Paraszat Bamidbar – Mia?y by? tylko cztery ksi?gi Moj?eszowe; a potem co? posz?o nie tak …

Paraszat Bamidbar – Mia?y by? tylko cztery ksi?gi Moj?eszowe; a potem co? posz?o nie tak …

Zbyt radykalna teoria? Herezja? C??, przeanalizujmy to. Sefer Bereszit (Ksi?ga Rodzaju) ma bardzo jasny przekaz: Powstanie ?wiata i cz?owieka, kreacja, kszta?towanie cywilizacji i ostatecznie historia rodziny Abrahama w tym ?wiecie. Abraham zosta? wyr??niony, zosta? obdarzony wielkim narodem, kt?rego misj? jest nauczanie ?wiata o Bogu. Gdzie mieli tego dokona?? “Lech lecha me’artzecha” ? ?Id? do ziemi Kanaanu?.

Sefer Szmot (Ksi?ga Wyj?cia) m?wi o narodzie w niewoli oraz o narodzie podczas wyj?cia z niewoli. Po wyzwoleniu Dzieci Izraela wype?niaj? swe przeznaczenie: otrzymuj? Tor? i buduj? Dom obecno?ci Bo?ej. Ten dom jest w drodze do ziemi Kanaanu.

Read more