EMOCJONALNE WESELE DLA 11 PAR BNEI MENASZE

Jedena?cie par Bnei Menasze ponownie zawar?o zwi?zek ma??e?ski. Wszystkie pary niedawno wyemigrowa?y do ??Izraela z p??nocno-wschodnich Indii,. W Izraelu przeszli formaln? konwersj? na judaizm pod nadzorem Naczelnego Rabinatu. Grupowy ?lub odby? si? w o?rodku absorpcyjnym Shavei Israel w Nordii, niedaleko Netanji.

11 par znalaz?o si? w?r?d 257 nowych imigrant?w Bnei Menasze, kt?rym we wsp??pracy z ministrem aliji i integracji Pnin? Tamano Shata pomogli?my w emigracji. Tych 11 par pochodzi z p??nocno-wschodnich stan?w Indii, Manipur i Mizoram. Wszyscy planuja osiedli? si? w mie?cie Nof HaGalil, dawniej znanym jako G?rny Nazaret, na p??nocy Izraela.

D wesel panny m?ode starannie si? przygotowa?y. Mia?y pi?kne fryzury i pe?en makija? oraz bia?e suknie ?lubne. Niekt?rzy panowie m?odzi nosili tradycyjne garnitury z plemiennymi wzorami Bnei Menasze. W ?wietle sytuacji koronawirusa uroczysto?ci odby?y si? za zgod? izraelskiego Dow?dztwa Frontu Wewn?trznego i zgodnie z przepisami Ministerstwa Zdrowia.

W?r?d par, kt?re ponownie wysz?y za m??, byli Maccabi Hnamte (72) i Sarah Hnamte (70) z p??nocno-wschodniego stanu Mizoram w Indiach, kt?rzy s? szcz??liwym ma??e?stwem od 49 lat. Ich dwoje dzieci dokona?o aliji do Izraela w 2003 roku. Nie widzieli si? przez ponad 17 lat, a? do przybycia rodzic?w do pa?stwa ?ydowskiego zaledwie dwa miesi?ce temu.

?Jeste?my bardzo wdzi?czni za zrobienie Aliyi i bardzo podekscytowani mo?liwo?ci? do??czenia w ko?cu do naszych dzieci i wnuk?w? – powiedzieli Hnamtes. ?Po 49 latach mieli?my zaszczyt ?adnie si? ubra? i ponownie wzi?? ?lub, tylko tym razem pod chup? (?ydowskim baldachimem weselnym) tutaj, w kraju naszych przodk?w, w Ziemi Izraela?.

Bnei Menasze, czyli potomkowie Manaszego, twierdz?, ?e pochodz? od jednego z dziesi?ciu zaginionych plemion Izraela, zes?anych na wygnanie przez Imperium Asyryjskie ponad 27 wiek?w temu. Ich przodkowie przez wieki w?drowali po Azji ?rodkowej i Dalekim Wschodzie, zanim osiedlili si? na terenach dzisiejszych p??nocno-wschodnich Indii, wzd?u? granic Birmy i Bangladeszu. Przez ca?y okres pobytu na wygnaniu Bnei Menasze nadal praktykowali judaizm, tak jak ich przodkowie, w??czaj?c w to przestrzeganie zasad koszerno?ci, praw czysto?ci rodzinnej, szabatu czy obchodzenia ?wi?t. Kontynuowali marzenie o tym, ?e pewnego dnia wr?c? do ziemi swoich przodk?w, Ziemi Izraela.

Jak dot?d Shavei Israel spe?ni? marzenie o Aliji, imigracji do Izraela, ponad 4000 Bnei Menasze i planuje pom?c w sprowadzeniu wi?kszej liczby cz?onk?w spo?eczno?ci do Izraela. Obecnie 6500 Bnei Menasze oczekuje na powr?t do ?ydowskiej ojczyzny.

Zapraszamy na wi?cej zdj?? z tej radosnej okazji, wykonanych przez nasz? Laur? Ben-David:

Cud Chanukowy Bnei Menasze

Po d?ugim, ca?onocnym, m?cz?cym locie grupa nowych imigrant?w wysz?a z samolotu El Al i powoli zesz?a po schodach. Ich prze?ywanie wzmocni? poranny ch??d tel Avivu, a tak?e ?wiadomo??, ?e ich wy?nione marzenie w?a?nie nadesz?o. Jest wreszcie prawdziwe.

Gdy zeszli na asfalt i postawili stop? w miejscu, gdzie kiedy? stali ich przodkowie, a gzie teraz stan?? mogli oni ? po wiekach wygnania ? cz??? ukl?k?a w namaszczeniu i uca?owa?a ziemi? dzi?kuj?c Stw?rcy za sprowadzenie ich do domu, do Syjonu. Z pewno?ci? nawet najbardziej zatwardzia?e serce nie mog?o si? powstrzyma? przed poruszeniem. Ten obraz by? niczym scena z biblii, kt?ra o?y?a.

W zesz?y wtorek grupa 250 os?b z grupy Bnei Menasze z p??nocno-wschodnich Indii wyl?dowa?a na lotnisku Ben-Gurion specjalnym lotem czarterowym zorganizowanym przez Shavei Israel – organizacj?, kt?r? za?o?y?em i kt?rej przewodnicze. Po przej?ciu formalnej konwersji przez naczelnego rabinatu Izraela imigranci przeprowadz? si? do Nof HaGalil, dawniej znanego jako G?rny Nazaret.

Bnei Menasze to potomkowie plemienia Manassesa, jednego z dziesi?ciu zaginionych plemion wygnanych z Ziemi Izraela ponad 2700 lat temu przez Imperium Asyryjskie.

Pomimo tak d?ugiego odci?cia od reszty narodu ?ydowskiego, Bnei Menasze nadal zachowali zwyczaje swoich przodk?w, przestrzegaj?c szabatu, zachowuj?c koszerno?? i przestrzegaj?c praw czysto?ci rodziny. Nigdy nie zapomnieli, kim s?, sk?d pochodz?, ani dok?d pewnego dnia powr?c?.

Po odkryciu w latach 80. przez nie?yj?cego ju? rabina Eliyahu Avichail, Bnei Menasze przyj?li wsp??czesny ortodoksyjny judaizm.

Jak dot?d ponad 4000 Bnei Menasze dokona?o aliji, g??wnie dzi?ki Shavei Israel. Kolejnych 6500 pozostaje w Indiach w oczekiwaniu na mo?liwo?? emigracji do pa?stwa ?ydowskiego.

Grupa 250 os?b, kt?ra dokona?a aliji na pocz?tku tego tygodnia, by?a pierwsz? od dw?ch i p?? roku, a ich powr?t do domu jest pe?en poruszaj?cych osobistych historii.

W rzeczywisto?ci liczba 250 kryje znacznie wi?cej – za tymi cyframi s? ?ywe, oddychaj?ce istoty ludzkie, z kt?rych ka?dy jest osobnym ?wiatem z nadziejami, pasjami i marzeniami.

W?r?d przyby?ych by?a Miriam Singson, wdowa z indyjskiego stanu Manipur, wraz z synem Tzadokiem i c?rk? Rin?. Miriam ma dwoje innych dzieci, kt?re kilka lat temu zrobi?y aliji. W tym tygodniu po raz pierwszy mog?a zobaczy? swoje sze?cioro izraelskich wnuk?w.

Kolejne serdeczne spotkanie odby?o si? mi?dzy Jaffy Haokip, jej dwoma m?odymi synami, Alonem i Hanani?, a jej rodzicami Nehemiaszem i Nirit, kt?rzy przeprowadzili si? do Izraela 13 lat temu. Od tamtej pory nie widzia?a ich, a oni nie mieli okazji pozna? w?asnych wnuk?w.

Jest jeszcze Azaria Kolny, kt?ra mieszka?a w Izraelu przez ostatnie dwie dekady. Powiedzia?a do mnie: ?Bardzo trudno mi uwierzy?, ?e b?d? mia? szans? obj?? mojego drogiego syna i jego rodzin? po 20-letniej przerwie. Czuj? si? bardzo szcz??liwa i w szoku? Nie potrafi? nawet wyrazi? swoich uczu? ?.

Wznowienie imigracji Bnei Menasze nie by?oby mo?liwe bez zdecydowania i determinacji Pniny Tamano-Shaty z Ministerstwa Aliji i Absorpcji. Praktycznie od dnia, w kt?rym obj??a stanowisko, postanowi?a zrobi? wszystko, co w jej mocy, aby uzyska? wymagane pozwolenia na powr?t Bnei Menasze do domu.

Bnei Menasze mog? nie m?wi? w jidysz ani ladino, mo?e nie jedz? codziennie gefilte fish, ani nie delektuj? si? gor?cym czulentem, ale to w ?aden spos?b nie czyni ich mniej cz??ci? ?ydowskiej spo?eczno?ci. S? b?ogos?awie?stwem dla Izraela i narodu ?ydowskiego i musimy zrobi? wszystko, co w naszej mocy, aby zjednoczy? ich z nami zjednoczy?.

To dobrze, ?e alija Bnei Menasze mia?a miejsce w zesz?ym tygodniu w czasie Chanuki, kiedy ?wi?tujemy odkrycie przez Hasmoneczyk?w cudownej flaszki czystej oliwy, kt?ra jako? zdo?a?a pozosta? nieska?ona. W tym sensie ponowne odkrycie zaginionego plemienia Bnei Menasze, kt?re zachowa?o swoj? wierno?? Bogu Izraela pomimo 27 wiek?w wygnania, jest wsp??czesn? wersj? cudu Chanuki, wiary ?ydowskiej i przetrwania wbrew wszelkim przeciwno?ciom.

Rok 2020 by? rokiem wstrz?s?w, niepewno?ci i niepokoju. Wi?c gdy zbli?a si? do ko?ca, mi?o jest m?c ?wi?towa? naprawd? poruszaj?cy i szczeg?lny moment w historii syjonist?w i ?yd?w.

Jednak nawet gdy delektujemy si? tym wydarzeniem, nie zapominajmy o tych, kt?rzy zostali w tyle, kt?rzy wci?? czekaj? na alij?. Z Bo?? pomoc? zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wszystkie pozosta?e 6500 Bnei Menasze mog?y nazywa? Izrael swoim domem. Niech to nast?pi wkr?tce.

Marzenie o aliji mo?e si? sp?ni?.

Do ko?ca grudnia zamierzamy sprowadzi? 250 nowych imigrant?w.?Z Twoj? pomoc? b?dzie to mo?liwe!?Oto historia jednej rodziny, kt?ra niecierpliwie czeka:

Hanniel Haokip ca?e swoje 26 lat sp?dzi? w p??nocno-wschodnich Indiach. A jednak przez ca?e ?ycie marzy? o powrocie do Ojczyzny – Izraela. 

Hanniel jest ?ydem z plemienia Bnei Menasze. Podobnie jak ?ydzi na ca?ym ?wiecie, ?smego dnia mia? swoje Brit Mila (obrzezanie), zosta? wychowany, aby przestrzega? Tory i marzy o powrocie do Syjonu. Jego ojciec i matka powiedzieli mu, ?e Bnei Menasze jest jednym z dziesi?ciu zaginionych plemion Izraela, i ?e pewnego dnia wr?c? do domu. W rzeczywisto?ci, ilekro? widzia? samolot lec?cy po niebie, pierwsz? rzecz?, kt?ra przychodzi?a mu do g?owy, by?a Ziemia ?wi?ta. Mimo to trudno by?o mu urzeczywistni? to g??bokie pragnienie.

Z biegiem lat Hanniel zacz?? widzie?, jak setki cz?onk?w jego spo?eczno?ci robi Alij?, a marzenie, kt?re wydawa?o si? prawie niemo?liwe, powoli zamienia?o si? w realn? nadziej?. W ci?gu ostatnich 20 lat Shavei Israel pom?g? 4000 Bnei Menasze w zrobieniu aliji. Teraz izraelska minister aliji i absorpcji, Pnina Tamano-Shata we wsp??pracy z Ministerstwem Spraw Wewn?trznych i Shavei Israel kontynuuje planowan? alij? 722 ?yd?w Bnei Menasze. Hanniel znalaz? si? na li?cie 722. Nagle nadzieja Hanniela staje si? rzeczywisto?ci?. 

Hanniel, kt?ry mieszka w mie?cie Imphal w Indiach, dzieli si? swoim marzeniem ze swoj? ?on? Elian?, kt?r? po?lubi? w 2013 roku, oraz ich dwoma synami, Eldadem (6 lat) i Yedidya (3 lata).

Razem po?wi?cali sw?j wolny czas na nauk? Tory, przestrzeganie micwot (przykaza?) i przygotowywanie si? do ?ycia w Izraelu. 

?Alija oznacza wszystko dla mnie i mojej rodziny? – m?wi Hanniel, poniewa? Eretz Israel to znacznie wi?cej ni? ma?y kawa?ek ziemi na Bliskim Wschodzie. To ziemia dana naszym przodkom przez B-ga. Pa?stwo Izrael jest ?ywym dowodem na to, ?e nar?d ?ydowski przetrwa? wbrew wszelkim przeciwno?ciom i b?dzie nadal ?y? i prosperowa?. To ziemia b?ogos?awiona przez Boga. I nie mo?emy si? doczeka?, aby s?u?y? naszemu Stw?rcy jeszcze lepiej ni? dotychczas.

?Niech HaShem odpowie na modlitwy mojej rodziny i na modlitwy tysi?cy Bnei Menashe, kt?rzy do dzi? z niecierpliwo?ci? czekaj? na alij? do Izraela?.

Prosz?, pom?? Hannielowi i jego rodzinie dokona? aliji. Koszt to 1000 $ na osob?, wi?c w przypadku Hanniela i jego rodziny zaledwie 4000 $ pozwoli im spe?ni? swoje marzenie.

Odliczanie dni do aliji

Chcemy sprowadzi? 250 nowych imigrant?w. Z Twoj? pomoc? b?dzie to mo?liwe!?Oto historia jednej rodziny, kt?ra niecierpliwie czeka:

Dla Ofera Kolnego, lat 44, alija by?a marzeniem jego, jego ?ony i dw?jki dzieci. Ofer, absolwent college’u pracuj?cy jako prywatny nauczyciel, zawsze chcia? przeprowadzi? si? do Izraela i zosta? rabinem. Trzykrotnie odnowia? sw?j paszport, czekaj?c na szans?, by to si? wreszcie wydarzy?o. Jak m?wi: ?Jednym z najwa?niejszych przykaza? Tory jest ?ycie w Ziemi Obiecanej. W przeciwnym razie jeste?my niekompletni ?.

Teraz, gdy ma rodzin?, ma nadziej?, ?e przynajmniej raz w Izraelu b?dzie m?g? regularnie studiowa? Tor?. Ofer zawsze czu? si? niepewnie w Indiach i odlicza dni, kiedy jego rodzina w ko?cu b?dzie mog?a nazwa? Izrael ?domem?.

?ona Ofera, Tehila, kt?ra robi wszystko, co w jej mocy, aby uzupe?ni? ich dochody, r?wnie? jest podekscytowana. Ch?opcy, Itzhak, kt?ry ma osiem lat i Yuval, kt?ry ma cztery lata, ju? marz? o swojej przysz?ej roli w IDF. ?M?j starszy syn, kt?ry jest w drugiej klasie, chce zosta? oficerem armii. Ale m?j maluch, kt?ry ma dopiero cztery lata, ju? planuje zosta? pilotem izraelskich si? powietrznych! ?

Pom?? Oferowi i jego rodzinie zrobi? aliji?. Koszt to 1000 $ na osob?, wi?c w przypadku Ofera, jego ?ony i jego dzieci to zaledwie 4000 $. W?a?nie tyle pieni?dzy pozwoli im spe?ni? swoje marzenie.

Tradycyjne obiekty Bnei Menasze na wystawie w Centrum Maani

W ramach piel?gnowania wiedzy i ?wiadomo?ci na temat zaginionych i ukrytych spo?eczno?ci ?ydowskich w Centrum Ma’ani mamy wiele eksponat?w w naszej siedzibie w Jerozolimie. Obecnie wystawiamy pi?kne zdj?cia i artefakty Bnei Menasze z p??nocno-wschodnich Indii.

Obejmuj? one instrumenty muzyczne, kolorow? odzie?, bi?uteri? i upominki. Wszystko powsta?o z r?k cz?onk?w spo?eczno?ci ?ydowskiej Bnei Menasze lub dla jej u?ytku.

ALIJA BNEI MENASZE: Poznaj ESTHER HAOKIP

Jeszcze w tym roku Shavei Israel chce sprowadzi? do Izraela 250 os?b z pokolenia Bnei Menasze, by zrobi?y alij?. W?r?d nich jest pochodz?ca z Manipur Esther Haokip, kt?ra jest bardzo podekscytowana spe?nieniem swojego marzenia i powrotem do krainy przodk?w.

Tej jesieni, po wielu latach oczekiwania, Esther Haokip w ko?cu b?dzie mog?a przytuli? swoje dwoje urodzonych w Izraelu wnuk?w, kt?rych nigdy wcze?niej nie widzia?a. Wdowa Esther jest cz?onkiem ?ydowskiej spo?eczno?ci Bnei Menasze w p??nocno-wschodnich Indiach. S? to potomkowie jednego z dziesi?ciu utraconych plemion Izraela. Teraz kobieta nie mo?e si? doczeka? a? do??czy do krewnych w Ziemi ?wi?tej. Jej alija b?dzie mo?liwa r?wnie? dzi?ki waszej pomocy.

Esthera mieszka w indyjskim stanie Manipur, wzd?u? granic z Birm? i Bangladeszem. M?j m?? Yishai zmar? w 2009 roku i nie zd??y? spe?ni? swojego marzenia o przyje?dzie do Izraela.  ?Jednak ja nigdy nie porzuci?am marze? ani pragnienia powrotu do mojej ojczyzny? – dodaje.

W 2007 roku Esther ?egna si? ze ?zami z c?rk? Chedv?, kt?ra zrobi?a alij?. Zostawszy w Indiach, Esther nie widzia?a swojej c?rki od ponad 12 lat. T?skni?a za byciem w ?yciu swoich jedynych wnuk?w, dzieci Chedyi.

Wcze?niej w 1998 r. rodzice, brat i siostra Esthery przeprowadzili si? do Izraela. ?Jestem bardzo szcz??liwa z twojego powodu. Ale bardzo za sob? t?sknimy. ?yjemy w roz??ce od 21 lat? – m?wi.

Bolesna separacja Esther by?a dla niej bardzo trudna. A od ?mierci m??a musia?a opiekowa? si? trzema synami, kt?rzy z ni? mieszkaj?.

?Moi synowie i wierz?, ?e ?ycie w Izraelu by?oby okazj? do ponownego po??czenia si? z naszymi korzeniami i naszymi przodkami?, m?wi Esther, dodaj?c: ?Ale potrzebujemy pomocy, aby wr?ci? do domu na Syjon?.

Wspieraj alij? Bnei Menasze robi?c wielka r??nic?! Alija Esther, jej rodziny oraz innych Bnei Menasze jest przez nas wspierana. Ka?da Wasza wp?ata pomo?e w tym nam. Koszt imigranta wynosi zaledwie 1000 USD, co pokrywa niekt?re pocz?tkowe koszty absorpcji. Za ka?de zebrane 1000 USD Esther lub inna osoba z Bnei Menasze powr?ci do Syjonu.

ALIJA BNEI MENASZE: POZNAJ ELONA HAOKIPA

Jeszcze w tym roku Shavei Israel sprowadzi du?? grup? 250 imigrant?w Bnei Menasze z p??nocno-wschodnich Indii do Izraela, by zrobili Alij?. W?r?d nich jest 55-letni Elon Lunkhojang Haokip, pochodz?cy z Manipur. Jest on bardzo podekscytowany, ?e spe?ni swoje marzenie i powr?ci? do ziemi swoich przodk?w.

Elon pami?ta, ?e ??zainteresowa? si? swoim dziedzictwem jakie? dwadzie?cia lat temu, kiedy dowiedzia? si?, ?e korzenie jego rodziny si?gaj? Dziesi?ciu Zaginionych Plemion Izraela. Elon zacz?? prowadzi? ?ycie religijnego ?yda i zdecydowa? si? wspiera? swoj? spo?eczno??, wykorzystuj?c swoje talenty i silne strony. Najpierw s?u?y? jako chazan (kantor) w lokalnym centrum spo?eczno?ci B.Vengnom Beith Shalom, a p??niej jako mohel, sprowadzaj?c oko?o 1000 dzieci Bnei Menasze na przymierze Abrahama. Elon jest ?onaty i wychowuje czterech syn?w i c?rk?. Oni wszyscy do??czyli do jego wyboru ?ydowskiej drogi.

“To dla mnie jak sen, aby uda? si? do krainy, za kt?r? zawsze t?skni?em, a to marzenie wreszcie si? spe?ni dzi?ki pomocy Shavei Israel!”- Haokip opowiada emocjonalnie. Plan przeprowadzki rodziny Elona oraz innych Bnei Menasze do Izraela, kt?ra sprawi, ?e wszyscy b?d? mogli zrobi? Alij?, zale?y cz??ciowo od finansowania.

“Koszt” imigranta wynosi zaledwie 1000 USD, co obejmuje przelot i transport z Indii do Izraela, a tak?e cz??? pocz?tkowych koszt?w absorpcji. Za ka?de 1000 $, kt?re zostanie wp?acone, Elon lub inny Bnei Menasze b?dzie m?g? odby? d?ug? podr?? do domu na Syjonie.

Wspieraj Alij? Bnei Menasze i dokonaj prawdziwej zmiany!

Jeden Nar?d, Wiele Twarzy

Na ca?ym ?wiecie ma miejsce bezprecedensowe przebudzenie. Potomkowie ?yd?w ze wszystkich ?rodowisk chc? powr?ci? do swoich korzeni i przyj?? swoje dziedzictwo.

Przez ostatnich 15 lat dzi?ki Shavei Israel ? organizacji, kt?rej przewodnicz? ? odkry?em, ?e jest mn?stwo ludzi, kt?rych przodkowie byli kiedy? cz??ci? nas i kt?rzy teraz szukaj? drogi powrotnej do swojej przesz?o?ci. Jest to rozw?j, kt?ry dalej przekszta?ci kontury, charakter, a nawet kolor ?ydostwa.

Od ?yd?w z Kaifeng w Chinach, kt?rych sefardyjscy przodkowie podr??owali wzd?u? Jedwabnego Szlaku, przez Bnei Menasze z p??nocno-wschodnich Indii, kt?rzy twierdz?, ?e pochodz? od zaginionego plemienia Izraela do ?Ukrytych ?yd?w? w Polsce, kt?rzy s? potomkami ocala?ych z Holokaustu. S? to t?umy, kt?rych historia nierozerwalnie ??czy si? z narodem ?ydowskim.

By? mo?e najwi?ksz? grup? wszystkich jest Bnei Anousim, kt?r? historycy nazywaj? obra?liwym s?owem Marranos i kt?rych przodkami byli ?ydzi hiszpa?scy i portugalscy zmuszeni do przej?cia na katolicyzm w XIV i XV wieku. Naukowcy szacuj?, ?e ich liczba na ?wiecie wynosi miliony, a ostatnie badanie genetyczne opublikowane w grudniu 2018 r. wykaza?y, ?e 23 procent mieszka?c?w Ameryki ?aci?skiej ma ?ydowskie korzenie.

Je?li b?dziemy wystarczaj?co ostro?ni, aby skorzysta? z okazji i wyci?gn?? r?k? do tych spo?eczno?ci i wzmocni? nasze wi?zi z nimi, to w nadchodz?cych dziesi?cioleciach b?dziemy ?wiadkami powrotu setek tysi?cy, a mo?e i wi?cej, do naszych ?ydowskich szereg?w.

Historycy szacuj?, ?e w okresie Heroda 2000 lat temu na ca?ym ?wiecie by?o oko?o 8 milion?w ?yd?w. W tym samym czasie dynastia Han przeprowadzi?a spis ludno?ci w roku 2, w kt?rym stwierdzono, ?e by?o 57,5 miliona Chi?czyk?w. Przeskoczmy do tera?niejszo?ci. Liczby s? oczywi?cie ca?kiem inne. Chiny zamieszkuj? 1,1 miliarda ludzi, mimo ?e ?wiatowe ?ydostwo zaledwie liczy ponad 14 milion?w.

W ci?gu ostatnich 2000 lat wygnania stracili?my niezliczon? liczb? ?yd?w, czy to przez asymilacj?, czy ucisk. Wielu ich potomk?w domaga si? powrotu. Ten rozw?j jest ?wiadectwem pot?gi ?ydowskiej historii i triumfu ?ydowskiego przeznaczenia.

M?wi si?, ?e ?wiat staje si? coraz mniejszy dzi?ki procesom globalizacji i rosn?cej wsp??zale?no?ci gospodarczej i strategicznej. Aby rozwija? si? w tej globalnej wiosce, nar?d ?ydowski b?dzie potrzebowa? chi?skich ?yd?w i indyjskich ?yd?w nie mniej ni? ameryka?skich i brytyjskich.

Oznacza to, ?e musimy nie tylko zrobi? wi?cej, aby utrzyma? ?yd?w w ?ydowskich r?kach, ale tak?e musimy zacz?? my?le? poza polem o tym, jak zwi?kszy? nasz? liczebno??. Potrzebujemy wi?cej ?yd?w, wi?c dlaczego nie si?gn?? z powrotem do naszej zbiorowej przesz?o?ci i odzyska? tych, kt?rzy zostali wyrwani z naszej ?rodziny? z powodu wygnania i prze?ladowa?? Wielu potomk?w ?yd?w ju? puka do naszych drzwi, prosz?c o pozwolenie na wej?cie. Wszystko, co musimy zrobi?, to przekr?ci? ga?k?, podwa?y? wej?cie i przyjd?.

Rzeczywi?cie, ten rodz?cy si? proces ju? trwa. Za zgod? rz?du izraelskiego Shavei Israel przywi?z? ponad 4000 Bnei Menasze z Indii oraz kilkunastu m?odych chi?skich ?yd?w do Jerozolimy.

Kiedy patrzymy w przysz?o??, gdy ten trend nabiera tempa, jasne jest, ?e nar?d ?ydowski b?dzie jednym narodem o wielu twarzach, o wiele liczniejszym i bardziej zr??nicowanym, ni? ktokolwiek m?g?by sobie wyobrazi? na pocz?tku XXI wieku.

Zamiast obawia? si? tej prognozy, powinni?my j? przyj??, poniewa? ludno?? ?ydowska b?dzie silniejsza pod wzgl?dem demograficznym i duchowym.

Nie jest to forma ?dzia?alno?ci misyjnej?. Przecie? idea nie polega na wychodzeniu i przekonywaniu nieprzekonanych, ale raczej na otwieraniu drzwi tym, kt?rzy ju? nas szukaj?. Oczywi?cie nie wszyscy zdecyduj? si? to zrobi?. Ale sam akt zaanga?owania si? w pomoc takim ludziom stworzy w nich wi?ksz? mi?o?? do Izraela i ?ydowskich spo?eczno?ci. Nawet je?li wol? pozosta? oddanymi katolikami w Madrycie lub dumnymi protestantami w Nowym Meksyku.

Kultywuj?c ich identyfikacj? z ?ydowskimi korzeniami, czy to w spos?b kulturowy, intelektualny, czy duchowy, rozszerzymy liczb? os?b, kt?re patrz? ciep?o i sympatycznie na ?yd?w i Izrael.

Ale mo?emy i powinni?my celowa? wy?ej. Rozmiar ma znaczenie, czy to w koszyk?wce, biznesie czy dyplomacji. Aby zmieni? ?wiat i sprosta? naszej narodowej misji jako ?yd?w, potrzebujemy znacznie wi?kszego i bardziej zr??nicowanego ?zespo?u? do dyspozycji, jednego z rozbudowanym grafikiem i siln? ?awk?. Innymi s?owy, potrzebujemy wi?cej ?yd?w.

Musimy tak?e zacz?? postrzega? r??norodno?? jako co?, co jest nie tylko dobre, gdy budujemy nasz krajowy portfel. Jest to oznaka si?y dla narodu ?ydowskiego, kt?rego nie wszyscy wygl?damy podobnie, my?limy podobnie lub maj? takie samo t?o, a nawet kolor sk?ry.

Tak wi?c, gdy coraz wi?ksza liczba potomk?w ?yd?w na ca?ym ?wiecie udaje si? w d?ug? podr?? do domu. Witajmy ich z otwartymi ramionami, poniewa? to jeszcze bardziej wzbogaci skomplikowany gobelin naszych ludzi.

SERIA WYK?AD?W W CENTRUM MAANI: UTRACONE I UKRYTE WSP?LNOTY ?YDOWSKIE

Centrum Maani prowadzone przez Shavei Israel rozpocz??o seri? interesuj?cych i ciekawych wyk?ad?w po?wi?conych spo?eczno?ci utraconych i ukrytych ?yd?w na ca?ym ?wiecie. Wyk?ady odbywaj? si? w biurach Shavei Israel i s? otwarte dla publiczno?ci.

Continue reading “SERIA WYK?AD?W W CENTRUM MAANI: UTRACONE I UKRYTE WSP?LNOTY ?YDOWSKIE”