Paraszat Emor

Paraszat Emor

W ostatniej cz??ci naszej aktualnej Parszy spotykamy si? z ciekaw? sytuacj? dotycz?c? cz?owieka, kt?ry blu?ni przeciwko ?wi?temu imieniu B!ga. Kr?tko m?wi?c, anonimowy ?yd wdaje si? w b?jk? z innym ?ydem i u?ywa imienia B!ga w taki spos?b, aby zmniejszy? jego ?wi?to??. Zostaje on zatrzymany, a Mosze pyta B!ga o kar? jak? nale?y mu wymierzy?. B!g odpowiada, ?e ??m??czyzna powinien zosta? zabity. Wyja?nia, ?e ??zabicie innego cz?owieka podlega karze ?mierci, ale spowodowanie obra?e? u cz?owieka lub zabicie zwierz?cia wymaga jedynie wyp?aty odszkodowania. Blu?nierca zostaje zabity.

B!g nie zmienia si?, wi?c dlaczego znaczenie ma u?ycie jego imienia w spos?b mniej szanowany i dlaczego mamy wzmiank? o karze za morderstwo przed wykonaniem wyroku na blu?niercy? Na poziomie intelektualnym r??nica mi?dzy lud?mi a zwierz?tami to ludzka zdolno?? pojmowania i wierzenia abstrakcyjnym poj?ciom. Podczas gdy pies zabi?by innego psa w odwecie za zamordowanie cz?onka jego stada czy grupy, nie zrobi?by tego, gdy jeden z ps?w zagra?a jego narodowi, klasie lub religii. Jeste?my zdefiniowani przez idee, w kt?re wierzymy, i kt?re maj? moc zmiany ?wiata. Blu?nierca nie os?abia B!ga, os?abia nasz? koncepcj? B!ga. Niszcz?c nasze wyobra?enie B!ga, blu?nierca pope?nia konceptualne morderstwo.

t?umaczenie: Hubert Ch?opiski