Paraszat Noach

Paraszat Noach

Zazwyczaj trudno jest mi wczu? si? w rzeczywisto??, w kt?rej funkcjonuje Noe. Rozumiem stoj?ce przed nim wyzwania natury psychologicznej i moralnej, ale a? do dzi? ogromna jej cz??? – zbli?aj?cy si? koniec ?wiata, mn?stwo czasu sp?dzanego tylko i wy??cznie z najbli?sz? rodzin? – by?a mi ca?kiem obca. Historia Noego to historia wielopokoleniowej, moralnej pandemii, kt?ra niemal zmiot?a z Ziemi ca?e ?ycie. Wszystko zacz??o si? w ubieg?ym tygodniu, w si?dmym czytaniu. Najpierw czytali?my o trzech synach Noego, a nast?pnie o narastaj?cym rozpasaniu seksualnym. I nie by?o to takie sobie moralizowanie. Plaga niemoralno?ci sprawi?a, ?e d?ugo?? ?ycia skr?ci?a si? ze stu osiemdziesi?ciu do zaledwie stu dwudziestu lat. Rozprzestrzeniaj?ca si? zaraza przenios?a si? nawet na zwierz?ta – Tora odnotowuje pierwszy w historii przypadek obcowania mi?dzygatunkowego.

Jakie jest wyj?cie? B!g izoluje Noego, jego rodzin? i wybran? grup? nieska?onych zwierz?t na rok, a sam w tym czasie dezynfekuje Ziemi?. W ko?cu, po roku ?ycia w izolacji, Noe, jego rodzina i zwierz?ta otrzymuj? pozwolenie, by wr?ci? do ?wiata. Noe natychmiast podejmuje wielce ryzykowne zachowanie – upija si? – i pada ofiar? plagi, zostaje zgwa?cony przez swojego wnuka Kanaana. Izolacja to ci??kie do?wiadczenie, ?atwo nam wi?c solidaryzowa? si? z Noem i jego b??dem. Gdy tylko mogli?my wyj??, kto nie chcia? jak najszybciej odwiedzi? restauracji, czy centrum handlowego? Musimy uczy? si? na b??dach Noego i wypracowa? w sobie gotowo?? do zmiany zachowania za ka?dym razem, gdy wychodzimy z izolacji. Miejmy ?wiadomo??, ?e je?li tego nie zrobimy, podzielimy los wszystkich, kt?rzy wcze?niej odm?wili zmiany na lepsze.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Parsza Noach

Parsza Noach

Noach zawsze wydaje si? jedn? z najmniej istotnych Parsz w ca?ej Torze. Jest w niej tak du?o w?tk?w, kt?re trudno zrozumie?, a co dopiero usprawiedliwi? pos?uguj?c si? wsp??czesnym pojmowaniem ?wiata. Nawet podstawowe za?o?enie, ?e B!g karze ca?y ?wiat za grzechy cz?owieka, zdaje si? sta? w sprzeczno?ci z tym, co pisz? nasi M?drcy w Talmudzie, a mianowicie, ?e nagroda i kara za grzechy przynale?? do ?wiata, kt?ry nadejdzie. A jednak w tym roku lekcja z Parszy Noach wydaje si? tak klarowna i aktualna. B!g m?wi nam bardzo wyra?nie, ?e czyny jednego cz?owieka maj? przeogromny wp?yw na mo?liwo?? kontynuowania i rozkwitu ?ycia na ziemi. Nigdy o tym nie zapominaj. I nie pozw?l komukolwiek udawa?, ?e nie zosta?o to jednoznacznie powiedziane w naszym tek?cie.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua