Parsza Tecawe

Parsza Tecawe

Jeste?my w drugim tygodniu czytania w Torze opis?w Miszkanu – naszej przeno?nej ?wi?tyni. Parsza ta jest inna ni? pozosta?e w kolejnych Ksi?gach Tory – jest jedyn?, w kt?rej w og?le nie pojawia si? imi? Moj?esza. Imi? Aarona wymieniane jest wiele razy, natomiast imi? Moj?esza jest zupe?nie nieobecne. G??wnym tematem Tecawe s? stroje noszone przez Kap?an?w. Dlaczego brakuje w niej imienia Moj?esza?

Nasza Parsza opowiada o przewodnikach narodu. Opowiada o tym jak si? ubieraj?, jak si? zachowuj? i jak si? wzajemnie taktuj?. B!g nie zwraca si? do Moj?esza po imieniu, by nauczy? nas, ?e kiedy osi?ga si? pozycj? lidera, nale?y przesta? postrzega? siebie jako jednostk?. Trzeba wtedy zacz?? patrze? na siebie jak na ?wiadectwo narodu. Dlaczego wi?c Aaron wymieniony jest z imienia? Lider musi my?le? o potrzebach wszystkich, zanim zajmie si? swoimi. Nie mo?e wymaga? tego od pozosta?ych cz?onk?w spo?eczno?ci, nawet je?li tak?e s? liderami. Tylko ten, kto got?w jest zapomnie? o sobie wci?? pami?taj?c o innych, godny jest miana przewodnika.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua