Shavei Israel i Rabbinical Council of America otworz? angloj?zyczny instytut konwersji w Jerozolimie.

Shavei Israel i Rabbinical Council of America otworz? angloj?zyczny instytut konwersji w Jerozolimie.

Orginalny tekst ukaza? si? na stronie Arutz Sheva

Shavei Israel, organizacja non-profit z siedzib? w Jerozolimie, we wsp??pracy z Rabbinical Council of America (RCA), s? w trakcie otwierania instytutu konwersji w j?zyku angielskim. Instytut o nazwie Machon Milton b?dzie dzia?a? pod patronatem G??wnego Rabinatu Izraela i przygotuje kandydat?w do procesu konwersji.
Za?o?yciel i prezes Shavei Israel, Michael Freund, powiedzia?, ?e jego organizacja i RCA otwieraj? instytut z powodu rosn?cej potrzeby i popytu na niego, poniewa? w Jerozolimie istnieje obecnie tylko kilka opcji dla angloj?zycznych mieszka?c?w, kt?rzy chc? formalne przej?cie na judaizm. Instytut zosta? nazwany na pami?tk? zmar?ego dziadka Freunda, Miltona Freunda, kt?ry by? wybitnym przyw?dc? syjonistycznym i ?ydowskim.
Od 15 lat Shavei Israel prowadzi Machon Miriam, unikalny instytut konwersji, kt?ry oferuje kursy przygotowawcze w j?zyku w?oskim, portugalskim i hiszpa?skim, a teraz zdecydowa? si? zaoferowa? podobn? opcj? w j?zyku angielskim. ?Uznali?my, ?e to kolejny logiczny krok: otwarcie angloj?zycznego instytutu, kt?ry zapewni ciep?e, wspieraj?ce i przyjazne ?rodowisko dla tych, kt?rzy chc? zwi?za? sw?j los z Izraelem lub powr?ci? do swoich korzeni? – powiedzia? Freund.
?Jako wiod?ca organizacja rabiniczna w Ameryce, RCA by?a idealnym partnerem dla tego przedsi?wzi?cia i cieszymy si?, ?e mo?emy po??czy? si? z nimi w tym wa?nym projekcie? – doda? Freund.

Freund i dyrektor regionu Izraela RCA, rabin Reuven Tradburks, omawiali ten pomys? kilka lat temu. Ale ostatnio przekonali si?, ?e nadszed? odpowiedni czas na rozpocz?cie programu.
?Teraz, gdy sp?dzi?em du?o czasu z pracownikami Shavei Israel, jestem jeszcze bardziej przekonany o korzy?ciach p?yn?cych z partnerstwa z organizacj?? – powiedzia?. ?Personel jest wydajny, skuteczny i, co najwa?niejsze, dzia?a na rzecz dobra narodu ?ydowskiego i tych, kt?rzy chc? do??czy? do tego narodu do??czy?. Jest wiele sprawa, ale do tego du?o u?miechu i ciep?a. ?
Rabin Mark Dratch, wiceprezes wykonawczy RCA, powiedzia?: ?S?dy rabiniczne ds. Konwersji w Ameryce P??nocnej w RCA s? standardem konwersji. Wierzymy, ?e Shavei Israel cieszy si? t? sam? wysok? jako?ci? w swoich programach konwersji i cieszymy si? na partnerstwo z RCA w pomaganiu ludziom w ich d??eniu do bycia cz??ci? narodu ?ydowskiego. ?

INSPIRUJ?CA WIZYTA W DOMU RABINA KOOKA

INSPIRUJ?CA WIZYTA W DOMU RABINA KOOKA

W centrum organizacji Shavei Israel zwanym Ma?ani Israel w Jerozolimie odby?a si? specjalna wycieczka po hiszpa?sku dla uczni?w Machy Miriam Ory Jalfon, kt?rzy odwiedzili Dom rabina Kooka. Towarzyszy?o im kilku hiszpa?skoj?zycznych student?w z Midreshet Lindenbaum i Yeshivat Hakotel. W sumie by?o oko?o 30 uczestnik?w.

Dom rabina Kooka w Jerozolimie jest dzi? muzeum i miejscem odwiedzanym przez liczne grupy wycieczkowe, a tak?e uczni?w jesziw (szk?l dla m??czyzn), midraszy (szk?? dla dziewcz?t), ulpan?w (szk?? j?zykowych) jak i zwyk?ych szk??. Do muzeum przychodz? zar?wno Izraelczycy jak i cz?onkowie spo?eczno?ci ?ydowskich z diaspory i nie-?ydzi.

Jest to dom, w kt?rym mieszka? rabin Abraham Itzhak Hacohen Kook (1865?1935) od 1921 roku. Zamieszka? tam w dniu ustanowienia Naczelnego Rabinatu Izraela rabin Kook zosta? mianowany pierwszym naczelnym rabinem Aszkenazyjskim na podstawie mandatu brytyjskiego.

Dzi?ki ?rodkom przekazanym przez ameryka?skiego filantropa Harry’ego Fischela, tak zwany powszechnie ?Beit Harav? zosta? otwarty w 1923 roku w obecno?ci Wysokiego Komisarza Palestyny??Herberta Samuela.

Sto lat p??niej dom pozostaje dok?adnie taki, jak w czasach, w kt?rych mieszka? rabin Kook i jego rodzina; meble w tym samym miejscu, taka sama atmosfera. Nic si? nie zmieni?o, nawet poczucie ?wi?to?ci emanuj?ce ze ?cian budynku.

25 grudnia ?Beit Harav? przyj?? grup? zorganizowan? przez Shavei Israel wraz ze studentami Lindenbaum i HaKotel. Do?wiadczenie by?o ekscytuj?ce zar?wno dla student?w, jak i dla mnie, poniewa? s?u?y?em jako przewodnik podczas wizyty. W kolejnej rozmowie telefonicznej z niekt?rymi go??mi uderzaj?ce jest to, ?e wszyscy byli pod wra?eniem wieloaspektowej osobowo?ci rabina Kooka – rabina, filozofa, poety, pisarza, doradcy, kabalisty – oraz ?e mimo nale?enia do grupy ortodoksyjnych ?yd?w zwanych haredim by? tak otwarty na innych.

Odwiedzaj?cy mieli okazj? zobaczy? r??ne przestrzenie, takie jak prywatne biuro rabina, ?heder haorhim? lub pok?j go?cinny (gdzie Albert Einstein by? obecny podczas kr?tkiej wizyty u rabina!)

W salonie wystawowym, a tak?e w Beit Hamidrasz (gabinecie), kolebce dzisiejszej Jesziwy Mercaz Harav, znajduje si? krzes?o, kt?re specjalnie dla rabina wys?a? kr?l Anglii George.

Kolejnym przedmiotem nasyconym znaczeniem i histori? jest gobelin, kt?ry za?o?yciel Betzalel Art School, Boris Schatz, podarowa? rabinowi Kookowi.

Wreszcie chcia?em zaskoczy? odwiedzaj?cych inspiruj?c? piosenk? ?Kanfei Ruah?, kt?ra w rzeczywisto?ci jest wierszem rabina Kooka.

?Ben Adam, ale lemaala al??

Synu cz?owieczy, le? wysoko, zawsze lataj wysoko, bo jest w tobie g??boka si?a. Skrzyd?a or?a s? w tobie.

Nie zapominajcie o nich, u?ywajcie ich, nie b?dzie tak, ?e was zapomn??

Synu cz?owieczy, le? wysoko, zawsze wysoko?

Chcia?bym podzi?kowa? Chayi Castillo, dyrektorce hiszpa?skiego oddzia?u Shavei Israel, za jej nieocenione wsparcie w organizacji wizyty, a tak?e w ca?ym programie.

~ Ora Jalfon

Polska impreza w Jerozolimie

Polska impreza w Jerozolimie

Pi?tej nocy Chanuki Shavei Israel zorganizowa?o specjaln? imprez? dla polskich ?yd?w w Centrum Ma’ani w Jerozolimie. Spora grupa Polak?w, zar?wno mieszkaj?cych na sta?e w Izraelu, jak i odwiedzaj?cych Ziemi? ?wi?t? cieszy?a si? obecno?ci?, a? dw?ch by?ych wys?annik?w Shavei Israel: rabina Izaaka Rappaporta i rabina Boaza Pasha oraz obecnego emisariusza w ?odzi rabina Dawida Szychowskiego. Na imprezie by?a r?wnie? obecna Bogna Skoczylas ? nasza wieloletnia wsp??pracownica i t?umaczka.

Rabin Rappaport uroczy?cie zapali? ?wieczki Chanukowe, a uczestnicy byli zachwyceni ksi??eczk? po polsku wydan? przez Shavei Israel specjalnie na ?wi?to Chanuka. Na koniec by?y p?czki i prezenty.

Po tym, jak wszyscy usiedli i delektowali si? specjalnymi przysmakami Chanukowymi, rabin Rappaport powiedzia? kilka s??w Tory, a rabin Pash poprowadzi? quiz. ?piewano i rozmawiano przy serdecznym ?lechaim?. Uczestnicy zgodnie uznali, ?e ?wietnie si? bawili i ?e ju? si? nie mog? doczeka? kolejnego spotkania.

FUNDAMENTALNY FREUND: MACHABEUSZE, WZG?RZE ?WI?TYNNE I NOWOCZESNY IZRAEL

FUNDAMENTALNY FREUND: MACHABEUSZE, WZG?RZE ?WI?TYNNE I NOWOCZESNY IZRAEL

MICHAEL FREUND

Na kilka dni przed rozpocz?ciem Chanuki minister bezpiecze?stwa Gilad Erdan przedstawi? uwagi, kt?re uczyni?yby Machabeuszy dumnymi.

Przemawiaj?c na konferencji po?wi?conej interesom narodowym zorganizowanej przez organizacj? My Israel w Centrum Dziedzictwa Menachema Begin w Jerozolimie, Erdan wypowiedzia? si? na temat Wzg?rza ?wi?tynnego i daj ?ydom prawo do modlenia si? na nim ? decyzja ta pi?knie koresponduje ze ?wi?tem chanuka niedawno obchodzonym przez ?yd?w na ca?ym ?wiecie.

Podczas gdy wi?kszo?? medi?w zdaje si? nie zwraca? na to uwagi, komentarze Erdana mog? sygnalizowa? pocz?tek bardzo potrzebnej i d?ugo oczekiwanej zmiany w izraelskiej polityce, kt?ra zapowiada?aby pe?ne przywr?cenie praw ?ydowskich w naj?wi?tszym miejscu naszego narodu.

“Pouczy?em policj?, aby dzia?a?a pod ka?dym wzgl?dem tak, by przywr?ci? nasz? suwerenno?? w rejonie Wzg?rza ?wi?tynnego” powiedzia? Erdan, “i aby zezwoli? jak najwi?kszej liczbie ?yd?w na odwiedzenie naj?wi?tszego miejsca ludu ?ydowskiego.”

Zauwa?ywszy, ?e liczba ?ydowskich go?ci na G?rze jest najwy?sza na przestrzeni ostatnich lat og?osi?: “S?dz?, ?e nadszed? czas, aby ponownie przeanalizowa? ograniczenia na?o?one na ?yd?w, kt?rzy chc? wej?? na Wzg?rze ?wi?tynne. Nale?y oceni? co jest naprawd? konieczne z punktu widzenia bezpiecze?stwa i tego, co praktykuje si? w wyniku dyskryminuj?cego status quo, kt?re sta?o si? ugruntowane przez lata, a kt?re nie ma prawdziwego uzasadnienia “.

Dla ka?dego, kto ?ledzi? prawa dotycz?ce Wzg?rza ?wi?tynnego, stwierdzenie Erdana by?o od?wie?eniem ze wzgl?du na jego szczero?? jak i prawdziwo??.

Po zbyt wielu latach, w kt?rych ?ydowscy go?cie i wyznawcy judaizmu na Wzg?rzu ?wi?tynnym byli n?kani, upokarzani i ciemi??eni boj?c si? zarazem? urazi? islamskich ekstremist?w zmiana podej?cia do sprawy jest od dawna wyczekiwana i upragniona.

 

Dwa incydenty, kt?re mia?y miejsce trzy miesi?ce temu, podkre?laj?, jak absurdalna sta?a si? sytuacja. 20 wrze?nia dow?dca Okr?gu Policji Jerozolimskiej Yoram Halevy podpisa? sze?ciomiesi?czny nakaz administracyjny zakazuj?cy Izraelczykowi Shlomo Puahowi wchodzenia na Wzg?rze ?wi?tynne. Dlaczego? Poniewa? Puah wst?pi?a na nie i zad?? w szofar podczas ?wi?ta Rosz Ha-Szana. Halevy uzasadni? nakaz, kt?ry jest wyra?nie pogwa?ceniem podstawowych praw obywatelskich Puahego, stwierdzaj?c, ?e “konieczne jest zapobieganie powa?nym szkodom dla bezpiecze?stwa osobistego lub w?asno?ci”. Nie podano ?adnego dodatkowego wyja?nienia i tak za pomoc? jednego d?ugopisu izraelskie prawo wolno?ci obywatelskiej, wolno?ci wyznania i wolno?ci zgromadze? zosta?y bezceremonialnie zdeptane.

 

Zaledwie tydzie? p??niej, 26 wrze?nia, podczas ?wi?ta Sukot, czterech m?odych Izraelczyk?w zosta?o zatrzymanych przez policj? na Wzg?rzu za kl?kanie i recytowanie na g?os “Szma Israel”. Film na YouTube pokazuje policj? dos?ownie ci?gn?c? ich na przes?uchanie. A przecie? S?d Najwy?szy orzek?, ?e ?ydowska modlitwa na Wzg?rzu ?wi?tynnym jest ca?kowicie legalna.

 

Ograniczenia na?o?one na ?yd?w na Wzg?rzu s? zar?wno nie do zniesienia, jak s? niewybaczalne, a bior?c pod uwag? kluczow? rol?, jak? strona odegra?a w cudzie Chanukowym, teraz jest idealny czas, aby je zmieni?. Czy? nie jest bole?nie ironiczne, ?e podczas gdy Machabeusze walczyli o uwolnienie Wzg?rza ?wi?tynnego od zagranicznej kontroli, Izrael zezwala palesty?skim muzu?manom Wakf, a Jordanii na dyktowanie tego, co si? tam dzieje?

 

Zgodnie z Pierwsz? Ksi?g? Machabejsk? 2:6-8, na samym pocz?tku powstania Hasmoneuszy, Matatiachu ubolewa? nad losem naj?wi?tszego miejsca naszego ludu: “Dlaczego urodzi?em si?, aby zobaczy? te okropne rzeczy, krzywd? moich ludzi i ruiny Jerozolimy? Czy musz? tu siedzie? bezradnie, podczas gdy miasto jest podporz?dkowane wrogom, a ?wi?tynia wpad?a w r?ce obcokrajowc?w?”.

Niestety, to samo mo?na powiedzie? teraz, gdy ?ydom wchodz?cym na G?r? nie wolno przynosi? siduru czy Tory, a nawet wypowiada? kilku s??w modlitwy. A to wszystko w imi? “bezpiecze?stwa”.

 

?wi?tynia i wyzwolenie G?ry, na kt?rej si? znajdowa?a, s? podstawowymi elementami historii chanukowej. Wszak tam, na Wzg?rzu ?wi?tynnym, cudownym zdarzeniem ?wiat?o z czystego oleju nadal p?on??o.

 

Wi?c kiedy ka?dego wieczoru zapalasz ?wiece chanukowe z rodzin? i patrzysz, jak p?omienie docieraj? do nieba, rozwa? nast?puj?ce rzeczy: jeste?my to winni sobie i naszym walcz?cym przodkom Machabeuszom, aby ponownie uwolni? Wzg?rze ?wi?tynne i udost?pni? je ?ydom.

Podczas gdy wydarzenia, kt?re upami?tniamy podczas Chanuki, mia?y miejsce ponad 21 wiek?w temu, motywy ?wi?t nadal silnie odbijaj? si? echem. Dzi?ki heroizmowi i determinacji Machabeusze wyznaczyli wyra?n? ?cie?k?. B?ogos?awieni ?ask? Bosk?, rozpalili ?lad ?wiat?a, kt?ry przeszy? ciemno?? ich dnia. Ka?dego roku w trakcie Chanuki, je?li s?uchasz uwa?nie, mo?esz us?ysze?, jak wo?aj? do nas z pokolenia na pokolenie, namawiaj?c nas, aby?my pod??ali ich ?ladami, trzymajcie si? mocno i nie poddaj?c si?.

Niech rz?d Izraela wreszcie b?dzie mia? odwag?, by s?ucha? ich wezwania i uwolni? Wzg?rze ?wi?tynne raz na zawsze.

 

 

 

 

Pi?kna wystawa w Jerozolimie fotografii przedstawiaj?ca Bnei Menasze

Pi?kna wystawa w Jerozolimie fotografii przedstawiaj?ca Bnei Menasze

W tym tygodniu w siedzibie AACI w Jerozolimie otworzono pi?kn? wystaw? zatytu?owan? “Camaraderie”.

Na wystawie zaprezentowano prace uczestnik?w Yehoshua Halevi’s 2018 Master Photographer Year Course, w?r?d kt?rych jest r?wnie? Laura Ben-David ? dyrektorka Shavei Israel od spraw marketingu i medi?w spo?eczno?ciowych.

Fotografie Laury by?y po?wi?cone podr??y Bnei Menasze, od p??nocno-wschodnich Indii do Izraela, i odzwierciedla?y trzy g??wne rozdzia?y w ich historii: wspomnienie Indii, alija oraz ich nowe ?ycie w ?ydowskim pa?stwie.

Wst?p na ekspozycj? jest bezp?atny, a zdj?cia mo?na ogl?da? do 31 grudnia. AACI znajduje si? na rogu 37 Pierre Koenig / 2 Poalei Tzedek, Talpiot w Jerozolimie.

Aby dowiedzie? si?, jak zorganizowa? wystaw? w swojej synagodze czy ?ydowskim centrum spo?eczno?ci skontaktuj si? z nami pod adresem office@shavei.org.