?ydzi na Kubie

?ydzi na Kubie

Centrum Ma’ani wspierane finansowo przez Shavei Israel i Urz?d Ministra Kultury oraz przez program ?Higanu Habaita? ? ?Wr?cili?my do domu!? (spotkania organizowane dla ?olim hadaszim? czyli nowych imigrant?w, w celu wspierania r??norodnych kultur i spo?eczno?ci, dzielenia si? do?wiadczeniami, a tak?e nawi?zywania nowych przyja?ni) zaproponowa?o w tym tygodniu spotkanie z badaczk? pani? ?Eugeni? Farin Levy, autork? czterech ksi??ek o historii ?yd?w na Kubie:

– Synagoga w Santiago de Cuba
– Judaizm na Kubie
– Atlas judaizmu na Kubie
– Kr?tka chronologia obecno?ci Hebrajczyk?w na Kubie

Pani Farin Levy zachwyci?a publiczno?? histori? kulturalnego i ekonomicznego wk?adu ?yd?w na Kubie od 1500 roku po wsp??czesno??, a tak?e histori? synagogi w Santiago de Cuba i jej wyj?tkowymi cechami:

– Budynek zosta? zbudowany jako instytucja religijna, posiada w?a?n? ?Sefer Tora? z XVII wieku, zosta? wyw?aszczony przez rz?d po tym, jak Kuba og?osi?a si? pa?stwem ateistycznym, i wr?ci? do spo?eczno?ci ?ydowskiej po ponad 20 latach, aby zosta? wykorzystanym do pierwotnego celu.

Prezentacja zosta?a wykonana w spos?b prosty, zrozumia?y i spontaniczn dzi?ki temu, ?e wyk?adowczyni zna ten temat dog??bnie. Po?wi?ci?a d?ugie lata nad prac? w tym temacie staj?c si? niemal integraln? cz??ci? grupy.

Historia rozpocz??a si? wraz z wypraw? odkrywcz? Krzysztofa Kolumba I l?dowaniem pierwszego Europejczyka na wyspie, kt?ry okaza? si? by? ?ydem o imieniu Yosef Levy ha Ibri. By? on znany jako Luis de Torres, poniewa? zosta? zmuszony do nawr?cenia si? na chrze?cija?stwo przez Hiszpa?sk? inkwizycj?. Kontynuacj? tych wydarze? s? r??ne wk?ady, kt?re ?ydzi wnie?li w gospodark? wyspy, a tak?e ich udzia? w wojnach o niepodleg?o??, kt?re doprowadzi?y do ??powstania Narodu Kuba?skiego. Ju? w okresie republika?skim pojawiaj? si? historie o falach imigrant?w wypychanych przez r??ne po?ary oraz o tym, jak mieszka?cy Kuby przyj?li ich z wyra?n? go?cinno?ci?. Zako?czy? mo?na na ewolucji i rozkwicie wsp?lnoty do czasu przybycia rz?du Castro w 1959 r., z orientacj? komunistyczn?, kt?ra pr?bowa?a uczyni? ten kraj pozbawionym religii.


Rodziny ?ydowskie na wszelkie sposoby pr?bowa?y przetrwa? I utrzyma? p?omie? judaizmu do chwili obecnej, a opowie?ci o nich przekazywane s? nadal. Go?? Centrum Ma’ani opowiada?a o przekazywanych z pokolenia na pokolenia tysi?cletnich tradycjach I niezachwianej wiary. Publiczno?? s?ucha?a uwa?nie, a pod koniec konferencji pojawi?o si? wiele pyta?, na kt?re pani Farin Levy odpowiedzia?a w bardzo ciekawy spos?b. ?Spotkanie by?o bogate informacyjnie, ale te? mia?o pozytywny wp?yw na zebranych, dla kt?rych by?a do kolejna okazja do lepszego poznania si? nawzajem.


Zosta?o nakre?lone prostymi s?owami, jak Wyspy Karaibskie by?y w stanie utrzyma? przy ?yciu ma??, ale t?tni?c? ?yciem Kehil?. Nie pozostaje nic innego jak powiedzie?: AM ISRAEL BE CUBA HAI.
?
Notka biograficzna:
Pani Farin Levy urodzi?a si? na Kubie w 1950 r. Z zawodu jest ekonomistk? i historykiem z powo?ania. Zosta?a zakwalifikowana przez Akademi? Nauk jako badacz historii i kultury.

Paraszat Metzora

Paraszat Metzora

Mija kolejny tydzie? w kt?rym pr?bujemy sobie poradzi? z chorob? sk?ry carat, b??dnie t?umaczon? jako tr?d. W ubieg?ym tygodniu chodzi?o o wiele fizycznych przejaw?w tego najbardziej przera?aj?cej duchowej dolegliwo?ci i kwarantanny towarzysz?cej caratowi. W tym tygodniu podczas czytania parszy pojawia si? instrukcja duchowego oczyszczenia, kt?ra jest potrzebna do powrotu, kogo? z caratem, do spo?ecze?stwa.

W ?rodku tych instrukcji znajduje si? ciekawy i pozornie nie na miejscu przypadek caratu w domu. Je?li tw?j dom ma objawy tej choroby, wtedy przychodzi Cohen i usuwa cz??? dotkni?tych ?cian. Raszi, na podstawie Midraszu, wyja?nia, ?e ??Kananejczycy ukrywali swoje kosztowno?ci w murach swoich dom?w przez czterdzie?ci lat podczas, gdy Izraelici byli na pustyni. Kiedy nar?d izraelski osiad? w ziemi izraelskiej, a ich domy pokry? carat cz??ci mur?w by?y usuwane. A ukryte skarby odkrywane!

To daje nam now? perspektyw? na carat. To nie cierpienie, kt?re ponie?li?my w wyniku grzechu. Raczej wskazanie nam, kt?re cz??ci nas musimy zmieni?, aby objawi? ?wiatu nasze najwy?sze ja. Nie ma przyjemno?ci w karaniu, a cierpienie nie jest wysy?ane do nas jako zemsta. Choroby fizyczne wskazuj? nam cenne skarby zakopane w ka?dym z nas, kt?re mo?emy ofiarowa? ?wiatu, gdy jeste?my gotowi przemodelowa? nasze domy i nasze ?ycie.

Szabat Szalom

Z mi?o?ci?

Yehoshua

Paraszat Pikudei

Paraszat Pikudei

W tym tygodniu docieramy do ko?ca budowy Miszkanu czyli mobilnej ?wi?tyni. Po trzech Parszach, w kt?rych otrzymali?my instrukcje jak zbudowa? Miszkan, jednej omawiaj?cej jego budow?, aktualna Parsza to podsumowanie budowy Miszkanu. Jednak wydaje si? ona zbyteczna, poniewa? Mosze by? najbardziej uczciw? osob? w naszej historii, dlaczego wi?c mieliby?my otrzymywa? raport z jego pracy? Nawet  je?li by?my tego potrzebowali, to czy potrzebujemy zna? wszystkie szczeg??y?

?Podstaw? jest, aby wszyscy ludzie byli r?wni, nikt nie jest ponad prawem lub poza nim. Mosze jest wzorem dla wszystkich przysz?ych lider?w. Tora daje tutaj jasno do zrozumienia, ?e ??wszyscy ci, kt?rzy pracuj? dla spo?eczno?ci, musz? przekaza? jej raport ze swojej pracy. Budowanie Miszkanu jest jednym z najwi?kszych duchowych przedsi?wzi?? w historii. Tak wi?c szczeg??owe rozliczanie ka?dej cz??ci Miszkanu jest dla nas pouczeniem w sferze etycznej / duchowej. Ka?dy z nas musi w pe?ni uwzgl?dni? to, kim jest, co robi i sk?d pochodzi jego motywacja. I nie wystarczy zdefiniowa? si? og?lnikowo, raczej powinni?my uwzgl?dni? ka?dy aspekt naszego jestestwa. Jedynie w ten spos?b mo?emy wype?ni? misj? Miszkanu, aby znale?? si? w miejscu zamieszkania B!ga.


T?umaczenie:?Hubert Ch?opicki