Paraszat Kedoszim

Nasz kalendarz balansuje pomi?dzy s?o?cem a ksi??ycem. D?ugo?? miesi?ca bazuje na cyklu ksi??yca, ka?dy n?w ksi??yca oznacza pocz?tek kolejnego miesi?ca. W sumie w roku jest dwana?cie miesi?cy. Jednak?e czasami musimy doda? jeden miesi?c, by miesi?ce i ?wi?ta pozosta?y w ich w?a?ciwym sezonie. To z kolei wp?ywa na nasz cykl cotygodniowych odczyt?w Tory. Prawie za ka?dym razem, gdy mia?em do czynienia z parasz? Kedoszim by?a ona jedynie przy??czona do paraszy z poprzedniego tygodnia, czyli do paraszy Acharej Mot. Czyli zazwyczaj parasza ta wyst?powa?a jako niby mniejsza, a przecie? w ko?cu m?wi?ca o ?wi?to?ci.
Co takiego jest w paraszy Kedoszim, ?e tak ?atwo si? o niej zapomina?

Wi?kszo?? tutaj podanych praw, zosta?o ju? nam przekazane, a inne pojawiaj? si? w tej paraszy dwukrotnie. Chocia? powt?rzenie ma s?u?y? jako pomoc dla naszej pami?ci, w rezultacie jednak w kontek?cie innych parasz, ta parasza na pierwszy rzut oka prezentuje si? niezbyt interesuj?co. W tym tygodniu wyj?tkowo czytamy Kedoszim zupe?nie osobno i dzi?ki temu mog?em sobie u?wiadomi? jak wiele skarb?w kryje w sobie j?zyk i budowa tej paraszy. Dlaczego pojawia si? tyle powt?rze??
W rzeczywisto?ci tylko dla niewprawnego oka wygl?da to na powt?rzenia. S? dwa powody, dla kt?rych nale?y uzna?, ?e ta parasza nie zawiera powt?rze?: Po pierwsze, niekt?re prawa tu podane owszem s? do siebie podobne, ale jednak r??ni? si? od siebie na przyk?ad: “Nie kradnij”; (Vajikra 19:11), kt?re ju? s?ysza?em w Dziesi?ciu Przykazaniach. Raszi wyja?nia, ?e z kontekstu dowiadujemy si?, ?e w Dziesi?ciu Przykazaniach zakaz dotyczy kradzie?y osoby, a tu chodzi o przedmiot. Po drugie to, co przekazuje nam parasza, nie jest w swojej istocie zakazem, lecz raczej wyja?nieniem, z jak? kar? spotka si? to niew?a?ciwe post?powanie.
Te dwa rozr??nienia ucz? nas dw?ch wa?nych poj??. Po pierwsze, ?e ka?de dzia?anie, cho? mo?e by? podobne do poprzedniego dzia?ania, przynosi jednak swoje w?asne konsekwencje, kt?re s? bezpo?rednim wynikiem tego dzia?ania. To mo?e wydawa? si? oczywiste, ale ta prawda informuje nas o tym, co oznacza nasza wolna wola i jak? odpowiedzialno?? niesie to ze sob? wobec innych. Mo?e wydaje si? to nieco sprzeczne, bo albo ka?de dzia?anie powoduje osobne konsekwencje, albo te? wszystko wynika z poprzednich dzia?a?. Read more