ALIJA BNEI MENASZE: POZNAJ ELONA HAOKIPA

ALIJA BNEI MENASZE: POZNAJ ELONA HAOKIPA

Jeszcze w tym roku Shavei Israel sprowadzi du?? grup? 250 imigrant?w Bnei Menasze z p??nocno-wschodnich Indii do Izraela, by zrobili Alij?. W?r?d nich jest 55-letni Elon Lunkhojang Haokip, pochodz?cy z Manipur. Jest on bardzo podekscytowany, ?e spe?ni swoje marzenie i powr?ci? do ziemi swoich przodk?w.

Elon pami?ta, ?e ??zainteresowa? si? swoim dziedzictwem jakie? dwadzie?cia lat temu, kiedy dowiedzia? si?, ?e korzenie jego rodziny si?gaj? Dziesi?ciu Zaginionych Plemion Izraela. Elon zacz?? prowadzi? ?ycie religijnego ?yda i zdecydowa? si? wspiera? swoj? spo?eczno??, wykorzystuj?c swoje talenty i silne strony. Najpierw s?u?y? jako chazan (kantor) w lokalnym centrum spo?eczno?ci B.Vengnom Beith Shalom, a p??niej jako mohel, sprowadzaj?c oko?o 1000 dzieci Bnei Menasze na przymierze Abrahama. Elon jest ?onaty i wychowuje czterech syn?w i c?rk?. Oni wszyscy do??czyli do jego wyboru ?ydowskiej drogi.

“To dla mnie jak sen, aby uda? si? do krainy, za kt?r? zawsze t?skni?em, a to marzenie wreszcie si? spe?ni dzi?ki pomocy Shavei Israel!”- Haokip opowiada emocjonalnie. Plan przeprowadzki rodziny Elona oraz innych Bnei Menasze do Izraela, kt?ra sprawi, ?e wszyscy b?d? mogli zrobi? Alij?, zale?y cz??ciowo od finansowania.

“Koszt” imigranta wynosi zaledwie 1000 USD, co obejmuje przelot i transport z Indii do Izraela, a tak?e cz??? pocz?tkowych koszt?w absorpcji. Za ka?de 1000 $, kt?re zostanie wp?acone, Elon lub inny Bnei Menasze b?dzie m?g? odby? d?ug? podr?? do domu na Syjonie.

Wspieraj Alij? Bnei Menasze i dokonaj prawdziwej zmiany!

Jeden Nar?d, Wiele Twarzy

Jeden Nar?d, Wiele Twarzy

Na ca?ym ?wiecie ma miejsce bezprecedensowe przebudzenie. Potomkowie ?yd?w ze wszystkich ?rodowisk chc? powr?ci? do swoich korzeni i przyj?? swoje dziedzictwo.

Przez ostatnich 15 lat dzi?ki Shavei Israel ? organizacji, kt?rej przewodnicz? ? odkry?em, ?e jest mn?stwo ludzi, kt?rych przodkowie byli kiedy? cz??ci? nas i kt?rzy teraz szukaj? drogi powrotnej do swojej przesz?o?ci. Jest to rozw?j, kt?ry dalej przekszta?ci kontury, charakter, a nawet kolor ?ydostwa.

Od ?yd?w z Kaifeng w Chinach, kt?rych sefardyjscy przodkowie podr??owali wzd?u? Jedwabnego Szlaku, przez Bnei Menasze z p??nocno-wschodnich Indii, kt?rzy twierdz?, ?e pochodz? od zaginionego plemienia Izraela do ?Ukrytych ?yd?w? w Polsce, kt?rzy s? potomkami ocala?ych z Holokaustu. S? to t?umy, kt?rych historia nierozerwalnie ??czy si? z narodem ?ydowskim.

By? mo?e najwi?ksz? grup? wszystkich jest Bnei Anousim, kt?r? historycy nazywaj? obra?liwym s?owem Marranos i kt?rych przodkami byli ?ydzi hiszpa?scy i portugalscy zmuszeni do przej?cia na katolicyzm w XIV i XV wieku. Naukowcy szacuj?, ?e ich liczba na ?wiecie wynosi miliony, a ostatnie badanie genetyczne opublikowane w grudniu 2018 r. wykaza?y, ?e 23 procent mieszka?c?w Ameryki ?aci?skiej ma ?ydowskie korzenie.

Je?li b?dziemy wystarczaj?co ostro?ni, aby skorzysta? z okazji i wyci?gn?? r?k? do tych spo?eczno?ci i wzmocni? nasze wi?zi z nimi, to w nadchodz?cych dziesi?cioleciach b?dziemy ?wiadkami powrotu setek tysi?cy, a mo?e i wi?cej, do naszych ?ydowskich szereg?w.

Historycy szacuj?, ?e w okresie Heroda 2000 lat temu na ca?ym ?wiecie by?o oko?o 8 milion?w ?yd?w. W tym samym czasie dynastia Han przeprowadzi?a spis ludno?ci w roku 2, w kt?rym stwierdzono, ?e by?o 57,5 miliona Chi?czyk?w. Przeskoczmy do tera?niejszo?ci. Liczby s? oczywi?cie ca?kiem inne. Chiny zamieszkuj? 1,1 miliarda ludzi, mimo ?e ?wiatowe ?ydostwo zaledwie liczy ponad 14 milion?w.

W ci?gu ostatnich 2000 lat wygnania stracili?my niezliczon? liczb? ?yd?w, czy to przez asymilacj?, czy ucisk. Wielu ich potomk?w domaga si? powrotu. Ten rozw?j jest ?wiadectwem pot?gi ?ydowskiej historii i triumfu ?ydowskiego przeznaczenia.

M?wi si?, ?e ?wiat staje si? coraz mniejszy dzi?ki procesom globalizacji i rosn?cej wsp??zale?no?ci gospodarczej i strategicznej. Aby rozwija? si? w tej globalnej wiosce, nar?d ?ydowski b?dzie potrzebowa? chi?skich ?yd?w i indyjskich ?yd?w nie mniej ni? ameryka?skich i brytyjskich.

Oznacza to, ?e musimy nie tylko zrobi? wi?cej, aby utrzyma? ?yd?w w ?ydowskich r?kach, ale tak?e musimy zacz?? my?le? poza polem o tym, jak zwi?kszy? nasz? liczebno??. Potrzebujemy wi?cej ?yd?w, wi?c dlaczego nie si?gn?? z powrotem do naszej zbiorowej przesz?o?ci i odzyska? tych, kt?rzy zostali wyrwani z naszej ?rodziny? z powodu wygnania i prze?ladowa?? Wielu potomk?w ?yd?w ju? puka do naszych drzwi, prosz?c o pozwolenie na wej?cie. Wszystko, co musimy zrobi?, to przekr?ci? ga?k?, podwa?y? wej?cie i przyjd?.

Rzeczywi?cie, ten rodz?cy si? proces ju? trwa. Za zgod? rz?du izraelskiego Shavei Israel przywi?z? ponad 4000 Bnei Menasze z Indii oraz kilkunastu m?odych chi?skich ?yd?w do Jerozolimy.

Kiedy patrzymy w przysz?o??, gdy ten trend nabiera tempa, jasne jest, ?e nar?d ?ydowski b?dzie jednym narodem o wielu twarzach, o wiele liczniejszym i bardziej zr??nicowanym, ni? ktokolwiek m?g?by sobie wyobrazi? na pocz?tku XXI wieku.

Zamiast obawia? si? tej prognozy, powinni?my j? przyj??, poniewa? ludno?? ?ydowska b?dzie silniejsza pod wzgl?dem demograficznym i duchowym.

Nie jest to forma ?dzia?alno?ci misyjnej?. Przecie? idea nie polega na wychodzeniu i przekonywaniu nieprzekonanych, ale raczej na otwieraniu drzwi tym, kt?rzy ju? nas szukaj?. Oczywi?cie nie wszyscy zdecyduj? si? to zrobi?. Ale sam akt zaanga?owania si? w pomoc takim ludziom stworzy w nich wi?ksz? mi?o?? do Izraela i ?ydowskich spo?eczno?ci. Nawet je?li wol? pozosta? oddanymi katolikami w Madrycie lub dumnymi protestantami w Nowym Meksyku.

Kultywuj?c ich identyfikacj? z ?ydowskimi korzeniami, czy to w spos?b kulturowy, intelektualny, czy duchowy, rozszerzymy liczb? os?b, kt?re patrz? ciep?o i sympatycznie na ?yd?w i Izrael.

Ale mo?emy i powinni?my celowa? wy?ej. Rozmiar ma znaczenie, czy to w koszyk?wce, biznesie czy dyplomacji. Aby zmieni? ?wiat i sprosta? naszej narodowej misji jako ?yd?w, potrzebujemy znacznie wi?kszego i bardziej zr??nicowanego ?zespo?u? do dyspozycji, jednego z rozbudowanym grafikiem i siln? ?awk?. Innymi s?owy, potrzebujemy wi?cej ?yd?w.

Musimy tak?e zacz?? postrzega? r??norodno?? jako co?, co jest nie tylko dobre, gdy budujemy nasz krajowy portfel. Jest to oznaka si?y dla narodu ?ydowskiego, kt?rego nie wszyscy wygl?damy podobnie, my?limy podobnie lub maj? takie samo t?o, a nawet kolor sk?ry.

Tak wi?c, gdy coraz wi?ksza liczba potomk?w ?yd?w na ca?ym ?wiecie udaje si? w d?ug? podr?? do domu. Witajmy ich z otwartymi ramionami, poniewa? to jeszcze bardziej wzbogaci skomplikowany gobelin naszych ludzi.