Paraszat Matot – Masei

Ostatnio zupe?nie inaczej spojrza?em na ??danie Gada i Reuwena, kt?rzy w tej paraszy prosz? o zamieszkanie po drugiej stronie Jordanu. Poprzednio postrzega?em to jako oznak? s?abo?ci oraz zaabsorbowanie w?asnym interesem. Wielu komentator?w podziela to podej?cie. Podobnie te? na pocz?tku podchodzi do tego Moj?esz. Szczeg?lnie wymowny jest komentarz Rasziego, kt?ry podkre?la, ?e te plemiona przed wyj?ciem na podb?j reszty Izraela, w pierwszej kolejno?ci buduj? zagrody dla byd?a a nie miasta dla swoich dzieci.

Kiedy wreszcie wyja?niaj? Moj?eszowi, ?e zamierzaj? osiedli? si? po drugiej stronie Jordanu dopiero po podboju reszty Izraela, ten zmienia zdanie i akceptuje ich pro?b?. Gdy rozumie ich pragnienie nawet nie pyta Boga o pozwolenie na osiedlenie ich. Czyli zar?wno Moj?esz, jak i ja zmienili?my swoje podej?cie do tego problematycznego tematu, ?e zadbali najpierw o schronienie dla byd?a, a nie o budow? miast dla swoich dzieci. Mo?na uzna?, ?e nie chodzi im o priorytet, lecz chronologi?. Zbudowanie ogrodzenia dla byd?a, wymaga du?o mniej czasu ni? budowa miast. Wiem, ?e moja osobista przemiana i podej?cie jest wynikiem mojej podr??y z moj? rodzin? do Golan i Baszan. To s? niesamowicie pi?kne i bujne tereny, pe?na ?ycia i ?wi?to?ci.

Jednak?e ten fragment Tory nasuwa nam istotne pytanie. Dlaczego obszar zasiedlony przez dwa i p?? plemienia zostaje uznany za cz??? Ziemi Izraela? Przecie? Moj?esz wiedzia?, ?e nie wejdzie do Ziemi Izraela, a jednak on tam w?a?nie si? znajduje.

Z tego ??dania, jakie z?o?yli Reuwen i Gad mo?emy nauczy? si? o istotnej regule dotycz?cej ?wi?to?ci Ziemi Izraela i ?wi?to?ci w og?le. Po podboju ziemi Izraela pod dow?dztwem Jehoszuy, ziemie po wschodniej stronie Jordanu zostaj? w??czone do ziemi Izraela. Widzimy wi?c, ?e granice Ziemi Izraela nie s? statyczne. Dotyczy to r?wnie? ?wi?to?ci, wiemy, ?e si?dmy dzie? tygodnia, Szabat, jest z natury ?wi?ty. Jego ?wi?to?? zosta?a ustanowiona przez Boga podczas stworzenia ?wiata. I chocia? nie wolno nam tego zmieni?, mo?emy jednak doda? do tej ?wi?to?ci. Mo?emy zacz?? Szabat wcze?niej ni? przed zachodem s?o?ca oraz kontynuowa? go nieco d?u?ej.

Pokolenia Reuwen i Gad uzna?y, ?e pasuje do nich obszar na wschodnim brzegu Jordanu. Zdali sobie spraw?, ?e poprzez ofiar? z ich strony, w uwalnianiu pozosta?ych cz??ci Ziemi Izraela, b?d? w stanie rzeczywi?cie zwi?kszy? jego terytorium o ju? podbite ziemie.

Te dwa i p?? pokolenia, kt?re osiedli?y si? po drugiej stronie Jordanu, przyczyni?y si? zar?wno do podboju reszty ziemi, jak i do obrony przed naje?d?cami. Ich pro?ba o pozostanie na wschodnim brzegu Jordanu, nie oznacza lekcewa?enia innej cz??ci Ziemi, lecz widz? oni konieczno?? podbicia i bronienia ca?ego terenu. Pragn? te? rozprzestrzenia? ?wi?to?? os?b i ziem przy??czonych do Izraela.

Szabat szalom,
Z mi?o?ci?,
Jehoszua