WP?YW KORONAWIRUSA NA SHAVEI ISRAEL

WP?YW KORONAWIRUSA NA SHAVEI ISRAEL

Prawie trzy lata temu, Shavei Israel sprowadzi? pi?? m?odych kobiet ze spo?eczno?ci ?ydowskiej Kaifeng w Chinach do Izraela i pom?g? im zrobi? Alij?. Nasze plany sprowadzenia kolejnej m?odej kobiety zosta?y tymczasowo wstrzymane za spraw? niezabezpieczonego koronawirusa, znanego obecnie jako Covid-19 .

Gdy Chiny sta?y si? epicentrum tego, co szybko staje si? pandemi?, alija wydawa?a si? coraz bardziej ma?o prawdopodobna. Gdy 30 stycznia wszystkie loty z Chin do Izraela zosta?y odwo?ane, by?o zbyt oczywiste, ?e alija b?dzie musia?a si? odby? w p??niejszym terminie, chocia? kiedy to nast?pi, mo?emy si? tylko domy?la?.

Wstrzymanie Aliji nie by?o jedynym zdarzeniem zwi?zanym z Shavei Israel, na kt?re wp?yw mia? koronawirus. M?ody m??czyzna z tej samej spo?eczno?ci ?ydowskiej w Kaifeng, kt?rego Shavei Israel sprowadzi?o do Ziemi ?wi?tej ma si? pobra? za kilka tygodni w Izraelu. Po wielu wysi?kach jego rodzina w Chinach za?atwi?? niezb?dne wizy i zorganizowa?a kosztowne loty, aby uczestniczy? w tej radosnej okazji. Teraz nie ma prawie ?adnej szansy, aby byli tutaj i ?wi?towali z nim.

Ca?y personel Shavei Israel modli si? o szybkie powstrzymanie koronawirusa Covid-19 oraz o powr?t do zdrowia i zdrowie wszystkich zara?onych.

Potomkowie chi?skich ?yd?w powr?cili do swojego Judaizmu

 

M?ode dziewczyny z Kaifeng oraz Rabini z S?du Rabinackiego, przed kt?rym dokona?y konwersji.

Pi?? chi?skich m?odych kobiet, potomki? staro?ytnej spo?eczno?ci ?ydowskiej w Kaifeng w Chinach, uko?czy?o w zesz?ym tygodniu proces konwersji w Jerozolimie.

Wraz z zako?czeniem giuru stan? si? obywatelkami Izraela.
Dwudziestopi?cioletnia Gao Yi-Chen, dwudziestosiedmioletnia Yue Ting, dwudziestodziewi?cioletnia Li Yuan oraz trzydziestoletnie Li Chang Jin i Li Jing, przyby?y do Izraela w lutym 2016 roku dzi?ki organizacji non-profit Shavei Israel, kt?ra znajduje si? w Jerozolimie.

Te m?ode kobiety urodzi?y i wychowa?y si? w Kaifeng, mie?cie w centrum prowincji Hanan w po?udniowo-zachodnim rejonie Peki?skim. Ka?da z nich jest potomkini? staro?ytnej spo?eczno?ci ?ydowskiej, kt?ra mia?a sw?j rozkwit na tamtych terenach ponad tysi?c lat temu.

“Potomkowie ?yd?w z Kaifeng to ludzka ni? ??cz?ca Chiny z narodem Izraela? – powiedzia? Michael Freund, przewodnicz?cy i za?o?yciel organizacji Shavei Israel. ?Po wiekach asymilacji, w ostatnich latach ro?nie liczba potomk?w ?yd?w z Kaifeng pragn?cych powr?ci? do swoich korzeni i gotowych do przyj?cia z powrotem ich ?ydowskiej to?samo?ci?.

“Te pi?? m?odych kobiet by?o zdeterminowane by powr?ci? do narodu ?ydowskiego, a my jeste?my zadowoleni i dumni, ?e mogli?my pom?c im spe?ni? te marzenie?- wyzna? Michael Freund i doda?, ?e w ostatnich latach organizacja Shavei Israel pomog?a ju? kilkunastu osobom z chi?skiej spo?eczno?ci ?ydowskiej w emigracji do Izraela.

“Bycie cz??ci? narodu ?ydowskiego to zaszczyt, ze wzgl?du na dziedzictwo i warto?ci? – powiedzia?a Li Jing, kt?ra studiowa?a ekonomi? i handel mi?dzynarodowy w Chinach. “Otrzyma?am odpowied? na moj? modlitw? o powr?t do judaizmu i do ziemi Izraela”.

“Izrael jest miejscem, w kt?rym ?yli nasi przodkowie, a m?j ojciec zawsze powtarza? mi, ?e kiedy? powr?cimy” – powiedzia?a Yue Ting, kt?ra p?ynnie m?wi po angielsku i po hebrajsku. “Ka?dy z nas przyszed? na ?wiat by przyczyni? si? do zmiany, ka?dy na sw?j spos?b. Do?o?? wszelkich stara?, by zrobi? co?, nie wa?ne jak skromnego, ale po prostu zrobi? co? dobrego. Jestem bardzo dumna z bycia ?yd?wk? i z tego, ?e mog? nazwa? Izrael moim domem.?

Podczas ca?ego ich pobytu w Izraelu te pi?? m?odych kobiet z Kaifeng otrzyma?o wsparcie od Shavei Israel. Organizacja zap?aci?a za ich czesne, koszty utrzymania i zorganizowa?a ich mieszkanie i nauk? w religijnej szkole Midrasza “Niszmat?. Tam mieszka?y i uczy?y si? hebrajskiego oraz otrzyma?y przygotowanie do formalnej konwersji przed Rabinatem Izraela. Shavei Israel b?dzie nadal pomaga? ?ydom Kaifeng w ich integracji z Izraelskim spo?ecze?stwem.

“Dzisiaj w Kaifeng mieszka oko?o 1000 potomk?w spo?eczno?ci ?ydowskiej. Pomimo tego, ?e spo?eczno?? Kaifeng zosta?a prawie ca?kowicie zasymilowana z miejscow? ludno?ci? ju? dwa wieki temu, w dalszym ci?gu ich potomkowie utrzymywali pewne tradycje ?ydowskie oraz to?samo?? i ?wiadomo?? swojego ?ydowskiego pochodzenia? – powiedzia? Freund, dodaj?c: “W ostatnich latach, wiele cz?onk?w tej spo?eczno?ci szuka swoich ?ydowskich korzeni ? co cz??ciowo sta?o si? mo?liwe dzi?ki Internetowi, kt?ry otwiera ?wiat do wiedzy o judaizmie i Izraelu, kt?re wcze?niej by?y poza ich zasi?giem”.

obejrzyj wideo

Notatka informacyjna dla Channel 7, Izrael.