Pierwsza Pesach dla Bnei Menasze

Osobiste ?Dayenu? plemienia Bnei Menasze

Nasz Bo?e i Bo?e naszych przodk?w!

Zes?a?e? Shavei Israel, aby nam pom?g?.
“To by nam wystarczy?o”.

Ustanowi?e? o?rodki badawcze w Indiach.
“To by nam wystarczy?o”.

Wys?a?e? swoich ludzi, ?eby nas poznali.
“To by nam wystarczy?o”.

Przygotowa?e? visy wyjazdowe dla nas.
“To by nam wystarczy?o”.

Przywiod?e? nas do Ziemi ?wi?tej.
“To by nam wystarczy?o”.

Wys?a?e? nas do centrum absorpcji.
“To by nam wystarczy?o”.

Da?e? nam jedzenie i zakwaterowanie.
“To by nam wystarczy?o”.

Zapewni?e? nauczycieli Tory, aby nas uczyli.
“To by nam wystarczy?o”.

Czuli?my si? tak, jakby?my osobi?cie przeszli przez Exodus.

Dzi?kujemy

Lyon Fanai jest jednym z imigrant?w z Bnei Menashe, kt?rzy dzi?ki pomocy Shavei Israel zrobili alije do Izraela.
Napisa? to osobiste “dayenu” (modlitwa ?piewana podczas ?wi?ta Pesach), aby wyrazi? wdzi?czno?? organizacji Shavei Israel za umo?liwienie mu tej d?ugiej podr??y zako?czonej tak pi?knie.

Dayenu jest hymnem zawartym w Hagadzie Pesachowej, kt?ry ?piewa si? podczas sederu.
Pierwotnie wyra?a wdzi?czno?? Izraelit?w za to, ?e zostali wyprowadzeni z Egiptu.
Tegoroczne ?wi?to ponad 200 Bnei Menasze prze?yje w wyj?tkowy spos?b ? to ich pierwszy seder w Izraelu!
Wy te? mo?ecie mie? wp?yw na te osobiste ?dayenu? i pom?c innym ludziom znale?? swoje miejsce na ziemi w Erec Izrael.