Zbieranie iskier – Paraszat Ree

Czy dozwolone jest na?ladowanie innych narod?w w s?u?bie Bogu?

W Ksi?dze Dewarim, w rozdziale 13:1 napisane jest “Wszystko, co ja wam powiedzia?em, starannie wype?niajcie. Nic do tego nie b?dziesz dodawa? ani niczego od tego nie ujmiesz.? Pytanie w jaki spos?b rozumie? ten wers? Je?eli czytamy go jako pocz?tek rozdzia?u to ??czy si? z wersem drugim m?wi?cym o proroku fa?szywym. Z ca?o?ci wynika, ?e je?eli pojawi?by si? kto? kto postanowi?yby doda? co? nowego czego w Torze nie by?o lub co? z niej ujmie wtedy nie b?dzie on pos?uchany bo jest napisane: “Nie dodawaj ani odejmuj”. Takie u?o?enie wers?w jest jednak podzia?em Tory, kt?ry pojawi? si? w XII wieku. Wedle naszego tradycyjnego podzia?u nale?y czyta? ten wers w kontekscie poprzedniego fragmentu “29 Gdy B?g tw?j, wyt?pi przed tob? narody, do kt?rych idziesz, aby nimi zaw?adn??, i opanujesz je, i osiedlisz si? w ich ziemi 30 To strze? si?, aby? nie wpad? w sid?a za nimi po ich wyt?pieniu sprzed oblicza twego i aby? nie pyta? o ich bog?w, m?wi?c: Podobnie jak te narody s?u?y?y swoim bogom, tak i ja uczyni?. 31 Nie uczynisz tak Bogu twemu, gdy? czyni?y one dla swoich bog?w to wszystko, co jest obrzydliwo?ci? dla Boga i czego B?g nienawidzi, pal?c dla nich w ogniu nawet swoich syn?w i swoje c?rki” (Dewarim 12:29-31). Wers 30 m?wi o sytuacji, w kt?rej kto? inspirowany innymi narodami chce s?u?y? Bogu. Rambam uwa?a, ?e mowa w tym zdaniu o awoda zara czyli ba?wochwalstwie, ale w prostym rozumieniu wers opowiada jedynie o inspiracji do s?u?enia Bogu. Niezale?nie od rozumienia wers zakazuje tego. Read more