Pierwsza synagoga od 500 lat zosta?a otworzona w Palermo na Sycylii

Pierwsza synagoga od 500 lat zosta?a otworzona w Palermo na Sycylii

Ponad 500 lat po wyp?dzeniu ?yd?w z Sycylii, ma?a spo?eczno?? ?ydowska w Palermo by?a gotowa, by ?wi?towa? otwarcie pierwszej synagogi od czas?w hiszpa?skiej inkwizycji. Podczas ceremonii, kt?ra odby?a si? w czwartek, 12 stycznia 2017 roku, arcybiskup Palermo Corrado Lorefice oficjalnie przekaza? spo?eczno?ci ?ydowskiej budynek nale??cy wcze?niej do klasztoru ?w Nicolo Tolentino. Ko?ci?? zosta? on zbudowany na szczycie ruin Wielkiej Synagogi w Palermo.

Data przekazania budynku spo?eczno?ci ?ydowskiej jest znacz?ca: jest to rocznica wydalenia ?yd?w z W?och. 12 stycznia 1493 roku rozkaz wyda?a kr?lowa Kastylii Izabela I i kr?l Aragonu Ferdynand. “Gdy tylko dowiedzia?em si? jaka jest historia Sycylii uzna?em, ?e nale?y jak najszybciej stworzy? podstawy do powstania pierwszej wsp?lnoty ?ydowskiej w Palermo od ponad pi?ciu wiek?w” ? m?wi przewodnicz?cy Shavei Israel Michael Freund. “Uroczysto??, kt?ra ma teraz miejsce jest szalenie wa?na. Ustanawiamy wraz z ISSE (Sycylijski Instytut Judaistyki) pierwsz? synagog? w Palermo wraz z ?ydowskim domem studi?w. Jestem bardzo wzruszony, ?e budynek b?dzie sta? blisko miejsca, w kt?rym niegdy? by?a Wielka Synagoga. Jestem r?wnie? wdzi?czny arcybiskupowi Palermo za wizj?, kt?re ma i za odwag?, by zrobi? tak wielki gest pojednania w kierunku narodu ?ydowskiego? – kontynuowa? Freund podczas uroczysto?ci. Read more

ODRODZENIE SI? ?YCIA ?YDOWSKIEGO WE W?OSZECH

ODRODZENIE SI? ?YCIA ?YDOWSKIEGO WE W?OSZECH

Nikogo nie zaskakuj? opowie?ci o przedwojennym ?yciu ?yd?w we W?oszech ? od wiek?w byli oni cz??ci? bogatego rozdzia?u ?ydowskiej historii. Wystarczy wspomnie? takie osoby jak luminarz, s?ynny ?redniowieczny my?liciel Leone Ebreo (Don Yehuda Abarbanel), uczony i kabalista, kt?rego pisma nadal ?wiec? po?r?d my?li ?ydowskiej – rabin Mosze Chaim Luzzatto lub w?oski ?yd, kt?ry prze?y? Holokaust i opowiedzia? ?wiatu o swoich do?wiadczeniach – Primo Levi. ?Ale jak cz?sto s?yszymy o potomkach spo?eczno?ci, kt?ra zosta?a zniszczona, kt?rej ludzie zostali wygnani kilkaset lat temu? Jak cz?sto zdarza nam si? pozna? historie kogo? kogo przodkom uda?o si? prze?y?, kto wr?ci? do religii, wr?ci? do swoich korzeni? Dok?adnie to dzieje si? z W?oskimi ?ydami na Sycylii ? wyspie na po?udniu W?och, kt?ra nale?a?a niegdy? do Emirat?w Arabskich.

W ramach “Europejskich Dni Kultury ?ydowskiej” trzysta os?b, a w?r?d nich potomkowie Bnei Anusim, zebrali si? 18 wrze?nia w Palermo, na Sycylii, by razem ?wi?towa? wydarzenia zwi?zane z kultur? ?ydowsk?. W tym roku tematem przewodnim by? ?J?zyk hebrajski i jego dialekty?. Imprezy towarzysz?ce mia?y miejsce w 70 miastach. W mie?cie Palermo odbywa?o si? zwiedzanie ?ydowskich miejsc, koncerty z ?ydowsk? muzyk? oraz konferencje. Na spotkaniach po?wi?conych wydarzeniu nie brakowa?o wys?annika Shavei Israel na po?udniowe W?ochy i Sycyli? rabina Pinchasa Punturello. Rabin z kilkoma innymi wyk?adowcami prowadzi? r?wnie? zaj?cia w dziedzinie j?zykoznawstwa oraz znaczenia j?zyka hebrajskiego we w?oskim pa?stwie. Read more