Paraszat  Wajekhel

Paraszat Wajekhel

Po trzech tygodniach, podczas kt?rych B!g opisywa? Mosze budow? Miszkanu, dochodzimy do punktu, w kt?rym Mosze poinformuje nowopowsta?y Nar?d Izraela o jego budowie. Przes?anie Mosze do narodu jest nieco odmienne od tego, kt?re us?ysza? od B!ga. Jest znacznie kr?tsze, kolejno?? podawanych informacji jest odwrotna. Po raz pierwszy widzimy, jak Mosze przekazuje to, czego nauczy? si? na Synaju w zmienionej tre?ci. Widzimy tutaj wielko?? Mosze Rabejnu. Wiedzia?, jak sprawi?, by Tora by?a ?atwiejsza do przyswojenia dla jego uczni?w i nie ba? si? przekazywa? im s??w Tory w j?zyku dla nich zrozumia?ym. Wielko?? Tory to jej zdolno?? do zmian i adaptacji. Mosze pokazuje nam, ?e idealna Tora nie jest t?, kt?ra zachowuje pierwotn? form? w nienaruszonym stanie, ale raczej t?, kt?ra przemawia do serca tych, kt?rzy j? poznaj?.

Szabata Szlom,

Z mi?o?ci?,

Yehoshua