rav Shimon Yechua, wys?annik Shavei Israel w Kolumbii, a tak?e rabin Shmuel Tawil i Rav Yitzchack Abud z Meksyku, kt?rzy poprowadzili ceremoni? ?lubn? (mesader kiddushin). Rav Elad Villegas, dyrektor ACIC (Stowarzyszenie Wsp?lnot Izraela w Kolumbii), powiedzia? kilka s??w i wzni?s? toast za now? par?.